ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εκδήλωση Καλωσορίσματος Πρωτοετών

Εκδήλωση Υποδοχής-Ενημέρωσης των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος

(Απόφαση Συνέλευσης με αριθ. 28/16-11-2021)

Θεσμοθετείται από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 η διοργάνωση, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, στο κεντρικό Αμφιθέατρο, ειδικής εκδήλωσης υποδοχής πρωτοετών φοιτητών. Σε αυτήν συμμετέχουν ο Πρόεδρος, οι διδάσκοντες του Τμήματος καθώς και ο Προϊστάμενος της Γραμματείας, και αντικείμενό της είναι να παρέχεται άμεση ενημέρωση στους πρωτοετείς φοιτητές σχετικά με κρίσιμα για τις σπουδές τους θέματα όπως :

  • το Τμήμα γενικά και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει. Η ενημέρωση παρέχεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος,
  • τον Οδηγό Σπουδών, τη διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών (μαθήματα). Η ενημέρωση παρέχεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών,
  • Τις δικαιώματα και της υποχρεώσεις των φοιτητών. Η ενημέρωση παρέχεται από μέλος ΔΕΠ,
  • το ερευνητικό εργαστήριο που λειτουργεί στο Τμήμα, τις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος, και τις δυνατότητές συμμετοχής τους σε αυτές (σε μεγαλύτερα έτη). Η ενημέρωση παρέχεται από τον Διευθυντή Εργαστηρίου και τον Πρόεδρο Επιτροπής Ερευνητικού Σχεδιασμού,
  • τις βασικές διαδικασίες που συνδέονται με τη φοίτηση (δηλώσεις μαθημάτων, επιλογές συγγραμμάτων, έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, συναλλαγές με τη Γραμματεία, δικαίωμα σίτισης/στέγασης). Η ενημέρωση παρέχεται από τον Προϊστάμενο Γραμματείας του Τμήματος,
  • την εκπροσώπησή τους στα όργανα του Τμήματος, τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση-επικαιροποίηση του ΠΠΣ καθώς και στην αξιολόγηση του διδακτικού έργου. Η ενημέρωση παρέχεται από μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών και μέλος της ΟΜΕΑ του Τμήματος.

Τη δυνατότητα συμμετοχής στην Κινητικότητα μέσω Erasmus+. Η ενημέρωση παρέχεται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Τμήματος για το Πρόγραμμα)