ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διεξαγωγή Διδασκαλίας

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Όσον αφορά την οργάνωση τις διδασκαλίας των μαθημάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1563/Β’/9 Μαΐου 2019).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κεφαλαίου 10 του Εσωτερικού Κανονισμού, οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής διεξάγονται με βάση το σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων και σύμφωνα με το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που καταρτίζει η Συνέλευση του Τμήματος και αποτυπώνεται στον οικείο Οδηγό Σπουδών. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα, χειμερινό και εαρινό. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, φροντιστηρίων ασκήσεων, εργαστηρίων κ.λπ. εκ μέρους των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος. Οι φοιτητές δικαιούνται προς τούτο, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, να χρησιμοποιήσουν τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις, τις βιβλιοθήκες, τα αναγνωστήρια και τον λοιπό εξοπλισμό του Τμήματος, σύμφωνα με τις αποφάσεις του.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, η διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, με ευθύνη του Προέδρου, έτσι ώστε η ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας να είναι κατά το δυνατόν συνεχής. Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων συντάσσεται πριν από την έναρξη μαθημάτων του Χειμερινού ή Εαρινού εξαμήνου και ανακοινώνεται στους φοιτητές από τη Γραμματεία του Τμήματος με κάθε πρόσφορο τρόπο. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών στις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τους διδάσκοντες, καθώς και τις αίθουσες διδασκαλίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον Αντικάλαμο (σε κοντινή απόσταση από την Καλαμάτα). Οι εγκαταστάσεις αυτές καλύπτουν επαρκώς τις εκπαιδευτικές και επιστημονικές ανάγκες του τμήματος καθώς διαθέτει:

• Επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας και τέσσερα (4) αμφιθέατρα στα οποία οι διδάσκοντες έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εποπτικά και άλλα βοηθητικά μέσα διδασκαλίας , όπως βιντεοπροβολείς, ηχητικές και μικροφωνικές εγκαταστάσεις. Επίσης στην διάθεση του Τμήματος υπάρχουν δυο (2) αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και ένα κεντρικό αμφιθέατρο που χρησιμοποιείται για την οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων.

• Έξι (6) εκπαιδευτικά εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για  την εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών αλλά και στα πλαίσια της ευρύτερης εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουργίας του Τμήματος. Τα εργαστήρια διαθέτουν μόνιμη σύνδεση με το διαδίκτυο.

ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Σε έκτακτες περιστάσεις και κατ’ εφαρμογή ειδικών διατάξεων (Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, Νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις κ.α.) που θεσπίζονται, τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών καθώς και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, θα παρέχονται με τις μεθόδους σύγχρονης και ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σύμφωνα με απόφαση που θα λαμβάνει η Συνέλευση του Τμήματος έτσι ώστε να υλοποιείται απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία.