ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρακτικό Ενστάσεων – Επιδότηση Στέγασης

Πρακτικό Επιτροπής Ενστάσεων  της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τιτλο: Έγκριση Πρακτικού Ενστάσεων της υπ΄ αριθμ. 17883/18.11.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη των φοιτητών στη Δράση Α «Επιδότηση Στέγασης» στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου» με κωδικό MIS 5047247 (Κ.Α. 60483). (ΑΔΑ: 91ΘΚ469Β7Δ-ΦΘΘ)

Λήψη Αρχείου (.pdf)