ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τροποποίηση Δήλωσης “Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα”

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕ, έχουν εισαχθεί στο Τμήμα μετά το Σεπτέμβριο του 2016, και έχουν δηλώσει το μάθημα «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» με κωδικό AFU44 , καλούνται να τροποποιήσουν την δήλωση τους, ως εξής:

Αντί του μαθήματος «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» με κωδικό AFU44 να δηλώσουν το μάθημα «Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» με κωδικό AFU67.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν εισαχθεί πριν το Σεπτέμβριο του 2016 και έχουν δηλώσει το μάθημα «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» με κωδικό ΛΓ0402 δεν απαιτείται να κάνουν κάποια ενέργεια.