ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του Τμήματος προβλέπεται ότι θα είναι εξοπλισμένοι με όλα εκείνα τα απαιτούμενα εφόδια προκειμένου να μπορούν να εργαστούν ως:

 • επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικοί, οικονομολόγοι, επενδυτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων ή στελέχη δημόσιας διοίκησης ή στελέχη του ιδιωτικού και ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα,
 • νόμιμοι ελεγκτές-λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές, στελέχη σε πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρείες, αλλά και στελέχη σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων.
 • μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εφόσον αποκτήσουν τα πρόσθετα προσόντα που προβλέπονται, από την σχετική νομοθεσία,
 • στελέχη σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα, προωθώντας την έρευνα και την διδασκαλία στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, Ελεγκτικής, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Επιστήμης.
Οικονομολογικό Επάγγελμα

Οι απόφοιτοι του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μπορούν να ασκήσουν το οικονομολογικό επάγγελμα, ένα επάγγελμα το οποίο έχει κατοχυρωθεί νομοθετικά.  Η νομοθετική κατοχύρωση  του οικονομολογικού επαγγέλματος αποσκοπεί στην διασφάλιση του  γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας (καταπολέμηση φοροδιαφυγής, αξιοπιστία οικονομικών καταστάσεων κ.λπ.) στο συγκεκριμένο πεδίο της αξιόπιστης και επιστημονικά θεμελιωμένης παροχής οικονομικών, λογιστικών και οργανωτικών συμβουλών και υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και στους φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Στην εποχή των χρηματοοικονομικών αναλύσεων, του σχεδιασμού κόστους– αποτελεσματικότητας των οικονομικών αποφάσεων, του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και της ανάγκης παροχής αξιόπιστων πληροφοριών σε μετόχους, στο Χρηματιστήριο, στις Τράπεζες και στις δημόσιες υπηρεσίες, καθορίζονται τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την άσκηση των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην έννοια του οικονομολογικού επαγγέλματος, όπως έχουν προβλεφθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο.

Στο Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176/Α/26-11-1991) «περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας ασκήσεως του» περιγράφονται οι δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος οι οποίες ειδικότερα είναι:

 1. Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας.
 2. Παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της Δημόσιας Διοίκησης.
 3. Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα.
 4. Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμός κατάρτιση και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων.
 5. Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών.
 6. Σχεδιασμός στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία.
 7. Έλεγχος της διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών.
 8. Διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Η θεσμοθέτηση του επαγγέλματος του οικονομολόγου αποσκοπεί:

α) στην αναγνώριση επαγγελματικού τίτλου,

β) στον καθορισμό όρων πρόσβασης –εισόδου στο επάγγελμα για αποφοίτους, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό  τομέα,

γ) στην ρύθμιση των όρων άσκησης του επαγγέλματος,

δ) στην κατοχύρωση της διαφάνειας κατά την άσκηση του επαγγέλματος.

Οι απόφοιτοι του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχουν δικαίωμα να εγγραφούν ως τακτικά μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Αυτό τους δίνει το δικαίωμα να ψηφίζουν στις εκλογές των οργάνων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, επιμορφώσεις και συνέδρια του Ο.Ε.Ε., το οποίο και παρέχει στα μέλη του ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών υποστήριξης του επαγγέλματός τους.

Το επάγγελμα του Οικονομολόγου-μελετητή του Αναπτυξιακού νόμου:

Το επάγγελμα αυτό αφορά την οικονομοτεχνική μελέτη της παρ.3 του άρθρου 7 του Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004). Στην περίπτωση που η οικονομοτεχνική μελέτη συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, συνολικού κόστους άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ, υπογράφεται από οικονομολόγο μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) ή αντίστοιχου Οργανισμού κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μηχανικό, εξειδικευμένο στο κύριο αντικείμενο της επένδυσης, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κατά περίπτωση, όπου απαιτείται από το αντικείμενο της επένδυσης, από γεωτεχνικό, μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Αιτήσεις υπαγωγής που δεν πληρούν την προϋπόθεση αυτή δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο.

Το επάγγελμα του Οικονομολόγου μελετητή του Π.Δ. 138/2009 (ΦΕΚ 185/Α΄/24-9-2009 – όπως ισχύει σήμερα):

Ο Οικονομολόγος Μελετητής εκπονεί μελέτες για λογαριασμό του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίων Επιχειρήσεων και λοιπών Οργανισμών Δημοσίου ενδιαφέροντος, όταν οι μελέτες αυτές δεν εκπονούνται απευθείας από το προσωπικού αυτών σε κατηγορίες μελετών με οικονομικό αντικείμενο και συγκεκριμένα των κατηγοριών 3 (οικονομικές μελέτες) και 5 (μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του μελετητή είναι η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών και η χορήγηση πτυχίου μελετητή από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αναλυτικές πληροφορίες και έντυπα εγγραφής στο www.ypex-mele.gr.

Στο Μητρώο Μελετητών έχουν δικαίωμα εγγραφής και κατάταξης όλοι οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, οι Οικονομολόγοι, οι Γεωτεχνικοί και οι Κοινωνιολόγοι.

Επάγγελμα Λογιστή-Φοροτεχνικού

Οι απόφοιτοι του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του λογιστή-φοροτεχνικού, ένα επάγγελμα το οποίο έχει επίσης, όπως και το οικονομολογικό επάγγελμα, κατοχυρωθεί νομοθετικά.  Με το άρθρο 1 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/25-7-1997) και του Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α/6-10-1998), όπως ισχύουν σήμερα, ρυθμίζονται τα του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού, δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας που αποκτά σήμερα η τήρηση της φορολογικής λογιστικής στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της φορολογικής νομοθεσίας. Σε κάθε αναπτυγμένη χώρα η πρώτη βαθμίδα που εγγυάται και υπηρετεί την τήρηση των δημοσιονομικών αρχών και της εθνικής φορολογικής πολιτικής ανατίθεται στον «λογιστή», ο οποίος εφόσον ανταποκρίνεται στην αποστολή του, γίνεται βασικός συντελεστής στην εξασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.

Το Ελληνικό Δημόσιο θεωρεί τον λογιστή-φοροτεχνικό συνεργάτη του, αναγνωρίζει ότι χωρίς την δήλωσή του για την ορθότητα των δηλώσεων φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων, τα οικονομικά αποτελέσματα δεν θα είναι πραγματικά. Το ποιοτικό επίπεδο της παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών έχει επιπτώσεις τόσο στους αποδέκτες τους δηλαδή επιτηδευματίες, κάθε είδους επιχειρήσεις και ιδιώτες όσο και στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το περιεχόμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας των λογιστών-φοροτεχνικών κατά κατηγορία καθορίζεται ως ακολούθως:

 1. Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού Β΄ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών, οι οποίοι τηρούν απλογραφικά βιβλία (μέχρι €1.500.000 κύκλο εργασιών της επιχείρησης).
 2. Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού Β΄ τάξης ειδικής κατηγορίας διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών, οι οποίοι τηρούν απλογραφικά βιβλία και διπλογραφικά μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία (μέχρι €1.500.000 κύκλο εργασιών της επιχείρησης).
 3. Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού Α΄ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών, οι οποίοι τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία ανεξαρτήτως του ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

Η κατάταξη σε τάξη για την έκδοση της αντίστοιχης επαγγελματικής ταυτότητας  γίνεται με κριτήριο το επίπεδο της εκπαίδευσης και την εργασιακή εμπειρία.

Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., στους πτυχιούχους τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων (ανάμεσά τους και στους πτυχιούχους των πανεπιστημιακών τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής), στους πτυχιούχους των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και στα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78/Α΄/25.5.2010) που ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης.

Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξης χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί επτά (7) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι ασκούν επί έξι (6) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους αποφοίτους των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι οποίοι ασκούν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή.

Για να μπορέσει κάποιος να παρέχει λογιστικές υπηρεσίες, πρέπει να είναι κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού. Το μητρώο Λογιστών–Φοροτεχνικών κατόχων επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή– φοροτεχνικού κατά τάξεις, το οποίο ενημερώνεται κάθε έτος μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α΄/6-10-1998), καθώς και το μητρώο των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών με μνεία του αριθμού βεβαίωσης που τους έχει χορηγηθεί, διασυνδέονται με τα αρχεία των λογιστών που μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο λογιστής-φοροτεχνικός χαρακτηρίζεται ως πιστοποιημένος εφόσον έχει παρακολουθήσει την αναγκαία εκπαίδευση που παρέχει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και έχει υποβάλει την προβλεπόμενη Υπεύθυνη Δήλωση. Τα μέλη των παραπάνω μητρώων είναι αυτά και μόνο αυτά σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί της άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, που έχουν δικαίωμα να διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες στην Ελληνική επικράτεια.

Αξίζει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι η υπογραφή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των Α.Ε. γίνεται αποκλειστικά από πιστοποιημένους λογιστές φοροτεχνικούς Α΄ τάξης (Άρθρο 147 του Ν.4548/2018).

Στο Νόμο για την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», συμπληρώθηκε η παρ. 1 του άρθρου 147 «Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων» και ορίζεται υπεύθυνος σύνταξης και υπογραφής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ο πιστοποιημένος λογιστής φοροτεχνικός Α’ τάξης.

Είναι μια σημαντική νομοθετική ρύθμιση, καθώς με την διασύνδεση του αρχείου των πιστοποιημένων ενεργών λογιστών φοροτεχνικών Α΄ τάξης με το ΓΕΜΗ και το TAXIS, είναι εφικτός ο έλεγχος και η ταυτοποίηση του προσώπου που υπογράφει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Πιστοποιημένος λογιστής-φοροτεχνικός Α΄ τάξης σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 340/1998 θεωρείται αυτός που υποβάλλει εντός του πρώτου διμήνου του έτους υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας των λογιστών – φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.).

Επάγγελμα Ορκωτού Ελεγκτή

Ορκωτός Ελεγκτής είναι ο επαγγελματίας ο οποίος συμβουλεύει, εξετάζει και αξιολογεί τα βιβλία, τα αναγκαία νόμιμα δικαιολογητικά και τα παραστατικά στοιχεία επιχειρήσεων ή οργανισμών με σκοπό την επιβεβαίωση ότι οι ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις συνάδουν με την ισχύουσα νομοθεσία και τις λογιστικές αρχές κι εμφανίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της ελεγχόμενης μονάδας κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού της.

Στις αρμοδιότητες του ορκωτού ελεγκτή εντάσσεται επίσης η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με θέματα οικονομικής διαχείρισης οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που απαιτεί λογιστικές γνώσεις. Επιπρόσθετα, όπου κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας τα εμπορικά βιβλία συνιστούν αποδεικτικά μέσα, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει έλεγχο και θεώρηση από ορκωτό ελεγκτή.

Ενδεικτικά, ο ορκωτός ελεγκτής είναι αρμόδιος για την άσκηση τακτικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό και επιχορηγούνται από το κράτος, τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρειών χρηματοδοτικών μισθώσεων και ενώσεων συνεταιριστικών οργανώσεων, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και ετερόρρυθμων εταιρειών, ανώνυμων εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, καθώς και των ανώνυμων εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο συνολικά ή εν μέρει έχει αναληφθεί με δημόσια εγγραφή, εταιρειών ή οργανισμών ή και δραστηριοτήτων γενικά που με βάση διάταξη νόμου υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών.

Η πρόβλεψη της ύπαρξης από το νόμο Ορκωτών Ελεγκτών αποβλέπει στην άσκηση του ελέγχου της οικονομικής διαχειρίσεως των πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής (ιδρύματος, εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), από πρόσωπα με αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, που ασκούν το έργο τους με διαφάνεια και υπευθυνότητα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα και αξιοπιστία των πορισμάτων των διενεργούντων ελέγχων σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα ελεγκτικά πρότυπα και τους όρους που τίθενται από την εσωτερική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να είναι πρόσωπα με αυξημένα επαγγελματικά προσόντα. Τα αυξημένα επαγγελματικά προσόντα ορίζονται από την Οδηγία 8η 84/253 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς την οποία προσαρμόστηκε πλήρως η Ελληνική νομοθεσία, με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αποδοχή του Συμβουλίου της Επικράτειας.

Ο δρόμος του ορκωτού ελεγκτή είναι σημαντικά διαφορετικός από την πορεία του λογιστή-φοροτεχνικού. Αρχικά, απαιτείται η απόκτηση ενός συγκεκριμένου επιπέδου λογιστικής ώστε να γίνει πρόσληψη από ιδιωτική ελεγκτική επιχείρηση, προκειμένου να ξεκινήσει να αποκτά εμπειρία και ώρες παράστασης ελέγχου. Για την απόκτηση υπογραφής ορκωτού, απαιτείται επίσης η εγγραφή του στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, αφού βέβαια κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα προκειμένου να αποκτήσει αρχικά τη βαθμίδα του ασκούμενου ορκωτού ελεγκτή και στη συνέχεια του δοκίμου, επίκουρου και τέλος του ορκωτού ελεγκτή. Για τη μετάβαση από τη μια βαθμίδα στην άλλη απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός ωρών ελέγχου και επιτυχία στις εξετάσεις σε συγκεκριμένα μαθήματα λογιστικής του ΣΟΕΛ, που είναι και ο υπεύθυνος φορέας.

Εναλλακτικά, ένας ενδιαφερόμενος μπορεί να προχωρήσει στην απόκτηση διεθνών επαγγελματικών τίτλων όπως το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), το οποίο αναγνωρίζει μαθήματα τα οποία ορισμένοι φοιτητές έχουν ήδη :διδαχθεί κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους έτσι ώστε οι υποψήφιοι να μην εξεταστούν ξανά σε αυτά. Το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) αποτελεί έναν ισχυρό επαγγελματικό τίτλο του μεγαλύτερου επαγγελματικού σώματος εγκεκριμένων λογιστών-ελεγκτών στο κόσμο. Απευθύνεται σε ανθρώπους με ικανότητες και φιλοδοξίες, που αναζητούν μια πιο αποδοτική καριέρα στο χώρο της λογιστικής, των χρηματοοικονομικών και του μάνατζμεντ, ενώ η φήμη του είναι αναγνωρισμένη από εργοδότες, κυβερνήσεις και τον ίδιο τον επαγγελματικό κλάδο τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα.

Το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες βαθμίδες:

1.Ασκούμενος ορκωτός ελεγκτής.

2.Ορκωτός ελεγκτής.

Οι ορκωτοί ελεγκτές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και ασκούν ελεύθερα και με δική τους ευθύνη τις ελεγκτικές εργασίες. Οι ασκούμενοι ορκωτοί ελεγκτές βοηθούν τους ορκωτούς ελεγκτές στην εκτέλεση του έργου τους, ενεργώντας πάντοτε επ’ ονόματι, για λογαριασμό και υπ’ ευθύνη του ορκωτού ελεγκτή.

Για να φτάσει κανείς στη βαθμίδα του ορκωτού ελεγκτή λογιστή θα πρέπει να έχει 7ετή προϋπηρεσία σε ελεγκτική εταιρεία και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις προβλεπόμενες εξετάσεις. Όλοι οι ορκωτοί λογιστές, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα στην οποία ανήκουν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).

Οι ασκούμενοι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ασκούν ελεγκτικό έργο απασχολούμενοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου αποκλειστικά από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή από ελεγκτικές εταιρείες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών λογιστών ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Για την άσκηση του επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή λογιστή απαιτούνται εξετάσεις, σε εξουσιοδοτημένη επιτροπή που ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Οι διαδικασίες διεξαγωγής των εξετάσεων διεκπεραιώνονται από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ). Η διεξαγωγή τους αποσκοπεί στην εξακρίβωση τόσο των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων των υποψηφίων στους οικείους τομείς, όσο και στη δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων αυτών κατά τη διενέργεια του ελέγχου.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στους ακόλουθους τομείς, σε τρεις ενότητες:

Η Α’ ενότητα περιλαμβάνει μαθήματα Λογιστικής 1 (Γενική λογιστική και λογιστική εταιρειών), Ελεγκτικής Ι (Αρχές και μέθοδοι της Ελεγκτικής), Φορολογίας 1 (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων), Στοιχεία Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, Μαθηματικά και Στατιστικές Μέθοδοι, Οικονομική των επιχειρήσεων – Πολιτική Οικονομία – Χρηματοοικονομικά, Βασικές Αρχές της Οικονομικής Διαχείρισης των Επιχειρήσεων.

Η Β’ ενότητα περιλαμβάνει μαθήματα Λογιστικής 2 (Βιομηχανική και Διοικητική λογιστική), Λογιστικά Πρότυπα και Σχέδια (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Κλαδικά Εθνικά Λογιστικά Σχέδια, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα), Δίκαιο Εταιρειών και Πτωχευτικό Δίκαιο, Λογιστικές Εφαρμογές της Πληροφορικής, Ελεγκτική 2 (Εσωτερικός έλεγχος).

Η Γ΄ Ενότητα περιλαμβάνει Ελεγκτική 3 (διαμόρφωση και διατύπωση πορισμάτων ελέγχου, ειδικοί έλεγχοι, ελεγκτική δεοντολογία, Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα), Λογιστική 3 (ανάλυση οικονομικών καταστάσεων), Φορολογία 2 (εξειδικευμένα θέματα φορολογίας εισοδήματος και λοιποί φόροι), Εργατικό δίκαιο (συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της κοινωνικής ασφαλίσεως), Λογιστική 4 (ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις).

Επάγγελμα Εσωτερικού Ελεγκτή

Ένα από τα επαγγέλματα που κατεξοχήν συμβάλλουν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων και οργανισμών ενάντια σε κρούσματα απάτης και διαφθοράς είναι αυτό του Εσωτερικού Ελεγκτή (Internal Auditor). Στην Ελλάδα οργανισμοί τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, είτε υποχρεούμενοι από το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων με βάση τον Νόμο 3016/2002 – ΦΕΚ 110/Α΄/17-5-2002 (για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις), είτε αντιλαμβανόμενοι τα οφέλη που απορρέουν από την σύσταση, στελέχωση και δραστηριοποίηση τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (π.χ. τράπεζες και πολυεθνικές επιχειρήσεις), είτε επειδή παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου (π.χ. ελεγκτικές εταιρείες) πολύ συχνά αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη στον Εσωτερικό Έλεγχο.

Η θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή είναι πολύ σημαντική σε κάθε οργανισμό, καθώς είναι εκείνος που επισκοπεί, αξιολογεί και συμβουλεύει ως προς το υφιστάμενο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα σημεία ελέγχου που έχουν εγκαθιδρύσει οι διοικήσεις των οργανισμών προκειμένου να επιτυγχάνουν τους στόχους τους με οικονομικότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα και να αντιμετωπίζουν επαρκώς και αποτελεσματικά τους κινδύνους που τις χαρακτηρίζουν. Κάθε οργανισμός έχει το δικό του σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Έτσι, για παράδειγμα διαφορετικές πολιτικές και διαδικασίες ακολουθούν οι τράπεζες από ότι οι βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Όσον αφορά τις διαθέσιμες Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις Εσωτερικού Ελέγχου, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ενώ μπορεί να μην αναγνωρίζονται επί του παρόντος ως επιπρόσθετα προσόντα στους οργανισμούς του Δημοσίου (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων), εντούτοις έχουν πολύ μεγάλη αξία στον ιδιωτικό τομέα. Η πιο γνωστή επαγγελματική πιστοποίηση είναι αυτή του Certified Internal Auditor (CIA), η οποία απαιτεί επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις 4 μαθημάτων με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 2 χρόνια εμπειρία στον Εσωτερικό Έλεγχο ή άλλο συναφές επάγγελμα. Εξετάσεις διοργανώνονται συνεχώς από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (www.theiia.org) και μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτές μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (www.hiia.gr). Επίσης, προσφέρονται άλλες 2 επαγγελματικές πιστοποιήσεις από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας, το ΜΙΙΑ και το PIIA. Για τις ανωτέρω πιστοποιήσεις, εξετάσεις διενεργούνται 2 φορές το χρόνο (Ιούνιο και Νοέμβριο) από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας σε διάφορα εξεταστικά κέντρα στην Μεγάλη Βρετανία και Ιρλανδία. Επιπρόσθετα, το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών παρέχει εξειδικευμένες επαγγελματικές πιστοποιήσεις στον Εσωτερικό Έλεγχο όπως το CCSA, CFSA και CGAP (για περισσότερα βλέπε www.theiia.org/certifications).

Επάγγελμα Οικονομολόγου Δημόσιου Τομέα

Έχει προβλεφθεί στην ελληνική νομοθεσία κλάδος αμιγώς λογιστικός ή οικονομικός με προσόντα διορισμού πτυχία ή διπλώματα οικονομικών και μόνο σπουδών στις προκηρύξεις που γίνονται από τον ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού). Ο κλάδος ΠΕ Οικονομικού παρά το ότι είχε προβλεφθεί με το Π.Δ. 347/2003 (τροποποίηση του άρθρου 4), δεν έχει ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση των νέων οργανισμών στα Υπουργεία.

Ο οικονομολόγος στο δημόσιο τομέα και ιδιαίτερα στα Οικονομικά Υπουργεία, στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία μπορεί ως επιστήμονας να συμβάλλει στην ορθή διαχείριση των οικονομικών θεμάτων, στην κατάλληλη αποτύπωση των εσόδων και των δαπανών, στον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών, στη διαφανή διαχείριση των δημοσίων πόρων.

Επάγγελμα Διαχειριστή Αφερεγγυότητας

Από 1.1.2016, σύμφωνα με  την  παρ. 22 της υποπαραγράφου Γ.3. της παρ. Γ΄ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄/14.08.2015), ρυθμίζεται ως νέο επάγγελμα ο διαχειριστής αφερεγγυότητας, ο οποίος θα ασκεί τις αρμοδιότητες του συνδίκου, του μεσολαβητή, του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή. Το επάγγελμα αυτό θα έχουν δικαίωμα να ασκούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία θα καταχωρούνται σε ειδικό επαγγελματικό μητρώο. Με το Π.Δ.133/2016 (ΦΕΚ 242/Α/29-12-2016) προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθορίζονται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την πρόσβαση στο επάγγελμα, ο τρόπος οργάνωσης του επαγγέλματος, ο διορισμός και η παύση του διαχειριστή, η εποπτεία του, οι επιμέρους αρμοδιότητές του σε σχέση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα, μαζί με την ευθύνη και τις κυρώσεις από τη μη άσκησή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση μεταβατικού χαρακτήρα, ιδίως για τις εκκρεμείς διαδικασίες.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέχρι σήμερα έχει προκηρύξει τρεις διαγωνισμούς των υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας (2017, 2018, 2019) με  γραπτές πανελλήνιες εξετάσεις. Προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι η επί πενταετία τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος ή αυτού του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή του λογιστή φοροτεχνικού Α΄ τάξεως.

Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς στα εξής γνωστικά αντικείμενα: αστικό δίκαιο (γενικές αρχές, ενοχικό, εμπράγματο), εμπορικό δίκαιο (γενικό εμπορικό, δίκαιο εταιριών, πτωχευτικό), γενικές αρχές λογιστικής και φορολογίας επιχειρήσεων.

Επάγγελμα Εκτελωνιστή

Οι απόφοιτοι του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του εκτελωνιστή, ένα επάγγελμα το οποίο έχει κατοχυρωθεί νομοθετικά.  Η κατ’ επάγγελμα διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών για λογαριασμό τρίτων είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του εκτελωνιστή. Ειδικότερα, ο εκτελωνιστής διεκπεραιώνει τις διαδικασίες ή «διασαφήσεις» που προβλέπονται από τις τελωνειακές αρχές μιας χώρας για την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων από ή σε τρίτες χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με την ευρωπαϊκή ενοποίηση καταργήθηκαν τα τελωνειακά σύνορα μεταξύ των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Πιο συγκεκριμένα, οι διασαφήσεις περιλαμβάνουν μια λεπτομερή καταγραφή των εμπορευμάτων, σύμφωνα με την οποία οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν τους δασμούς και τα τέλη που πληρώνει ο εκτελωνιστής για λογαριασμό του πελάτη του. Τέλος, ο εκτελωνιστής εκτελωνίζει και τα εμπορεύματα που αποθηκεύονται σε τελωνειακούς χώρους ή που βρίσκονται σε διαμετακόμιση, χωρίς να γίνεται άμεση πληρωμή των τελών.

Κάθε έτος διενεργούνται εξετάσεις από τη Διεύθυνση Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών που εξασφαλίζουν στον υποψήφιο εκτελωνιστή την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Κατόπιν, εγγράφεται στο σύλλογο εκτελωνιστών της περιοχής του και προμηθεύεται από την Εφορία την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γνωστοποιώντας στο υπουργείο Οικονομικών τη δημιουργία νέου εκτελωνιστικού γραφείου για την έναρξη βιβλίων λειτουργίας, μέσω των οποίων ελέγχεται.

Για την απόκτηση της επίσημης πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή, απαιτείται η συμμετοχή σε διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύσσεται κάθε έτος, σε κάθε Τελωνειακή Περιφέρεια του άρθρου 5 του Ν.718/77. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται με την προβλεπόμενη, στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου, Υπουργική Απόφαση. (Δ19Γ 5044128 ΕΞ 23.11.2012 – Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου Ε5 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ) και τις διατάξεις του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του Ν.4046/2012 και του Ν.4093/2012».

Αρμόδιες αρχές για την αδειοδότηση του επαγγέλματος του εκτελωνιστή είναι οι κατά τόπο αρμόδιες Επιτροπές του άρθρου 18 του Ν.718/77 και ειδικότερα εκείνες που χορήγησαν το πτυχίο εκτελωνιστή. (Δ19Γ 5007484ΕΞ2012/ 20/2/2012-  Άσκηση του επαγγέλματος του εκτελωνιστή).

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στα εξής μαθήματα, όπως ορίζονται στην Δ19Γ5046811 ΕΞ2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο.:

α) Τελωνειακή Νομοθεσία: Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (Καν. 952/2013) και σχετική νομοθεσία, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εκτελεστικός Κανονισμός Εφαρμογής (Καν. 2447/2015).

Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμοί (Καν. 2446/2015 και Καν. 341/2016) και Εθνικός τελωνειακός κώδικας (Ν.2960/01) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Δασμολογική Νομοθεσία και ΦΠΑ: Γενικά περί δασμολογίου – Δασμολογική κατάταξη (Συνδυασμένη Ονοματολογία και Επεξηγηματικές Σημειώσεις αυτής). Δασμολογικές ποσοστώσεις. Ειδικός Προορισμός. Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας κατά την εισαγωγή και εξαγωγή. Συντελεστές ΦΠΑ.

γ) Νομοθεσία περί εκτελωνιστών: Ν. 718/77 «Περί Εκτελωνιστών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Επάγγελμα Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Οι απόφοιτοι του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

«Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής» σύμφωνα με το Ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α΄ 212) είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αναλαμβάνει ή ασκεί επ’ αμοιβή δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που έχουν έδρα στην Ελλάδα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α) ασφαλιστικοί πράκτορες, β) συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων, γ) μεσίτες ασφαλίσεων.

Α) «Ασφαλιστικός Πράκτορας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Στους ασφαλιστικούς πράκτορες εντάσσονται τα πιστωτικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, όταν ασκούν τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.

Β) «Συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων μέσω ομάδας ασφαλιστικών πρακτόρων, τους οποίους επιλέγει και προτείνει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για συνεργασία, και στη συνέχεια εκπαιδεύει και επιβλέπει το έργο τους, με σκοπό να διασφαλίσει την εκ μέρους τους εφαρμογή των σχετικών με τη διανομή πολιτικών και διαδικασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται, χωρίς να συμβάλλεται ο ίδιος με αυτούς.

Γ) «Μεσίτης ασφαλίσεων»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, με γραπτή εντολή του πελάτη, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Τα χορηγούμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστοποιητικά επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων είναι τα εξής:

1.Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα. Αφορά στην παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού πράκτορα και των συναφών κατηγοριών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, ήτοι συντονιστή των ασφαλιστικών πρακτόρων, καθώς επίσης για τα μέλη του οργάνου διοίκησης και για τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αντιστοίχως φέρουν την ευθύνη ή συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.

2.Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων. Αφορά στην παροχή υπηρεσιών μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων και των συναφών κατηγοριών διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, καθώς επίσης στα μέλη του οργάνου διοίκησης και στους υπαλλήλους των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που αντιστοίχως φέρουν την ευθύνη ή συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής αντασφαλιστικών προϊόντων.

3.Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση. Αφορά στη διανομή επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται σε ασφάλιση από ασφαλιστικούς πράκτορες, συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων, μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων και ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Έκαστο πιστοποιητικό χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο έχει επιτύχει στις εξετάσεις. Οι εξετάσεις διενεργούνται τουλάχιστον δύο φορές κάθε ημερολογιακό έτος από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η διενέργεια των εξετάσεων εποπτεύεται από τριμελή διαρκή Επιτροπή Εξετάσεων για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος με διετή θητεία, και αποτελείται από δύο μέλη από την Τράπεζα της Ελλάδος και ένα μέλος καθηγητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδρύματος με εκπαιδευτικό αντικείμενο συναφές με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ή την ιδιωτική ασφάλιση εν γένει. Ένα εκ των μελών της Επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος.

Οι ερωτήσεις για τις γραπτές εξετάσεις των πιστοποιητικών Επιπέδου A, Β, Γ επιλέγονται κάθε φορά με κλήρωση από βάση δεδομένων, που περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκαπλάσιο αριθμό ερωτήσεων από αυτόν που αφορούν την εξέταση και οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να είναι λιγότερες από πενήντα (50) ανά εξέταση. Οι ερωτήσεις καλύπτουν όλη την εξεταστέα ύλη, προετοιμάζονται σε συνεργασία με τους φορείς της ασφαλιστικής αγοράς και οριστικοποιούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το σύνολο των ερωτήσεων αναρτάται σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και παραμένει διαρκώς αναρτημένο για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων. Οι ερωτήσεις εμπλουτίζονται και επικαιροποιούνται οπωσδήποτε κάθε διετία ή και νωρίτερα, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο λόγω νομοθετικών ή άλλων εξελίξεων.

Επιτυχής γραπτή εξέταση θεωρείται εκείνη στην οποία ο υποψήφιος έχει απαντήσει σωστά στο 60% των ερωτήσεων κάθε ενότητας, εφόσον η εξέταση χωρίζεται σε ενότητες, άλλως στο 60% του συνόλου των ερωτήσεων. Επιτυχής προφορική εξέταση θεωρείται εκείνη στην οποία ο υποψήφιος έχει λάβει μέσο όρο βαθμολογίας από όλους τους βαθμολογητές των εξετάσεων 60, με άριστα το 100.

Επάγγελμα Τραπεζικού Υπαλλήλου / Στελέχους Τραπεζών

Οι απόφοιτοι του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχουν το δικαίωμα να δουλέψουν ως Τραπεζοϋπάλληλοι και Τραπεζικά στελέχη. Ο τραπεζοϋπάλληλος είναι ο υπάλληλος της τράπεζας. Μπορεί να εργαστεί σε δημόσια ή ιδιωτική τράπεζα και να ανήκει στο τμήμα των δανείων, του λογιστηρίου, του ταμείου, της έκδοσης καρτών, κ.λπ. Μερικά από τα καθήκοντά του ενδεικτικά περιλαμβάνουν: έλεγχο αιτήσεων για δάνεια και ανάλογα έγκριση ή απόρριψή τους, εκτέλεση καταθέσεων, μεταβιβάσεων και αναλήψεων χρημάτων, ενημέρωση βιβλιαρίων, λήψη και διαβίβαση εντολών για αγορά μετοχών επιχείρησης που εισάγεται για πρώτη φορά στο χρηματιστήριο, λήψη χρημάτων για πληρωμή λογαριασμών δημόσιων οργανισμών, έλεγχος αποπληρωμής γραμματίων ή δόσεων.

Επάγγελμα Χρηματοοικονομικού Συμβούλου σε επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα (χρηματιστηριακές εταιρείες, τράπεζες, εταιρείες leasing κ.λπ.)

Ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος παρέχει συμβουλές στους πελάτες του σχετικά με τον οικονομικό τους προγραμματισμό ή τη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων προκειμένου αυτοί να πραγματοποιήσουν τους χρηματοοικονομικούς τους στόχους. Η πελατεία ενός χρηματοοικονομικού συμβούλου μπορεί να ποικίλει από ιδιώτες που επιθυμούν επαγγελματικές συμβουλές και προγραμματισμό προκειμένου να επιτύχουν κάποιους οικονομικούς στόχους οικογενειακού προγραμματισμού έως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες εταιρείες, μη κυβερνητικούς οργανισμούς ή ακόμα και κράτη (που για παράδειγμα μπορεί να επιθυμούν την αναδιάρθρωση του χρέους τους ή την ιδιωτικοποίηση κρατικών εταιρειών ή την εύρεση τρόπων χρηματοδότησης μεγάλων έργων).

Είναι αυτονόητο ότι υπάρχει ένα τεράστιο εύρος περιοχών δραστηριοποίησης για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους που περιλαμβάνει εξειδικεύσεις όπως επενδύσεις, διαχείριση κινδύνων, εισαγωγές εταιρειών στο χρηματιστήριο, αυξήσεις κεφαλαίου, εκδόσεις ομολόγων, ιδιωτικοποιήσεις εταιρειών, εξαγορές και συγχωνεύσεις κλπ. Ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος μπορεί να εργασθεί είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως στέλεχος εταιρειών συμβούλων ή χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών οργανισμών.

Σήμερα, ολοένα και περισσότερο η ελληνική οικονομία αποδέχεται την ανάγκη για εξειδικευμένους επιστήμονες στον χρηματοοικονομικό χώρο. Πρωτίστως τα τραπεζικά ιδρύματα, αλλά και οι χρηματιστηριακές, ασφαλιστικές και λοιπές χρηματοοικονομικές εταιρείες και οργανισμοί έχουν τα τελευταία χρόνια δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας στον τομέα των χρηματοοικονομικών επαγγελμάτων. Σίγουρα, οι προοπτικές είναι θετικές στον τομέα αυτό, αλλά η επιτυχία στηρίζεται πάντα στη θέληση και στην σκληρή δουλειά.

Το τρέχον πλαίσιο πιστοποίησης της επαγγελματικής καταλληλότητας χρηματοοικονομικών στελεχών ρυθμίζεται με την Απόφαση 3/505/3.4.2009 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 873/11.5.2009) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ Α΄168) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49(2) του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α΄178) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α΄ 175). Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η υποχρέωση των ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ, που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να απασχολούν, κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών, μόνο πρόσωπα που διαθέτουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Καταλληλότητας.

Η Απόφαση ορίζει το μέγιστο αριθμό ασκούμενων που δύναται να απασχολεί κάθε Εταιρία καθώς και το μέγιστο χρονικό διάστημα όπου οι εταιρίες δύνανται να απασχολούν ασκούμενα πρόσωπα πριν αυτά λάβουν επιτυχώς μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης ή στο Σεμινάριο Πιστοποίησης (α1). Αντίστοιχη υποχρέωση πιστοποίησης έχει προβλεφθεί για τα στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων με ανάλογους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες ορίζονται στην κοινή Απόφαση 4/505/3.4.2009 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, για την εφαρμογή της οποίας αρμόδια είναι η Τράπεζα Ελλάδος.

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Καταλληλότητας αναφέρεται σε πέντε ειδικές κατηγορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ως εξής: (α1): Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών για λογαριασμό τρίτων σε κινητές αξίες, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και τίτλους χρηματαγοράς, (α2): Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών για λογαριασμό τρίτων σε παράγωγα προϊόντα, (β1): Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και τίτλους της χρηματαγοράς, (β): Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τίτλους χρηματαγοράς, παράγωγα προϊόντα και σε σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα, (γ): Διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών και (δ): Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες.

Πιστοποιητικό χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο έχει συμμετάσχει επιτυχώς σε εξετάσεις πιστοποίησης ή στο σεμινάριο πιστοποιητικού (α1) ή είναι κάτοχος ισοδύναμου τίτλου πιστοποίησης επαγγελματικής καταλληλότητας που έχει εκδοθεί ή αναγνωρισθεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές κρατών-μελών της IOSCO και έχει συμμετάσχει με επιτυχία στην Εξέταση της ενότητας «Θεσμικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς». Το σεμινάριο πιστοποίησης απευθύνεται σε υποψήφιους που επιθυμούν να λάβουν το Πιστοποιητικό (α1) και εργάζονται ως ασκούμενοι στην υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών.

Επιπλέον της επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις ή το σεμινάριο ή της κατοχής ισοδύναμου τίτλου, η χορήγηση πιστοποιητικού προϋποθέτει την πλήρωση κριτηρίων καταλληλότητας φυσικών προσώπων, όπως (α) ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας και, (β) κατά περίπτωση, ελάχιστα τυπικά προσόντα.

Επάγγελμα Καθηγητή Οικονομολόγου ΠΕ 80 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Οι απόφοιτοι του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχουν δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα του καθηγητή Οικονομολόγου ΠΕ 80 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την προϋπόθεση να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας αποκτάται:

α) Με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά.

β) Με την κατοχή:

αα) μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής,

ββ) πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.3027/2002 (Α΄ 152).

γγ) πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής), καθώς και με την κατοχή πτυχίου της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)».

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), οργανώνει και λειτουργεί, συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες των Τμημάτων της, συγχρηματοδοτούμενα ή αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα διάρκειας έως δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων: αα) παιδαγωγικής κατάρτισης, για εκπαιδευτικούς ή υποψήφιους εκπαιδευτικούς και ββ) επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης, εκπαιδευτικών ή μη. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) είναι ετήσιο και οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Περισσότερες πληροφορίες στο www.aspete.gr.

Ο Καθηγητής Οικονομολόγος ΠΕ 80 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδάσκει τα μαθήματα της ειδικότητάς του και υλοποιεί τους στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων των συγκεκριμένων μαθημάτων, αλλά και τους στόχους της εκπαίδευσης, όπως τους θέτει το Υπουργείο Παιδείας. Διδάσκει το μάθημα του γνωστικού αντικειμένου που είναι ταυτόσημο ή συναφές με την ειδικότητά του. Συγκεκριμένα, κατανέμει την ύλη που οφείλει να διδάξει στο σχολικό έτος ή στο τρίμηνο σε διδακτικές ενότητες, σύμφωνα με το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.

Προετοιμάζει την καθημερινή του διδασκαλία λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών του τμήματός του. Φροντίζει για την προετοιμασία των εποπτικών μέσων (φωτοτυπημένα κείμενα, σχεδιαγράμματα, διαφάνειες) που θα χρειαστούν στη διδασκαλία του. Καταγράφει την ενότητα που δίδαξε στο αντίστοιχο βιβλίο ύλης. Ελέγχει την παρουσία των μαθητών στο μάθημά του. Είναι υπεύθυνος για την τακτική φοίτηση, την πειθαρχία και την πρόοδο των μαθητών ενός τμήματος. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών του.

Πολλές φορές εργάζεται στο σπίτι του για τον προγραμματισμό και την προετοιμασία των διδασκαλιών του, καθώς και για τη διόρθωση των γραπτών δοκιμίων και άλλων εργασιών των μαθητών. Ακόμη, οφείλει να συμμετέχει στη διοργάνωση σχολικών εορτών και άλλων εκδηλώσεων και να συνοδεύει τους μαθητές σε επισκέψεις και ημερήσιες εκδρομές. Συμμετέχει, επίσης, στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών, όπου συζητούνται η πρόοδος και η συμπεριφορά των μαθητών, παιδαγωγικά/εκπαιδευτικά θέματα, καθώς και θέματα που αφορούν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Εκτός από τη διδασκαλία και τις άλλες υποχρεώσεις, βασική φροντίδα του Καθηγητή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι να αναπτύξει την πρωτοβουλία, την αυτενέργεια και την κρίση των μαθητών του, να τους βοηθήσει να αποκτήσουν αυτογνωσία και αίσθημα ευθύνης και να δημιουργήσει κλίμα συνεννόησης και συνεργασίας μαζί τους. Προσπαθεί, ακόμη, να επιλύει προβλήματα που δημιουργούνται στους μαθητές του μέσα και έξω από την τάξη, σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.

Επάγγελμα Στελέχους Επιχείρησης

Οι απόφοιτοι του τμήματός μας λόγω και των γνώσεων που αποκτούν πάνω στα χρηματοοικονομικά, τη λογιστική, το marketing, τη φορολογία κλπ., μπορούν να ασκήσουν με επιτυχία το επάγγελμα του στελέχους επιχείρησης. Τα στελέχη των επιχειρήσεων συνήθως κάνουν μία καλοπληρωμένη δουλειά, η οποία όμως είναι υπεύθυνη και έχει πολλές απαιτήσεις. Μη απαραίτητο αλλά επιθυμητό στην αγορά εργασίας προσόν των στελεχών επιχειρήσεων είναι το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Master of Business Administration) που είναι και ένα διακριτό μεταπτυχιακό στο οποίο φοιτούν όσοι θέλουν να κάνουν καριέρα στο χώρο των επιχειρήσεων ή / και κάποιο άλλο μεταπτυχιακό εξειδίκευσης σε πεδία της Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων (π.χ. Μάρκετινγκ, Λογιστική και Χρηματοοικονομική κ.λπ.). Ο κόσμος των επιχειρήσεων έχει ανάγκη από εξειδικευμένα και με ταλέντο στελέχη και σίγουρα το επάγγελμα αυτό αποτελεί μία εξαιρετική διέξοδο για τους αποφοίτους μας.

Επάγγελμα Πιστοποιημένου Εκτιμητή

Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές διενεργούν εκτιμήσεις της αξίας αγαθών  (ενσώματων ή άυλων), που αφορούν ενδεικτικά σε:

Ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα.

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό τους.

Μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και άλλους τίτλους κινητών αξιών ανωνύμων εταιρειών ή συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή συνεταιρισμούς.

Πάγια στοιχεία για την προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Έργα τέχνης.

Συλλογές, τιμαλφή, έπιπλα.

Άυλα αγαθά, περιλαμβανομένων δικαιωμάτων βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, πνευματικών, συγγενικών δικαιωμάτων και γενικά κάθε άυλου στοιχείου που έχει οικονομική αξία.

Εκπόνηση μελετών οικονομικής σκοπιμότητας, εναλλακτικής  χρησιμοποίησης ή βέλτιστης χρήσης περιουσιακών στοιχείων.

Εύλογο κόστος υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων.

Ακίνητη περιουσία του ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Ακίνητη περιουσία των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων.

Μελέτες οικονομικής σκοπιμότητας, εναλλακτικής ή βέλτιστης χρήσης περιουσιακών στοιχείων.

Κοστολόγηση τεχνικών έργων και λοιπών κατασκευών.

Ζημίες από τρομοκρατικές ενέργειες.

Το επάγγελμα του πιστοποιημένου εκτιμητή ασκείται ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξής του στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή και την εγγραφή του πιστοποιημένου εκτιμητή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών.

Το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών τηρείται στην Αρμόδια Διοικητική Αρχή και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Στην ίδια αρχή τηρείται κατάλογος διενεργηθεισών εκτιμήσεων.

Οι εξετάσεις διενεργούνται δύο φορές το χρόνο από Εξεταστική Επιτροπή, Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής.

Κλάδοι πιστοποιημένων εκτιμητών

Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές δύνανται να δραστηριοποιούνται και να πιστοποιούνται σε έναν ή περισσότερους από τους εξής κλάδους:

α) Ακίνητα.

β) Μηχανολογικός και Τεχνικός εξοπλισμός – Βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

γ) Άυλα αγαθά.

δ) Πλοία.

ε) Επιχειρήσεις.

στ) Κινητά κάθε είδους.

Η ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνει τόσο τις θεωρητικές γνώσεις του υποψήφιου όσο και τις γνώσεις του αναφορικά με τρέχοντα θέματα της επιστήμης των εκτιμήσεων στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. Συγκεκριμένα τα επιστημονικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη είναι εν γένει τα ακόλουθα:

1.Αρχές οικονομικής θεωρίας σχετικές με την εκτιμητική επιστήμη.

2.Χρηματοοικονομικά των επιχειρήσεων.

3.Στοιχεία της Αγοράς της ακίνητης περιουσίας.

4.Οικονομική του Χώρου.

5.Θέματα Μεσιτείας.

6.Μέθοδοι Εκτιμήσεων.

7.Εκτιμητικά Πρότυπα.

8.Θέματα Νομικής και Πολιτικής της Ακίνητης Περιουσίας.

9.Θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας, περιβάλλοντος και αειφορίας.

10.Θέματα κατασκευής των ακινήτων.

11.Θέματα αναφορικά με την δεοντολογία του εκτιμητή.

Επάγγελμα Μεσίτη Αστικών Συμβάσεων

Ο μεσίτης ακινήτων είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας που ασχολείται με τις αγοραπωλησίες, τις ενοικιάσεις και τη διαχείριση των ακινήτων. Είναι ένας δυναμικός κλάδος, ο οποίος και στο μέλλον θα συνεχίσει να έχει ενδιαφέρον παρά τη σημαντική πτώση στην κτηματαγορά σήμερα. Ο Κτηματομεσίτης-Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων μεσολαβεί ή υποδεικνύει με αμοιβή ευκαιρίες για αγορά, πώληση ή ενοικίαση κατοικιών και οικοπέδων. Αναλαμβάνει διαφημιστικές καταχωρίσεις ακινήτων, αντιπαροχές, μισθώσεις και εκτιμήσεις. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται οικονομικά δεδομένα που έχει καταχωρήσει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, με σκοπό να φέρει σε επικοινωνία υποψήφιους αγοραστές-ενοικιαστές με πωλητές-ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα. Συνοδεύει τους πελάτες του, όσες φορές χρειαστεί, σε διαθέσιμα ακίνητα και τους τα παρουσιάζει. Τέλος, μπορεί να συμμετέχει στη σύναψη των συμβολαίων. Μετά τη σύναψη των συμβολαίων εισπράττει την προμήθειά του.

Για την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων απαιτείται να συντρέχουν στον πτυχιούχο του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1.Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους – μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ). Ο πολίτης τρίτης χώρας απαιτείται να διαθέτει άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

2.Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα για τα αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, έκδοσης ακάλυπτης επιταγής ή για κάποιο από τα εγκλήματα περί το νόμισμα.

3.Να μην έχει υποβληθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666-1688).

Δεν προβλέπεται η διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης για το επάγγελμα του μεσίτη αστικών συμβάσεων.

Επάγγελμα Επιχειρηματία
Ο επιχειρηματίας είναι κάποιος που αναπτύσσει μία εμπορική, βιοτεχνική, βιομηχανική ή άλλη δραστηριότητα με σκοπό το κέρδος. Επενδύει σε όλους τους τομείς της οικονομίας με απώτερο σκοπό την αποδοτική διαχείριση των κεφαλαίων του. Οι απόφοιτοί μας έχουν όλο εκείνο το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο ώστε να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες πλήρως και με επιτυχία. Οι γνώσεις που αποκτούν πάνω στα λογιστικά, στα διαχείριση χρημάτων, στη φορολογία και στην οικονομία γενικότερα τους βοηθούν σημαντικά για να πετύχουν στον δύσκολο επιχειρηματικό στίβο. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη πιστοποίηση, το πτυχίο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι υπέρ-αρκετό, αν και θα μπορούσε να ενισχυθεί με ένα Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Master of Business Administration) ή / και κάποιο άλλο μεταπτυχιακό εξειδίκευσης σε πεδία της Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων (π.χ. Μάρκετινγκ, Λογιστική και Χρηματοοικονομική κ.λπ.).