ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Επιτροπές

Ακολουθεί η λίστα των Επιτροπών του Τμήματος, όπως αυτές έχουν δημιουργηθεί από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με σκοπό την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.

Μακρής Ηλίας Καθηγητής Πρόεδρος,
Γιακουμάτος Στέφανος Καθηγητής,
Μπαμπαλός Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής,
Νικολόπουλος Σωτήριος Επίκουρος Καθηγητής,
Μαυριδόγλου Γεώργιος Λέκτορας,
Λυγγίτσος Αλέξανδρος Λέκτορας Εφαρμογών,
Συρμαλόγλου Αδαμάντιος μέλος ΕΔΙΠ

Σταυρόγιαννης  Σταύρος Καθηγητής,
Λυγγίτσος Αλέξανδρος Λέκτορας Εφαρμογών,
Συρμαλόγλου Αδαμάντιος  μέλος ΕΔΙΠ

Φροντίζει για τη δημιουργία σχέσεων με φορείς που θα προσφέρουν θέσεις στους φοιτητές και οι οποίοι θα συνάδουν με τα γνωστικά πεδία των σπουδών τους (Λογιστική και Χρηματοοικονομική) και τα γενικότερα ενδιαφέροντά τους. Σε συνεργασία με τη Γραμματεία και τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους των φοιτητών καθορίζουν τον Επόπτη Καθηγητή των φοιτητών που πραγματοποιούν ΠΑ.

Το φθινόπωρο κάθε έτους αποτιμά την πορεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του περασμένου ακαδημαϊκού έτους με στόχο την έγκαιρη κατάθεση προτάσεων του επόμενου κύκλου της Πρακτικής Άσκησης.

Συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Υποβάλλει ετήσια έκθεση στην ΟΜΕΑ και τη ΔΑΣΤΑ, που περιλαμβάνει τα εξής: κατάλογο φορέων που απασχόλησαν φοιτητές, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Π.Α. και προτάσεις βελτίωσης, όπου χρειάζεται.

 

Μέλη

Σταυρόγιαννης  Σταύρος Καθηγητής,
Γιαννόπουλος Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής ,
Λυγγίτσος Αλέξανδρος Λέκτορας Εφαρμογών

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος  επιτελεί το εξής έργο

(α) Σχεδιάζει και ελέγχει το περιεχόμενο των μαθημάτων σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, διαπιστώνοντας πιθανές επικαλύψεις ή κενά.

(β) Λαμβάνει υπόψη πιθανές αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις και μεριμνά για την μεσο/μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.

(γ) Παρακολουθεί συστηματικά την υλοποίηση του ΠΠΣ και υποβάλλει προτάσεις για την αναμόρφωση-αναθεώρηση, όταν κρίνεται σκόπιμο, της δομής και της οργάνωσης του ΠΠΣ ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, να λαμβάνει υπόψη το προβλεπόμενο όγκο σπουδών (ECTS), να ενσωματώνει την εμπειρία των κοινωνικών εταίρων και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Για το σκοπό αυτό καταθέτει, σε ετήσια βάση, σχετική εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος.

(δ) Λαμβάνει υπόψη εάν το ΠΠΣ συνάδει με τα αντίστοιχα εθνικά και κυρίως με τα ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών και αναζητά προτάσεις οι οποίες κρίνονται καινοτόμες.

(ε) Βεβαιώνει την αντιστοιχία του φόρτου απασχόλησης των φοιτητών και των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων ECTS και προχωρά σε αναμορφώσεις των ECTS.

(στ) Βεβαιώνει ότι η αξιολόγηση των φοιτητών είναι συνεχής και εποικοδομητική και την λαμβάνει υπόψη για την διαμόρφωση των προτάσεών της.

(ζ) Συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.

(η) Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων (ανά ακαδημαϊκό έτος) στην ΟΜΕΑ.

Μέλη

Γιακουμάτος Στέφανος Καθηγητής,
Μπαμπαλός Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής,
Γιαννόπουλος Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής,
Μαυριδόγλου Γεώργιος Λέκτορας

Η Επιτροπή παρακολουθεί τον αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών για σπουδές και την πρόοδό τους, τον αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών για Πρακτική Άσκηση, τον αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων διδασκόντων, τον αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων διοικητικών υπαλλήλων.

Είναι υπεύθυνη για:

(α) τη συνεχή διεύρυνση των διεθνών σχέσεων του Τμήματος και την αύξηση του αριθμού των διμερών συνεργασιών

(β) την υποβοήθηση των εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών στη σύνταξη των Learning Agreements

(γ) την παρακολούθηση της προόδου των φοιτητών (ECTS, βαθμολογίες, αντιστοιχίες μαθημάτων

(δ) τη διοργάνωση τακτικών ενημερωτικών συναντήσεων

(ε) την επιλογή των φοιτητών για μετακίνηση βάσει των κριτηρίων του Ιδρύματος

Επίσης επιτελεί το εξής έργο

(α) Παρακολουθεί και αποτιμά την πορεία των Πρωτοκόλλων Διμερούς Συνεργασίας του Τμήματος.

(β) Εισηγείται επί των προτάσεων σύναψης νέων Πρωτοκόλλων Διμερούς Συνεργασίας του Τμήματος.

(γ) Ενημερώνει για οποιαδήποτε δράση δημοσιότητας έχει αναλάβει.

(δ) Συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.

(ε) Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων (ανά ακαδημαϊκό έτος) στην ΟΜΕΑ.

 

Μέλη

Αγοράκη Μαρία-Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 
Σπηλιόπουλος Οδυσσέας Αναπληρωτής Καθηγητής,
Μπαμπαλός Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής

Έχει ως ρόλο να προετοιμάσει σε συνεργασία με τις υπόλοιπες επιτροπές, την στρατηγική του τμήματος για τα επόμενα χρόνια περιγράφοντας και αξιολογώντας την υφιστάμενη κατάσταση, καθορίζοντας το όραμα και τους στόχους του Τμήματος και επιβλέποντας-αξιολογώντας την υλοποίηση τους.

Μέλη

Μακρής Ηλίας Καθηγητής,
Γιακουμάτος Στέφανος Καθηγητής,
Σπηλιόπουλος Οδυσσέας Αναπληρωτής Καθηγητής,
Νικολόπουλος Σωτήριος Επίκουρος Καθηγητής

Επιτελεί το εξής έργο

(α) Βεβαιώνει ότι η ερευνητική δράση των μελών ΔΕΠ είναι συναφής με το γνωστικό τους αντικείμενο και εμπίπτει στον ερευνητικό σχεδιασμό του Τμήματος.

(β) Είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση και παρακολούθηση των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, των δημοσιεύσεων, των συνεδρίων που διοργανώνουν ή συμμετέχουν και των δράσεων προβολής και δημοσιότητας.

(γ) Παρακολουθεί και δίνει στοιχεία για τη συμμετοχή των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων, μεταδιδακτόρων και ακαδημαϊκών υποτρόφων στα ερευνητικά έργα του Τμήματος.

(δ) Αποτυπώνει και αποτιμά με οικονομικά στοιχεία τις ανάγκες για ερευνητικές δραστηριότητες και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος, τόσο για την διάθεση των πόρων του, όσο και για την αναζήτηση επιπρόσθετων πόρων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος και από άλλες πηγές.

(ε) Συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.

(στ) Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων (ανά ακαδημαϊκό έτος) στην ΟΜΕΑ.

 

Μέλη

Μπαμπαλός Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής,
Νικολαΐδης Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής,
Δημητρόπουλος Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής

 

Η Επιτροπή ενσωμάτωσης και διασφάλισης Ίσων Ευκαιριών είναι υπεύθυνη για την περιφρούρηση της λειτουργίας του Τμήματος με κανόνες παροχής ίσων ευκαιριών και μεταχείρισης προς όλους είτε βρίσκονται εντός της Πανεπιστημιακής Κοινότητας είτε σε εξωτερικούς φορείς.

Είναι υπεύθυνη για:
(α) Την προώθηση της αγωγής του διαλόγου, της ανοχής της διαφορετικότητας, του δημοκρατικού τρόπου λειτουργίας και της ισότητας των φύλων
(β) Την υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
(γ) Την υλοποίηση δράσεων που προωθούν την κουλτούρα ανοχής, ενσωμάτωσης και ίσων ευκαιριών και μεταχείρισης για τους φοιτητές και το προσωπικό του Τμήματος.

Ως μέλη της ορίζονται

Αγοράκη Μαρία-Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Νικολαίδης Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής,
Μπακετέα Σταυρούλα μέλος ΕΔΙΠ, 

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος έχει ως ρόλο τη σύνταξη εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος με απαραίτητες πληροφορίες για τη διασφάλιση ποιότητας στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και στην λειτουργία του τμήματος. Οι εκθέσεις αυτές είναι διαθέσιμες στα θεσμικά όργανα του Τμήματος και στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος.

Μέλη

Μακρής Ηλίας Καθηγητής,
Αγοράκη Μαρία-Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Γιαννόπουλος Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής,
Μαυριδόγλου Γεώργιος Λέκτορας

Νικολαίδης Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής,
Μαυριδόγλου Γεώργιος Λέκτορας

Αγοράκη Μαρία-Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Δημητρόπουλος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής,
Μπακετέα Σταυρούλα, μέλος ΕΔΙΠ