ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Καθιέρωση του θεσμού του Καθηγητή Συμβούλου
Kαθήκοντα
Σύστημα κατανομής των φοιτητών
(Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος υπ’ αριθμ. 20/25-9-2020, θέμα 3ο)

Το Τμήμα εφαρμόζει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τον θεσμό του Καθηγητή Σύμβουλου (Κ-Σ).

(α) Ορισμός Καθηγητών Συμβούλων– Κατανομή φοιτητών

Στην έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους ορίζονται, με απόφαση της Συνέλευσης, οι Καθηγητές Σύμβουλοι.
Η κατανομή γίνεται ως εξής:
Οι πρωτοετείς-εισακτέοι φοιτητές κατανέμονται με βάση τον αριθμό μητρώου τους ισομερώς στους καθηγητές του Τμήματος. Κάθε καθηγητής ορίζεται ως Κ-Σ
και αναλαμβάνει τον ίδιο αριθμό φοιτητών με τους υπόλοιπους. Ο σχετικός πίνακας που περιλαμβάνει τα ονόματα των Κ-Σ, τους αριθμούς μητρώου των
φοιτητών και τις ώρες γραφείου καθώς και τα μέιλ των Κ-Σ αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

(β) Ρόλος – καθήκοντα Καθηγητών Συμβούλων

Οι Κ-Σ βοηθούν τους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τον πιο ορθολογικό και αποδοτικό τρόπο και βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων που
είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στη διάρκεια των σπουδών. Βοηθούν τους φοιτητές να ορίσουν τη βέλτιστη σειρά με την οποία θα λάβουν τα μαθήματά
τους, ελαχιστοποιώντας την αποτυχία στις εξετάσεις, και τους συμβουλεύουν να επιλέξουν, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά, τις δυνατότητές και τις δεξιότητές τους
μαθήματα ελεύθερης επιλογής, φορέα Πρακτικής Άσκησης κλπ..

Οι φοιτητές μπορούν να συζητούν με τον Κ-Σ τους οποιοδήποτε θέμα της ακαδημαϊκής τους ζωής που τους απασχολεί, π.χ. προβλήματα με μαθήματα,
εργαστήρια, θέματα που αφορούν τον κανονισμό σπουδών, επιλογή μαθημάτων, ή ακόμη και προσωπικές δυσκολίες (οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα
υγείας) οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τις σπουδές τους. Ο Κ-Σ θα προσπαθεί, όσο είναι δυνατόν, να δίνει ή να προτείνει λύσεις στα τυχόν προβλήματα που
προκύπτουν.

Ο Καθηγητής Σύμβουλος συνεργάζεται με τους επόπτες της πρακτικής άσκησης και τα μέλη της Επιτροπής Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων για την αρτιότερη πραγματοποίηση τόσο της πρακτικής άσκησης όσο και της κινητικότητας των φοιτητών που εποπτεύουν.

Οι φοιτητές επικοινωνούν με τον Κ-Σ τους τακτικά και κατ΄ ελάχιστον δύο φορές ανά ακαδημαϊκό έτος σε προκαθορισμένες από τον Κ-Σ συναντήσεις. Η πρώτη
συνάντηση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο επιλογής μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου και η δεύτερη μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της
αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου, όπου συζητούν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και την πορεία του φοιτητή κατά το προηγούμενο εξάμηνο. Έκτακτες συναντήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται όταν είναι αναγκαίο, ή εφόσον το ζητήσει ο Σύμβουλος προκειμένου να συζητηθεί ζήτημα που αφορά
τους φοιτητές. Προφανώς οι φοιτητές μπορούν, όποτε θελήσουν, να επικοινωνήσουν κατ’ ιδίαν με τον Κ-Σ τους. Το περιεχόμενο των συζητήσεων είναι
απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα του φοιτητή προστατεύονται από τον Σύμβουλο.

Σε περίπτωση απουσίας ενός μέλους ΔΕΠ για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. λόγω εκπαιδευτικής άδειας, αναστολής καθηκόντων, προβλήματος υγείας κλπ.),
η Γραμματεία του Τμήματος αναθέτει τους φοιτητές σε ένα νέο Κ-Σ.

Στην περίπτωση που ένας φοιτητής αισθάνεται ότι δεν έχει επαρκή ανταπόκριση από τον Κ-Σ που του αντιστοιχεί, απευθύνεται απευθείας στον Πρόεδρο του Τμήματος. Το ίδιο ισχύει και για φοιτητές εισαγωγής προηγούμενων ετών οι οποίοι επιζητούν σχετική υποστήριξη και περαιτέρω προσανατολισμό.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι φοιτητές μπορεί να ζητήσουν την αλλαγή του Κ-Σ τους, εξηγώντας τους λόγους στον Πρόεδρο του Τμήματος. Η δυνατότητα ικανοποίησης του αιτήματος εξετάζεται κατά περίπτωση.

Στο πλαίσιο της γενικότερης λειτουργίας του Τμήματος, όλοι οι διδάσκοντες δέχονται τους φοιτητές για συνεργασία και βοήθεια σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες οι οποίες ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου στην ιστοσελίδα του Τμήματος.