ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έναρξη Μαθημάτων

Γνωστοποιείται στους φοιτητές του τμήματος ότι τα μαθήματα ξεκινούν στο τμήμα την 1η  Μαρτίου 2021.