ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Προπτυχιακές

Κάντε ΛΗΨΗ του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος όπως έχει διαμορφωθεί για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος (αρχείο .docx) (Εκδ.αρχ. 06/06/2021)

Κάντε ΛΗΨΗ του Προγράμματος Μαθημάτων ανά Εξάμηνο (αρχείο .pdf)

 

Ενημερωθείτε από εδώ σύντομα για τον ΝΕΟ Συγκεντρωτικό Πίνακα Μαθημάτων

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος :

Απονεμόμενος Τίτλος, Επίπεδο Τίτλου και Γνωστικά ΑντικείμεναΕιδικές προϋποθέσεις εισαγωγήςΦυσιογνωμία προγράμματοςΓενικές Αρχές του ΠρογράμματοςΕπιμέρους γνωστικά αντικείμενα - ΛογιστικήΕπιμέρους γνωστικά αντικείμενα - ΧρηματοοικονομικήΜαθήματα Νομικού περιεχομένουΜαθήματα Ποσοτικών ΜεθόδωνΜαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος

Προπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική.

Πρώτος κύκλος σπουδών.

Τα γνωστικά αντικείμενα είναι: (1) η Λογιστική, και (2) η Χρηματοοικονομική.

Πέρα από την εισαγωγή φοιτητών μέσω των πανελληνίων εξετάσεων το Πρόγραμμα δέχεται αποφοίτους άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων μέσω κατατακτήριων εξετάσεων σε επιλεγμένα μαθήματα που διοργανώνει το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους καθώς και αποφοίτους που γίνονται δεκτοί με άλλες διαδικασίες που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το πρόσφατα ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει αφενός μαθήματα γενικού υπόβαθρου καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα των εργαλείων ποσοτικής ανάλυσης, της διοίκησης επιχειρήσεων, της οικονομικής θεωρία, του θεσμικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία των αγορών καθώς επίσης και εξειδικευμένα μαθήματα στους τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Το πρόγραμμα επικαιροποιείται διαρκώς συνεχώς ακολουθώντας τις διεθνείς ερευνητικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις, αποβλέποντας σε ένα υψηλού επιπέδου και να σύγχρονο περιβάλλον εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα σπουδών είναι προσανατολισμένο, πρώτον, να προσφέρει στους φοιτητές τις θεωρητικές γνώσεις στους τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, και δεύτερον, να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στη χρήση των γνώσεων αυτών σε πρακτικό επίπεδο. Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής διαθέτει εκπαιδευτικά εργαστήρια με εξειδικευμένο προσωπικό που συνεπικουρούν τους διδάσκοντες σε εργαστηριακά μαθήματα, καθώς και πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων με διεθνή λογιστικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα. Στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών οι φοιτητές έχουν επίσης τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ένα μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό (μέσω του προγράμματος Erasmus).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως μετά από συντονισμένες και μακροχρόνιες ενέργειες του ακαδημαικού προσωπικού του Τμήματος το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική έχει συνάψει συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, όπως το CFA Institute.

Η οργάνωση των προπτυχιακών σπουδών γίνεται σε ακαδημαϊκά εξάμηνα που διακρίνονται σε χειμερινά και εαρινά. Κάθε ακαδημαϊκό έτος ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ακαδημαϊκών εξαμήνων ακολουθούν το ακαδημαϊκό ημερολόγιο που ανακοινώνεται από την Πρυτανεία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Το σύνολο των εξαμήνων για την απόκτηση του πτυχίου ανέρχεται σε οκτώ (8).

Για τα μαθήματα που διδάσκονται κατά το χειμερινό εξάμηνο, οι εξετάσεις διεξάγονται στο τέλος Ιανουαρίου, ενώ για τα μαθήματα που διδάσκονται κατά το εαρινό εξάμηνο οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα τον Ιούνιο. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις υπάρχει η δυνατότητα επανεξέτασης το Σεπτέμβριο. Η βαθμολογίατων μαθημάτων εκφράζεται στην κλίμακα μηδέν έως δέκα (0-10), με βάση επιτυχίας το πέντε (5).

Τα μαθήματα του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, διδάσκονται για 3 ώρες την εβδομάδα στις 13 εβδομάδες του διδακτικού εξαμήνου, διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (Υ), και Επιλογής, τα οποία κατανέμονται σε 8 εξάμηνα σπουδών. Κατά τη διάρκεια του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου διδάσκονται τα μαθήματα που ανήκουν στο 1ο, 3ο, 5ο, και 7ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών, ενώ κατά τηδιάρκεια του εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου διδάσκονται τα μαθήματα που ανήκουν στο 2ο, 4ο, 6ο και 8ο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών.

Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει μαθήματα που ισοδυναμούν με 30 μονάδες ECTS ενώ για την λήψη του πτυχίου απαιτούνται συνολικά 240 μονάδες ECTS. Tα μαθήματα αντιστοιχούν σε 6 μονάδες ECTS. Πέραν των ωρών διδασκαλίας οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με κάθε πρόσφορο τρόπο (δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη) με τους διδάσκοντες κατά τις ώρες γραφείου τους, που είναι συνήθως 1-3 ώρες/εβδομάδα (των 13 εβδομάδων του διδακτικού εξαμήνου).

Λογιστική είναι η επιστήμη που εντοπίζει, καταχωρεί, επεξεργάζεται και παρουσιάζει τα οικονομικά γεγονότα, συντάσσοντας σχετικές ειδικές εκθέσεις (λογιστικές εκθέσεις). Ασχολείται με την παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών (μέτοχοι, προμηθευτές, πελάτες, πιστωτές, κράτος, διευθυντικά στελέχη κ.λπ.) σχετικά με την πορεία των οικονομικών μονάδων, ώστε αυτά να είναι σε θέση να λαμβάνουν ορθολογικές οικονομικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καιρών.

Η Λογιστική Επιστήμη αποτελεί ένα από τα βασικά επιστημονικά πεδία της διοικητικής επιστήμης. Συμβάλλει στην κατανόηση των επιπτώσεων των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων των επιχειρήσεων σε κρίσιμα μεγέθη τους (π.χ. αποδοτικότητα) και γενικότερα στη ανταγωνιστικότητά και βιωσιμότητά τους. Ως εκ τούτου, αποτελεί αξιόλογη βάση λήψης και εφαρμογής επιχειρηματικών αποφάσεων. Η ανάπτυξη της λογιστικής επιστήμης είναι άμεσα συνυφασμένη με τη μακροχρόνια ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς η τελευταία χρειάζεται όλο και περισσότερο αξιόπιστα συστήματα συλλογής, διαχείρισης και αξιολόγησης πληροφοριών για την απρόσκοπτη λειτουργία της.

Οι δύο θεμελιώδεις κλάδοι της λογιστικής είναι η Χρηματοοικονομική Λογιστική και η Διοικητική Λογιστική. Η Χρηματοοικονομική Λογιστική έχει σαν αντικείμενο τη συλλογή και ανάλυση λογιστικών πληροφοριών των οικονομικών μονάδων, με σκοπό τη σύνταξη και δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο τέλος μιας περιόδου. Οι καταστάσεις αυτές απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) που βρίσκονται εκτός του εσωτερικού περιβάλλοντος της οικονομικής μονάδας και έχουν σημαντικό κίνητρο να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στο ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον. Στον αντίποδα, η Διοικητική Λογιστική ασχολείται με την επεξεργασία, την ανάλυση και την παρουσίαση πληροφοριών χρηματοοικονομικής ή μη φύσης (στρατηγικές πληροφορίες κ.λπ.), για να χρησιμοποιηθούν από τη διοίκηση της οικονομικής οντότητας στο σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τον έλεγχο, ώστε να εξασφαλισθεί η ορθολογική χρήση των διαθέσιμων επιχειρησιακών πόρων. Τμήμα της Διοικητικής Λογιστικής αποτελεί η Λογιστική Κόστους (ή Κοστολόγηση), η οποία πρώτιστα ασχολείται με τον προσδιορισμό του κόστους παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και με τη λειτουργία διαφόρων μονάδων ή τμημάτων της οικονομικής οντότητας, παρέχοντας τη σχετική πληροφόρηση που επιτρέπει στη διοίκηση να συγκρίνει τα διάφορα μεγέθη και συστήματα για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής και λοιπής διαδικασίας, με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους (π.χ. κόστους παραγωγής).

Οι σύγχρονες τάσεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, όπως η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική εξέλιξη και η κυριαρχία της πληροφορικής σε όλα τα πεδία της οικονομικής δραστηριότητας, έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση νέων επιχειρηματικών μορφών, στην ανάπτυξη σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων και στην ανάγκη προσαρμογής της λογιστικής στις σύγχρονες απαιτήσεις. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η ανάπτυξη πρόσθετων κλάδων της λογιστικής, όπως η:

  • Λογιστική Εταιριών,
  • Φορολογική Λογιστική,
  • Μηχανογραφημένη Λογιστική,
  • Ελεγκτική,
  • Τραπεζική Λογιστική,
  • Λογιστική Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων,
  • Περιβαλλοντική Λογιστική,
  • Λογιστική Δημοσίου κ.α.

Η γνώση των αρχών της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και η δυνατότητα ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελούν βασικά προσόντα που πρέπει να κατέχει ένας μάνατζερ, αλλά και ένας οικονομολόγος. Παράλληλα η δυνατότητα αναγνώρισης και ελαχιστοποίησης του κόστους παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και η δυνατότητα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων με την χρήση των αρχών της Διοικητικής Λογιστικής, προσδίδει αξία στους σύγχρονους λογιστές και στα διοικητικά στελέχη για την άσκηση ενός μοντέρνου μάνατζμεντ.

Με δεδομένη την καθιέρωση των ηλεκτρονικών μέσων σε όλες τις καθημερινές συναλλαγές των οικονομικών μονάδων (φυσικά και νομικά πρόσωπα), η χρήση εφαρμογών μηχανογραφημένης λογιστικής για τη παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών (αγορές, πωλήσεις, πληρωμές, εισπράξεις κοκ) των επιχειρηματικών οντοτήτων, θεωρείται επιτακτική ανάγκη για το σύνολο των λογιστών, φοροτεχνικών, ελεγκτών, διοικητικών στελεχών και οικονομολόγων. Ταυτόχρονα η πολυσύνθετη και συχνά μεταβαλλόμενη φορολογική πολιτική που εφαρμόζεται στην Ελληνική Οικονομία, επιτάσσει την εξοικείωση των οικονομολόγων και λογιστών με τις ιδιαιτερότητες της φορολογικής λογιστικής. Ομοίως, η εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και η προσαρμογή των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, επιβάλλουν στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα την παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και εμπειριών προς τους νέους επιστήμονες και ειδικότερα στους μελλοντικούς οικονομολόγους και λογιστές. Τέλος το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό, οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον, οι ασταθείς οικονομικο-πολιτικές συνθήκες, η αύξηση των περιπτώσεων οικονομικής απάτης από στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων, με διεθνή παρουσία στο οικονομικό στερέωμα, και τα σύνθετα νομικά καθεστώτα και τα πολύπλοκα συστήματα εταιρικής διακύβερνησης, έχουν υποχρεώσει τις διοικήσεις των επιχειρηματικών οντοτήτων να αναπροσαρμόσουν τον τρόπο διοίκησης λειτουργίας και να αναπτύξουν νέες μεθόδους ελέγχου και πρόληψης, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η αντιμετώπιση των προκλήσεων, των απειλών και των κινδύνων που πηγάζουν από τους παραπάνω παράγοντες.

Στην προσπάθειά μας να προετοιμάσουμε τους φοιτητές μας για τις υψηλές απαιτήσεις της νέας οικονομικής πραγματικότητας και του αβέβαιου επιχειρηματικού τοπίου, κεντρική στρατηγική μας είναι να τους εφοδιάζουμε με τα κατάλληλα προσόντα και τις αναγκαίες ποσοτικές και ποιοτικές γνώσεις και εμπειρίες, έτσι ώστε να διαμορφώσουν και να διαθέτουν ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη σύγχρονη αγορά εργασίας, Στη ανάπτυξη της εν λόγω δυναμικής στρατηγικής λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα πρότυπα αντίστοιχων τμημάτων κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού και τις νέες προκλήσεις που απορρέουν από το απαιτητικό ανταγωνιστικό επαγγελματικό περιβάλλον.

Για το λόγο αυτό έχουμε εντάξει στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος μαθήματα που πραγματεύονται και εξειδικεύουν στους περισσότερους κλάδους της λογιστικής. Ειδικότερα στο πρόγραμμα σπουδών εντάσσονται τα ακόλουθα υποχρεωτικά μαθήματα: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (1ο εξάμηνο), Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (2ο εξάμηνο), Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση (3ο εξάμηνο), Λογιστική Εταιριών (3ο εξάμηνο), Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (4ο εξάμηνο), Διοικητική Λογιστική – Λήψη Αποφάσεων και Ελέγχου (5ο εξάμηνο), Φορολογική Λογιστική Ι (6ο εξάμηνο). Παράλληλα εντάσσονται και τα ακόλουθα μαθήματα επιλογής: Αποτίμηση και Ανάλυση Εταιριών (χειμερινό εξάμηνο), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (χειμερινό εξάμηνο), Φορολογική Λογιστική ΙΙ (εαρινό εξάμηνο), Μηχανογραφημένη Λογιστική (εαρινό εξάμηνο), Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος (εαρινό εξάμηνο).

Το γνωστικό αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδικεύσεων και εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική, οι φοιτητές θα λάβουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να κατανοήσουν και να αναλύσουν χρηματοοικονομικά δεδομένα εταιριών, αγορών και προϊόντων, αποκτώντας παράλληλα γνώσεις σε σχέση με τα μεθοδολογικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση, αποτίμηση και πρόβλεψη των χρηματοοικονομικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικεύσεις στη Χρηματοοικονομική που καλύπτονται από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, είναι οι ακόλουθες:

Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial management)

Το πεδίο της χρηματοοικονομικής διοίκησης προσφέρει στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την οργάνωση,  λειτουργία,  ανάλυση και αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων, από τις πιο μικρές έως και τις πιο μεγάλες, πολυεθνικές εταιρίες. Τα μαθήματα του συγκεκριμένου πεδίου περιλαμβάνουν από εισαγωγικές έννοιες εταιρικής χρηματοοικονομικής έως και εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν τη σύγχρονη χρηματοοικονομική διοίκηση, το treasury management επιχειρήσεων, οργανισμών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, ο φοιτητής θα αποκτήσει όλες εκείνες τις γνώσεις και ειδικεύσεις που θα του επιτρέψουν να απασχοληθεί στο πεδίο της εταιρικής χρηματοοικονομικής διοίκησης, τις αξιολόγησης εταιρικών επενδυτικών σχεδίων, της χρήσης σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων για την βέλτιστη διαχείριση της χρηματοδότησης, του κόστους κεφαλαίου, της κεφαλαιακής διάρθρωσης, της μερισματικής πολιτικής και της διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων στο επίπεδο της επιχείρησης, τόσο στην εσωτερική αγορά, όσο και στις διεθνείς αγορές.

Ένα σημείο στο οποίο δίδει έμφαση το πεδίο αυτό, είναι η αποτίμηση μιας εταιρίας, η διαδικασία υπολογισμού της πραγματικής της αξίας, εργαλείο απαραίτητο για την αξιολόγηση νέων επενδυτικών σχεδίων, δυνητικών συγχωνεύσεων και εξαγορών ή τη στρατηγικών αποφάσεων.

Διεθνής Χρηματοοικονομική (International Finance

Θεμελιώδες συστατικό της λειτουργίας της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, είναι η δημιουργία των βασικών χρηματοοικονομικών δομών στις οποίες στηρίζεται, η θεσμοθέτηση των κανόνων που τη διέπουν, οι μηχανισμοί ελέγχου και αποτίμησης της λειτουργίας και τα μέσα παρέμβασης και διόρθωσης των προβλημάτων, όταν αυτό απαιτηθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα διεθνώς.

Ένας σύγχρονος απόφοιτος χρηματοοικονομικής, θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογεί, να αναλύει και να προτείνει λύσεις σε σχέση με τη λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, των διεθνών επενδυτικών οργανισμών, του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας και ελέγχου του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, της λειτουργίας των χρηματαγορών και των χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Στα πλαίσια αυτά, το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής πλαισιώνει το πεδίο της χρηματοοικονομικής με μια σειρά μαθημάτων που θα επιτρέψουν στους αποφοίτους να κατανοήσουν το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα, τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και συναλλάγματος,  καθώς και το πώς λειτουργούν οι διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου, οι αγορές εμπορευμάτων, μετοχών και παραγώγων, οι νομισματικές ενώσεις και οι διεθνείς χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, οι θεσμικοί επενδυτές και οι εταιρίες αμοιβαίων κεφαλαίων.

Παράλληλα, παρέχονται οι αναγκαίες γνώσεις για τον τρόπο λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τόσο εντός συνόρων, όσο και σε σχέση με το παγκοσμιοποιημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα, τους θεσμούς και τους κανόνες που το διέπουν, αλλά και τις παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών, τόσο σε επίπεδο χώρας, όσο και επίπεδο οικονομικών ενώσεων (ΟΝΕ κ.λ.π.) και παγκόσμιων οργανισμών (ΔΝΤ, Παγκόσμια τράπεζα κ.λ.π.).

Παράλληλα, ακολουθώντας την σύγχρονη παγκόσμια οικονομία, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις εναλλακτικές επενδύσεις, όπως τα hedge funds, τα private equity, τα ακίνητα και τα εμπορεύματα είτε άμεσα είτε μέσω των funds of funds. Τέλος, ένα πεδίο που καλύπτει η ομάδα μαθημάτων του πεδίου αυτού, είναι η διερεύνηση των σύγχρονων προκλήσεων όπως η εμπιστευτική πληροφόρηση, η φορολογία και το ρυθμιστικό πλαίσιο των  διεθνών χρηματαγορών.

Τραπεζική (Banking)

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει βασικό ρόλο στη βιωσιμότητα και την ευρωστία μιας οικονομίας. Οι εξελίξεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των χρηματιστηριακών αγορών παρέχουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, αλλά παράλληλα δημιουργούν και νέες προκλήσεις οι οποίες χρήζουν της κατάλληλης ανάλυσης και αντιμετώπισης. Τις τελευταίες δεκαετίες το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και ειδικότερα ο τραπεζικός τομέας έχει υποστεί σημαντικές θεσμικές και διαρθρωτικές αλλαγές. Το ΠΠΣ προσφέρει ένα κύκλο μαθημάτων που εστιάζουν στην ανάλυση της δομής και της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης, όπως η Τραπεζική Διοικητική, η Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και την Τραπεζική και το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Τα μαθήματα αυτά, παρουσιάζουν τις βασικές έννοιες της τραπεζικής διαμεσολάβησης, τα προϊόντα, τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτήν, τα εργαλεία και τους κανόνες για τη διαχείρισή τους. Στόχος είναι η παροχή των απαραίτητων εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών και τραπεζικών γνώσεων και δεξιοτήτων στους φοιτητές ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στα δεδομένα και τις προκλήσεις του σύγχρονου παγκοσμιοποιημένου χρηματοπιστωτικού συστήματος και των χρηματοοικονομικών αγορών και να κατανοούν τους κανόνες λειτουργίας του.

Επενδύσεις (Investments)

Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η γνώση των επενδυτικών επιλογών και ευκαιριών, καθώς και ικανότητα ανάλυσης των επενδυτικών αγορών και προϊόντων, αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά εφόδια για την επαγγελματική επιτυχία. Ο σύγχρονος χρηματοοικονομολόγος, θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει τις εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές, να παρακολουθεί και να αναλύει την πορεία των επενδυτικών προϊόντων και των αγορών και το πιο σημαντικό, να μπορεί να διαμορφώσει μια ξεκάθαρη και επιτυχημένη επενδυτική στρατηγική, τόσο σε επίπεδο ιδιώτη επενδυτή, όσο και σε επίπεδο μεγάλων επενδυτικών σχημάτων και φορέων συλλογικών επενδύσεων.

Για να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, οι φοιτητές θα πρέπει να εξειδικευτούν σε θέματα επενδυτικών προϊόντων και αγορών, αλλά κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με την αναγνώριση, ποσοτικοποίηση και διαχείριση των κινδύνων που χαρακτηρίζουν την επενδυτική διαδικασία. Για το λόγο αυτό, οι φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, αποκτούν γνώσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίου, διασποράς κινδύνου, τεχνικής ανάλυσης, αλλά και διαχείρισης κινδύνου μέσω αντιστάθμισης, με τη χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων,

Μεθοδολογικά εργαλεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης

Η χρηματοοικονομική επιστήμη, για να μπορεί να συνεισφέρει στην βελτίωση της επίδοσης ιδιωτών, επιχειρήσεων και οικονομιών, θα πρέπει να πλαισιώνεται και με τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία. Στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, υπάρχει μέριμνα ώστε να παρασχεθούν στους φοιτητές όλα τα εφόδια για την εμπειρική διερεύνηση των ζητημάτων της χρηματοοικονομικής.

Για το σκοπό αυτό, περιλαμβάνει μαθήματα Μαθηματικών, Στατιστικής, Οικονομετρίας και υποδειγμάτων Ανάλυσης δεδομένων στα χρηματοοικονομικά, μέσα από τα οποία παρέχονται οι γνώσεις για την δημιουργία αναλύσεων,  και προβλέψεων σε θέματα επενδύσεων, χρηματαγορών και βέλτιστης εταιρικής λειτουργίας.

Το ΠΠΣ περιλαμβάνει επίσης έναν κύκλο μαθημάτων με νομικό περιεχόμενο, δεδομένου ότι η λειτουργία της αγοράς και των επιχειρήσεων ρυθμίζεται από αρχές και κανόνες που πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψη και να συνεκτιμούν τα στελέχη επιχειρήσεων αλλά και οι δημόσιες αρχές των κρατών, προκειμένου να λαμβάνουν αποφάσεις. Επειδή οι συναλλαγές και οι επενδύσεις καταρτίζονται και πραγματοποιούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, είναι αναγκαία η γνώση:

(α) του εσωτερικού δικαίου που διέπει γενικά τις συναλλαγές και ειδικά την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των εμπορικών εταιρειών,

(β) του δικαίου που ρυθμίζει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στο πλαίσιο της ΕΕ και

(γ) του δικαίου που ρυθμίζει τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και την προώθηση και προστασία των διεθνών επενδύσεων και επενδυτών.

Για τους παραπάνω σκοπούς, διδάσκονται τα εξής μαθήματα:

(α) Εισαγωγή στο δίκαιο των συναλλαγών

(β) Εμπορικό Δίκαιο

(γ) Οικονομικό Δίκαιο της ΕΕ

(δ) Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου και Επενδύσεων.

Μεγάλο ποσοστό φοιτητών και φοιτητριών που ξεκινούν τις προπτυχιακές τους σπουδές σε τομείς οικονομικών, όπως η χρηματοοικονομική και η λογιστική που προσφέρει το Τμήμα μας, εκπλήσσονται αλλά και φορυβούνται όταν ανακαλύπτουν  ότι στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνεται ένας σημαντικός αριθμός μαθημάτων ποσοτικών μεθόδων. Η έκπληξη αυτή, βέβαια, δεν δικαιολογείται εάν λάβουμε υπόψη την καθημερινή μας ζωή, όπου πολλές φορές κάνουμε χρήση μαθηματικών, στατιστικής και επιχειρησιακής έρευνας στις οικονομικές πράξεις και στη λήψη αποφάσεων. Παρόμοια προβλήματα εμφανίζονται σε πολυπλοκότερη μορφή στην οικονομική επιστήμη και ειδικότερα στις αγορές χρήματος, δηλαδή στα χρηματοοικονομικά. Οι αγορές αυτές χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα στην απόδοση μιας επένδυσης.

Τα μαθήματα ποσοτικών μεθόδων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών έχουν σκοπό να προσφέρουν ένα θεωρητικό υπόβαθρο στις παραπάνω πράξεις και να διευρύνουν τις γνώσεις των φοιτητών. Βασικός στόχος των μαθημάτων ποσοτικών μεθόδων είναι μετά την ολοκλήρωση των σπουδών οι απόφοιτοι του Τμήματος να έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να μπορούν να αποτυπώσουν ένα φαινόμενο σε μαθηματικές σχέσεις, να το συσχετίζουν με διάφορους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, να μελετούν την εξέλιξη του και να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις. Βασικός στόχος επίσης είναι η δυνατότητα παρακολούθησης της χρηματοοικονομικής και λογιστικής βιβλιογραφίας.

Τα μαθήματα ποσοτικών μεθόδων που υπάρχουν στο ΠΠΣ μπορούν αν ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: ένα μάθημα εισαγωγικών μαθηματικών, τρία μαθήματα στατιστικής και δυο μαθήματα επιχειρησιακής έρευνας. Επίσης υπάρχουν και δυο ακόμη μαθήματα επιλογής σε αντικείμενα περισσότερο εξιδεικευμένα στα χρηματοοικονομικά.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος και η ύλη των μαθημάτων έχουν δομηθεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφορά Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), ώστε τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα να έχουν πλήρη συμβατότητα με το αντίστοιχο τετραετή πρόγραμμα σπουδών Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Τίτλο Σπουδών και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων με στόχο την κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του Διοικητικού, Λογιστικού και Χρηματοοικονομικού τομέα της Οικονομίας. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της λογιστικής, χρηματοοικονομικής και διοικητικής ανάλυσης, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή πραγματικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση:

(α) Να κατανοούν απλά και σύνθετα θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής με βάση τόσο τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όσο και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

(β) Να εφαρμόζουν τις γνώσεις κοστολόγησης για τον ορθό υπολογισμό του κόστους των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση, την κατάρτιση αποτελεσματικών προϋπολογισμών και τη λήψη επιτυχών διοικητικών αποφάσεων.

(γ) Να αναλύουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και να εκτιμούν τη θεμελιώδη αξία τους με την εφαρμογή των κατάλληλων υποδειγμάτων αποτίμησης.

(δ) Να εξοικειώνονται με τον εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο, καθώς και με τα συστήματα εσωτερικών δικλίδων ασφαλείας και ελέγχου διοίκησης της επιχείρησης.

(ε) Να κατανοούν σύνθετα θέματα φορολογικής λογιστικής των επιχειρήσεων και να εξοικειώνονται με τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος της Ελλάδας.

(στ) Να αξιολογούν θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και προγραμματισμού των επιχειρήσεων και να εξοικειώνονται με τη λήψη αποφάσεων για τη μερισματική πολιτική, την κεφαλαιακή διάρθρωση, τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, τη διαχείριση κινδύνου, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές κλπ.

(ζ) Να κατανοούν τη λειτουργία των εγχώριων αλλά και διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και πώς αυτές επιδρούν στην οικονομική πολιτική και στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις.

(η) Να εξοικειώνονται με τη χρήση σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

(θ) Να κατανοούν προχωρημένα θέματα αξιολόγησης επενδύσεων και διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

(ι) Να διαθέτουν το κατάλληλο υπόβαθρο ποσοτικών γνώσεων σε μαθηματικά, στατιστική και οικονομετρία.

(ια) Να εξοικειώνονται με σύγχρονες εξελίξεις στους χώρους της διεθνούς χρηματοοικονομικής, της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.

(ιβ) Να εξοικειώνονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών τόσο στο πλαίσιο της λογιστικής (μέσω της εκμάθησης σύγχρονων λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων) όσο και της χρηματοοικονομικής (μέσω της εκμάθησης υπολογιστικών πακέτων ανάλυσης).

(ιγ) τέλος, να αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών μαθημάτων στα γνωστικά αντικείμενα του δικαίου, των οικονομικών, των ποσοτικών μεθόδων, της πληροφορικής, του μάρκετινγκ, της διοίκησης των επιχειρήσεων, της επιχειρησιακής ηθικής, της επιχειρηματικότητας κλπ. που θα τους φανούν χρήσιμα στη μελλοντική επαγγελματική σταδιοδρομία τους.