ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κατατακτήριες εξετάσεις αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από  1 έως 15 Νοεμβρίου 2023.

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
  3. Αναλυτική βαθμολογία Πτυχιούχου
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Χρόνος διενέργειας των εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2023. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον  δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ως μαθήματα εισαγωγής στο Τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις ορίζονται τα:

  1.  ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  2. ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
  3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Την ύλη και την βιβλιογραφία των μαθημάτων μπορείτε να την δείτε εδώ.