ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πολιτική Αριστείας Τμήματος

Πολιτική Αριστεία

(Απόφαση Συνέλευσης με αριθ. 16/1-7-2021)

Θεσμοθετείται και εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πολιτική Αριστείας με στόχο να ενθαρρύνει και παρακινήσει τους φοιτητές να συμμετέχουν πιο ενεργά και αποδοτικά στην εκπαιδευτική αλλά και ερευνητική διαδικασία στο πλαίσιο του Τμήματος.

Στα πλαίσια της Πολιτικής αυτής, αποτελεί σταθερή επιδίωξη του Τμήματος να απευθύνεται σε εξωτερικούς φορείς (τοπικούς φορείς, επιμελητήρια και ενώσεις αλλά και αξιόλογες και δυναμικές επιχειρήσεις από τα υγιή στρώματα της εγχώριας οικονομίας) προκειμένου να σταθούν αρωγοί στην επιβράβευση των φοιτητών μας. Στόχος της προσπάθειας είναι να συγκεντρωθεί ένα ποσό μέσα από ευγενικές χορηγίες το οποίο θα απονέμεται σε ειδική τελετή στους φοιτητές του Τμήματος που σύμφωνα με συγκεκριμένα ακαδημαϊκά κριτήρια ξεχώρισαν.

Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει

(α) Βραβεία αριστείας/εύφημο μνεία σε φοιτητές κάθε έτους οι οποίοι έχουν εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του έτους τους και έχουν μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα του έτους, μεγαλύτερο ή ίσο του επτά και μισό (7,5).

(β) Απαλλαγή δύο αποφοίτων κάθε έτους από την καταβολή διδάκτρων για την εγγραφή τους σε ένα από τα δύο ΠΜΣ που διοργανώνει το Τμήμα. Ο ένας θα απαλλάσσεται από τα δίδακτρα για το ένα ΠΜΣ και ο άλλος θα απαλλάσσεται από τα δίδακτρα για το άλλο ΠΜΣ. Δικαιούχοι είναι μόνο οι φοιτητές που (α) έχουν περατώσει τις σπουδές τους στον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος συμπεριλαμβανόμενης της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου του καταληκτικού έτους σπουδών και (β) έχουν μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του επτά και μισό (7,5).

(γ) Δυνατότητα φοιτητών του τρίτου έτους των σπουδών τους να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες μελών ΔΕΠ του Τμήματος εφ’ όσον επιθυμούν να αποκτήσουν ερευνητική εμπειρία. Δικαιούχοι είναι μόνο οι φοιτητές που (α) έχουν εξετασθεί με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα των τριών πρώτων ετών του προγράμματος σπουδών συμπεριλαμβανόμενης της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου του τρίτου έτους σπουδών και (β) έχουν μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του επτά και μισό (7,5).

(δ) Εύφημο μνεία και συστατική επιστολή από τον Πρόεδρο του Τμήματος στους αριστεύσαντες αποφοίτους του Τμήματος.

Επισημαίνεται ότι βαθμός της Πρακτικής Άσκησης (εφόσον έχει επιλεγεί η Πρακτική Άσκηση) συνυπολογίζεται στον μέσο όρο του φοιτητή.

Τα ονόματα των δικαιούχων φοιτητών αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο διαδίκτυο.

Ενθαρρύνεται η υποβολή ερευνητικών εργασιών προς δημοσίευση σε συνέδρια ή περιοδικά, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια οι αριστούχοι φοιτητές του Τμήματος να συμμετέχουν σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.