ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το Τμήμα

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι μια σημαντική και δυναμική ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος με ισχυρή παρουσία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Στόχος μας είναι να εφοδιάσουμε τους φοιτητές μας με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη μιας επιτυχημένης επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μέσα από την υλοποίηση ενός σύγχρονου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που καλύπτει πλήρως τα επιστημονικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής

Ειδικότερα, αποστολή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι:

Η παροχή στους φοιτητές των εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.
Η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας  στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και επιχειρήσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο προκειμένου να επιτευχθεί και εξελιχθεί η σύνδεση και με την αγορά και την κοινωνία.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος, διαθέτουν όλες εκείνες τις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, είτε να εργασθούν ως στελέχη του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες (π.χ. Λογιστές, Φοροτεχνικοί, Ελεγκτές, Στελέχη Λογιστηρίων και Οικονομικών Υπηρεσιών, Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι – Αναλυτές, Εκπαιδευτικοί).

Αναλυτικά, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν γνώσεις/εφόδια ούτως ώστε να:

Τηρούν κι ενημερώνουν Λογιστικά βιβλία σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία
Συντάσσουν και ελέγχουν οικονομικές καταστάσεις
Συντάσσουν και ελέγχουν τις φορολογικές δηλώσεις.
Εφαρμόζουν διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού Ελέγχου.
Εφαρμόζουν αρχές και μεθόδους κοστολόγησης και συντάσσουν προϋπολογισμούς.
Αξιολογούν Επενδύσεις.
Συντάσσουν χρηματοοικονομικές αναλύσεις.
Παρέχουν Χρηματοοικονομικές Συμβουλές και εκπονούν χρηματοοικονομικές εκθέσεις.
Διαχειρίζονται χρηματοδοτικά και χρηματιστηριακά προϊόντα  (ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία, παράγωγα του χρηματιστηρίου, κτλ)
Στελεχώνουν την Μέση Εκπαίδευση ως καθηγητές στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.

Επιπλέον, το Τμήμα παρέχει δύο (2) ανταγωνιστικά σε εθνικό επίπεδο και υψηλής ζήτησης Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε τομείς αιχμής (Διοίκηση, Λογιστική, Χρηματοοικονομικά). Πιο συγκεκριμένα:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική / Master (M.Sc.) in Accounting and Finance
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στον Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για Στελέχη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα / Executive MBA in Financial Planning.