ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κατατακτήριες

Γνωστοποιείται στους υποψήφιους που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ότι μετά από απόφαση της Συνέλευσης του τμήματός μας  έχουν τροποποιηθεί τα μαθήματα και η αντίστοιχη ύλη-βιβλιογραφία που ίσχυαν έως τώρα.

Τα μαθήματα αυτά και η αντίστοιχή ύλη-βιβλιογραφία θα ανακοινωθούν στον παρόντα ιστότοπο το συντομότερο.

Εκ της Γραμματείας