ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Επιτροπές

Ακολουθεί η λίστα των Επιτροπών του Τμήματος, όπως αυτές έχουν δημιουργηθεί από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με σκοπό την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.

Σπηλιόπουλος Οδυσσέας, Αναπλ. Καθηγητής, Πρόεδρος
Γιακουμάτος Στέφανος, Καθηγητής,
Μακρής Ηλίας, Καθηγητής
Νικολαϊδης Βασίλης, Αναπλ. Καθηγητής
Γιαννόπουλος Βασίλης, Επικ. Καθηγητής
Αγοράκη Μαριαλένα, Επικ. Καθηγήτρια
Λυγγίτσος Αλέξανδρος. Λέκτορας Εφαρμογών

Μαυριδόγλου Γεώργιος Λέκτορας

Λυγγίτσος Αλέξανδρος Λέκτορας

Συρμαλόγλου Αδαμάντιος ΕΔΙΠ

Φροντίζει για τη δημιουργία σχέσεων με φορείς που θα προσφέρουν θέσεις στους φοιτητές και οι οποίοι θα συνάδουν με τα γνωστικά πεδία των σπουδών τους (Λογιστική και Χρηματοοικονομική) και τα γενικότερα ενδιαφέροντά τους. Σε συνεργασία με τη Γραμματεία και τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους των φοιτητών καθορίζουν τον Επόπτη Καθηγητή των φοιτητών που πραγματοποιούν ΠΑ.

Το φθινόπωρο κάθε έτους αποτιμά την πορεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του περασμένου ακαδημαϊκού έτους με στόχο την έγκαιρη κατάθεση προτάσεων του επόμενου κύκλου της Πρακτικής Άσκησης.

Συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Υποβάλλει ετήσια έκθεση στην ΟΜΕΑ και τη ΔΑΣΤΑ, που περιλαμβάνει τα εξής: κατάλογο φορέων που απασχόλησαν φοιτητές, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Π.Α. και προτάσεις βελτίωσης, όπου χρειάζεται.

 

Μέλη

Γιαννόπουλος Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής

Λυγγίτσος Αλέξανδρος Λέκτορας Εφαρμογών

Συρμαλόγλου Αδαμάντιος ΕΔΙΠ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος  επιτελεί το εξής έργο

(α) Σχεδιάζει και ελέγχει το περιεχόμενο των μαθημάτων σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, διαπιστώνοντας πιθανές επικαλύψεις ή κενά.

(β) Λαμβάνει υπόψη πιθανές αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις και μεριμνά για την μεσο/μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.

(γ) Παρακολουθεί συστηματικά την υλοποίηση του ΠΠΣ και υποβάλλει προτάσεις για την αναμόρφωση-αναθεώρηση, όταν κρίνεται σκόπιμο, της δομής και της οργάνωσης του ΠΠΣ ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, να λαμβάνει υπόψη το προβλεπόμενο όγκο σπουδών (ECTS), να ενσωματώνει την εμπειρία των κοινωνικών εταίρων και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Για το σκοπό αυτό καταθέτει, σε ετήσια βάση, σχετική εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος.

(δ) Λαμβάνει υπόψη εάν το ΠΠΣ συνάδει με τα αντίστοιχα εθνικά και κυρίως με τα ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών και αναζητά προτάσεις οι οποίες κρίνονται καινοτόμες.

(ε) Βεβαιώνει την αντιστοιχία του φόρτου απασχόλησης των φοιτητών και των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων ECTS και προχωρά σε αναμορφώσεις των ECTS.

(στ) Βεβαιώνει ότι η αξιολόγηση των φοιτητών είναι συνεχής και εποικοδομητική και την λαμβάνει υπόψη για την διαμόρφωση των προτάσεών της.

(ζ) Συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.

(η) Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων (ανά ακαδημαϊκό έτος) στην ΟΜΕΑ.

 

 

 

Μέλη

(Απόφαση Συνέλευσης υπ’ αριθμ. 3/9-2-2021, θέμα 5ο)

Γιακουμάτος Στέφανος Καθηγητής

Αγοράκη Μαρία-Ελένη Επίκουρος Καθηγήτρια

Γιαννόπουλος Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής

Η Επιτροπή παρακολουθεί τον αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών για σπουδές και την πρόοδό τους, τον αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών για Πρακτική Άσκηση, τον αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων διδασκόντων, τον αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων διοικητικών υπαλλήλων.

Είναι υπεύθυνη για:

(α) τη συνεχή διεύρυνση των διεθνών σχέσεων του Τμήματος και την αύξηση του αριθμού των διμερών συνεργασιών

(β) την υποβοήθηση των εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών στη σύνταξη των Learning Agreements

(γ) την παρακολούθηση της προόδου των φοιτητών (ECTS, βαθμολογίες, αντιστοιχίες μαθημάτων

(δ) τη διοργάνωση τακτικών ενημερωτικών συναντήσεων

(ε) την επιλογή των φοιτητών για μετακίνηση βάσει των κριτηρίων του Ιδρύματος

Επίσης επιτελεί το εξής έργο

(α) Παρακολουθεί και αποτιμά την πορεία των Πρωτοκόλλων Διμερούς Συνεργασίας του Τμήματος.

(β) Εισηγείται επί των προτάσεων σύναψης νέων Πρωτοκόλλων Διμερούς Συνεργασίας του Τμήματος.

(γ) Ενημερώνει για οποιαδήποτε δράση δημοσιότητας έχει αναλάβει.

(δ) Συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.

(ε) Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων (ανά ακαδημαϊκό έτος) στην ΟΜΕΑ.

 

 

 

Μέλη

(Απόφαση Συνέλευσης υπ’ αριθμ. 3/9-2-2021, θέμα 5ο)

Αγοράκης Μαρία – Ελένη Επίκουρος Καθηγήτρια

Μπαμπαλός Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής

Νικολόπουλος Σωτήριος Επίκουρο Καθηγητής

Έχει ως ρόλο να προετοιμάσει σε συνεργασία με τις υπόλοιπες επιτροπές, την στρατηγική του τμήματος για τα επόμενα χρόνια περιγράφοντας και αξιολογώντας την υφιστάμενη κατάσταση, καθορίζοντας το όραμα και τους στόχους του Τμήματος και επιβλέποντας-αξιολογώντας την υλοποίηση τους.

 

Μέλη

(Απόφαση Συνέλευσης υπ’ αριθμ. 3/9-2-2021, θέμα 5ο)

Γιακουμάτος Στέφανος Καθηγητής

Μακρής Ηλίας Καθηγητής

Σπηλιόπουλος Οδυσσέας Αναπληρωτής Καθηγητής

Νικολόπουλος Σωτήριος Επίκουρος Καθηγητής

Μαυριδόγλου Γεώργιος Λέκτορας

Επιτελεί το εξής έργο

(α) Βεβαιώνει ότι η ερευνητική δράση των μελών ΔΕΠ είναι συναφής με το γνωστικό τους αντικείμενο και εμπίπτει στον ερευνητικό σχεδιασμό του Τμήματος.

(β) Είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση και παρακολούθηση των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, των δημοσιεύσεων, των συνεδρίων που διοργανώνουν ή συμμετέχουν και των δράσεων προβολής και δημοσιότητας.

(γ) Παρακολουθεί και δίνει στοιχεία για τη συμμετοχή των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων, μεταδιδακτόρων και ακαδημαϊκών υποτρόφων στα ερευνητικά έργα του Τμήματος.

(δ) Αποτυπώνει και αποτιμά με οικονομικά στοιχεία τις ανάγκες για ερευνητικές δραστηριότητες και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος, τόσο για την διάθεση των πόρων του, όσο και για την αναζήτηση επιπρόσθετων πόρων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος και από άλλες πηγές.

(ε) Συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.

(στ) Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων (ανά ακαδημαϊκό έτος) στην ΟΜΕΑ.

 

Μέλη

(Απόφαση Συνέλευσης υπ’ αριθμ. 3/9-2-2021, θέμα 5ο)

Μακρής Ηλίας Καθηγητής

Σταυρόγιαννης Σταύρος Καθηγητής

Νικολαϊδης Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής

Θα προστεθεί περιεχόμενο σύντομα

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος έχει ως ρόλο τη σύνταξη εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος με απαραίτητες πληροφορίες για τη διασφάλιση ποιότητας στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και στην λειτουργία του τμήματος. Οι εκθέσεις αυτές είναι διαθέσιμες στα θεσμικά όργανα του Τμήματος και στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος.

Μέλη

Μακρής Ηλίας Καθηγητής

Σταυρόγιαννης Σταύρος Καθηγητής

Νικολαϊδης Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής

Μπακετέα Σταυρούλα, ΕΔΙΠ

Φοιτητής

Θα προστεθεί σύντομα νέο περιεχόμενο…