ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Παράταση Μέτρων για την Πρακτική Άσκηση

‘Σύμφωνα με το ΦΕΚ με αριθμ. 5255, τεύχος Β, 28-11-2020, παρατείνεται η απαγόρευση διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία μέχρι τις 7/12/2020.

Κατόπιν τούτου όσοι φοιτητές έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας συνεχίζουν με τηλεργασία και όσοι έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστολής παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής τους. Για οτιδήποτε άλλο οι φοιτητές καλούνται να επικοινωνήσουν με τον επόπτη καθηγητή της Πρακτικής τους Άσκησης και να αναφέρουν τυχόν μεταβολή.

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η εκ νέου αποστολή βεβαιώσεων τηλεργασίας για όσους έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας καθώς στην βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης από τον εργοδότη θα αναφέρεται ρητά το διάστημα που ο φοιτητής/τρια απασχολήθηκε με καθεστώς τηλεργασίας.’