ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρακτική άσκηση

Ανακοινώνεται ότι από το Σάββατο 7/11 και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 320/7-11-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)» και ΑΔΑ ΡΩΣΧ46ΜΤΛ αναστέλλεται η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος με φυσική παρουσία μέχρι τις 30/11. Η πρακτική άσκηση δύναται να συνεχίσει μόνο εξ αποστάσεως και εφόσον ο εργοδότης βεβαιώνει την ένταξη του φοιτητή σε καθεστώς τηλεργασίας για το εν λόγω διάστημα. Πρακτική άσκηση που έχει πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία δεν μπορεί να αναγνωριστεί για το διάστημα 7/11 έως 30/11/2020. Θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Πρακτική Άσκηση μέσω του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020

 

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αυτή αφορά στην άμεση επαφή των φοιτητών με τον εργασιακό χώρο. ΣτοΠανεπιστήμιο (πρώην ΤΕΙ) Πελοποννήσου υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης και μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ που χρηματοδοτεί την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης μέσα από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» με κωδικό MIS 5032958.
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης:


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 9/ 12-5-2020 Θέμα 3ο της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για τους φοιτητές που κάνουν Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ ισχύουν τα ακόλουθα:

Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ),κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, θα γίνονται δεκτές από 23 Ιουλίου έως και 03 Σεπτεμβρίου 2021 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022

*** Το αρχείο υπάρχει και στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Κατάλογος Εποπτών Καθηγητών (αρχείο .doc)


Έγγραφα Πρακτικής Άσκησης