ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
prof3.png

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (156)

Ο κ. Μπεσσής Γιώργος

είναι αρμόδιος για τα παρακάτω θέματα

  • Γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας της Συνέλευσης και των συνεδριάσεών της. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει να συντάσσει και αποστέλλει τις Προσκλήσεις προς τα μέλη της Συνέλευσης. Η πρόσκληση θα περιλαμβάνει τα θέματα που ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος της Συνέλευσης θα έχει αποστείλει προς τον κ. Μπεσσή. Θα τηρεί αναλυτικά πρακτικά και θα συντάσσει και υποβάλλει σχέδιο στον Πρόεδρο για οριστική έγκριση.
  • Την προώθηση θεμάτων που αφορούν το Τμήμα στον Κοσμήτορα, την Κοσμητεία και τη Διοίκηση του Ιδρύματος και τον συντονισμό  με τη Γραμματεία της Σχολής με στόχο τον ενιαίο χώρο διοικητικών υπηρεσιών της Σχολής.
  • Διαδικασία σχετική με τις διδακτορικές σπουδές.
  • Την υποστήριξη της προμήθειας συγγραμμάτων στους φοιτητές (ΕΥΔΟΞΟΣ).