ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

(υπ’ αριθ. 31/24-11-2022 Απόφαση Συνέλευσης)

 1. Πεδία και Στρατηγική Έρευνας

Στόχο του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποτελεί η προαγωγή και παραγωγή επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας στο ευρύτερο πεδίο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, τόσο σε επίπεδο Τμήματος όσο και σε επίπεδο συνεργασιών, με ερευνητές από άλλα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το τμήμα είναι σχετικά νέο Πανεπιστημιακό τμήμα με τρίτο κύκλο σπουδών μόλις από το 2019-2020. Στο διάστημα αυτό όμως έχει να επιδείξει σημαντικό ερευνητικό έργο σε πρωτότυπες δημοσιεύσεις, εργασίες που παρουσιάστηκαν σε διεθνή συνέδρια και συγγραφικό έργο. Η απήχηση της παραγόμενης έρευνας αποτυπώνεται στις ετερο-αναφορές του τμήματος που είναι διπλάσιες την τελευταία πενταετία. Επιπροσθέτως, μέλη ΔΕΠ του τμήματος δραστηριοποιούνται στην συγγραφή και υποβολή ερευνητικών προτάσεων σε προσκλήσεις προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς-κοινοτικούς ή και ιδιωτικούς πόρους.

Οι Επιστημονικές Περιοχές της Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας εστιάζονται σε ερευνητικούς τομείς αιχμής, στις Κοινωνικές Επιστήμες και πιο συγκεκριμένα στα πεδία της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Οι επιστημονικές περιοχές έρευνας εξειδικεύονται, σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο και την επιστημονική εξειδίκευση των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και καλύπτουν μεταξύ άλλων τα πεδία της Λογιστικής και Ελεγκτικής, της Χρηματοοικονομικής, των Ποσοτικών μεθόδων, του Δικαίου, της Οικονομικής Επιστήμης και της Πληροφορικής.

Η Στρατηγική Έρευνας του Τμήματος με βάση τις ακόλουθες προτεραιότητες:
– Υποστήριξη και ανάπτυξη της Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας.
– Διαμόρφωση των απαραίτητων συνθηκών για την ανάδειξη νέων ερευνητών γενικά και ειδικά μέσω Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, με την ανάπτυξη της έρευνας στις ως άνω επιστημονικές περιοχές.

Στόχος του τμήματος τα αμέσως προσεχή έτη, είναι η συνεχής αναβάθμιση της έρευνας σε όλους τους τομείς. Για το λόγο αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει και θα αναπτυχθούν περαιτέρω, οι ακόλουθες δράσεις, ενώ έχουν τεθεί και οι αντίστοιχοι στόχοι για το αμέσως επόμενο διάστημα

2. Σπουδές 1ου , 2ου και 3ου κύκλου

Η αναβάθμιση της έρευνας και η παροχή ερεθισμάτων και κινήτρων στους φοιτητές σε όλους τους κύκλους σπουδών που λειτουργούν στο τμήμα, αποτελεί κύρια στόχευση για τα προσεχή έτη, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσεις δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

1ος κύκλος σπουδών:

 • Παροχή κινήτρων στους προπτυχιακούς φοιτητές για ενασχόληση με την έρευνα μέσα από την ανάθεση εκπόνησης πρωτότυπων εργασιών στα πλαίσια των μαθημάτων.
 • Θεσμοθέτηση σε ετήσια βάση (ήδη έχει πραγματοποιηθεί ένα έτος), συνεδρίου φοιτητών όπου θα συμμετέχουν τόσο σε οργανωτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο με παρουσίαση εργασιών.
 • Προώθηση της συνεργασίας με άλλα Τμήματα των ΑΕΙ και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. Το τμήμα ήδη συμμετέχει επί σειρά ετών στις δράσεις του CFA Institute, μαζί με άλλα ελληνικά Πανεπιστημιακά τμήματα με εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές επάνω σε συγκεκριμένες εταιρικές μελέτες περίπτωσης. Οι συνεργασίες αυτές θέλουμε να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω με την προσθήκη και νέων, με τμήματα ΑΕΙ και ερευνητικούς φορείς.
 • Ενίσχυση της διεθνοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας, με την αποτελεσματική κινητικότητα φοιτητών στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συνεργασιών (Erasmus+)

2ος κύκλος σπουδών:

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο αυτοδύναμα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική,
 2. Διοίκηση και χρηματοοικονομικός σχεδιασμός (e-MBA) για στελέχη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Σε συστηματική βάση το τμήμα ενθαρρύνει την δημοσίευση των πρωτότυπων διπλωματικών εργασιών είτε σε επιστημονικά συνέδρια, είτε σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Σκοπός του τμήματος για τα επόμενα χρόνια, είναι η περαιτέρω ενθάρρυνση συμμετοχής μεταπτυχιακών φοιτητών σε διεθνή συνέδρια με παρουσίαση εργασιών και η θέσπιση κινήτρων για την υλοποίηση πρωτότυπων εργασιών. Επίσης, η ενθάρρυνση των φοιτητών για συμμετοχή σε δράσεις εκπαιδευτικές (π.χ. CFA) και ερευνητικές (ανακοινώσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά).

3ος κύκλος σπουδών:

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο τμήμα λειτουργεί θεσμοθετημένα ο τρίτος κύκλος σπουδών με εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Σήμερα το τμήμα έχει 18 εν ενεργεία υποψήφιους διδάκτορες.

Στόχοι του τμήματος για τα επόμενα χρόνια, είναι:

 • η ολοκλήρωση των διδακτορικών διατριβών ενός σημαντικού αριθμού υποψηφίων και η προσέλκυση νέων ερευνητών για συνέχιση της έρευνας στα ίδια ή σε νέα πεδία.
 • η θεσμοθέτηση και λειτουργία κύκλου μεταδιδακτορικής έρευνας.
 • η ενίσχυση των «εργαλείων» έρευνας με προμήθεια βάσεων δεδομένων.
 • η παρακολούθηση του ερευνητικού έργου των υποψηφίων διδακτόρων μέσα από δείκτες και τιμές-στόχους για παραγωγή ερευνητικού έργου και δημοσίευσή του σε διεθνή περιοδικά ή/και η παρουσίασή του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Σύμφωνα και με τη στοχοθέτηση ποιότητας του τμήματος, ο δείκτης επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά διδάκτορα ή/και υποψήφιο διδάκτορα, να διαμορφωθεί κατ’ ελάχιστο σε 0,19 σε βάθος τριετίας. Να σημειωθεί ότι το τμήμα θεσμοθέτησε τρίτο κύκλο σπουδών μόλις το 2020 και δεν έχει ακόμη υποψήφιους διδάκτορες που να έχουν ολοκληρώσει τον τρίτο κύκλο σπουδών.
 • η διάθεση χώρου, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μεθοδολογικών εργαλείων και βάσεων δεδομένων σε χώρο του εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής, Ανάλυσης Δεδομένων και Λογιστικών Μελετών (FINDACCR)» του Τμήματος. Επιχειρείται ήδη η απόκτηση πρόσβασης στην ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή παρακολούθησης διεθνούς χρηματιστηριακής πληροφορίας που παρέχεται από το Χρηματιστήριο Αθηνών (InBroker) για την ενίσχυση και διευκόλυνση του έργου των υποψηφίων διδακτόρων, μεταδιδακτόρων του Τμήματος και των μελών ΔΕΠ του τμήματος.
 • η καθιέρωση σε ετήσια βάση του φοιτητικού συμποσίου, για ανταλλαγή απόψεων, παρουσίαση εργασιών και δημιουργία συνεργειών μεταξύ των ερευνητών εντός και εκτός τμήματος.
 • η δυνατότητα συμμετοχής των υποψηφίων διδακτόρων σε ερευνητικά έργα που υποβάλλονται από το τμήμα, στη βάση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από ευρωπαϊκούς ή ιδιωτικούς πόρους.
 • η ενθάρρυνση των υποψήφιων διδακτόρων για συμμετοχή στα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας που υλοποιούνται από το Πανεπιστήμιο.

3. Μέλη ΔΕΠ:

Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος έχουν ερευνητικό έργο που αναπτύσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια, όπως αποτυπώνεται στις ετήσιες εκθέσεις της επιτροπής ερευνητικού σχεδιασμού.

Στόχος του τμήματος για τα επόμενα χρόνια είναι:

 • η ενθάρρυνση των μελών ΔΕΠ για συμμετοχή στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων έργων χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς ή και ιδιωτικούς πόρους.
 • Αξιολόγηση σε ετήσια βάση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των μελών ΔΕΠ μέσα από την καταγραφή τους σε μια βάση δεδομένων ώστε να παρακολουθείται η πρόοδός τους στο πεδίο αυτό.
 • Προσδιορισμός και παρακολούθηση τιμής-στόχου ερευνητικών δημοσιεύσεων ανά μέλος ΔΕΠ, ανά έτος, σύμφωνα με τη στοχοθεσία ποιότητας του τμήματος. Πιο συγκεκριμένα: την αύξηση της τιμής-στόχου από 2,5 (τρέχουσα τιμή) σε 3 δημοσιεύσεις ανά μέλος ΔΕΠ για το επόμενο διάστημα και την αύξηση από 1,4 σε 2 των ανακοινώσεων ανά μέλος ΔΕΠ, σε διεθνή συνέδρια.
 • Ενίσχυση της διεθνοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας, με την αποτελεσματική κινητικότητα του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού.
 • – Ενθάρρυνσης της συμμετοχής των μελών ΔΕΠ σε προγράμματα κινητικότητας με στόχο τουλάχιστον μία μετακίνηση ανά ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα και με τη στοχοθεσία ποιότητας του τμήματος.
 • Διευκόλυνση των μελών ΔΕΠ που αιτούνται εκπαιδευτική άδεια, στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου, για ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητά τους και δημιουργία συνεργειών.

4. Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής, Ανάλυσης Δεδομένων και Λογιστικών Μελετών (FINDACCR)».

Το εργαστήριο δημιουργήθηκε το 2021 και στόχο έχει την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος καθώς και άλλων Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου. Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης του Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής, Ανάλυσης Δεδομένων και Λογιστικών Μελετών είναι οι εξής:

α) οικονομικές μελέτες,

β) μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, γ) μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας επενδυτικών σχεδίων,

δ) μελέτες σχετικά με το νομικό πλαίσιο των επενδύσεων σε διεθνές επίπεδο με έμφαση στην πολιτική διεθνών επενδύσεων της ΕΕ

ε) μελέτες αποτίμησης επιχειρήσεων και αξιοποίησης ακινήτων,

στ) κλαδικές μελέτες και έρευνες αγοράς,

ζ) μελέτες αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων,

η) μελέτες ανάδειξης και αξιοποίησης των πληροφοριών που αντλούνται από τις λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων για την πρόβλεψη χρεοκοπίας,

ι) μελέτες συμπεριφορικής ανάλυσης των επενδυτικών αποφάσεων και της διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων,

ια) τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα, κ.λπ.

Στόχος για τα επόμενα έτη είναι το εργαστήριο να:

 • εξοπλιστεί με:
  • υλικοτεχνική υποδομή
  • βάσεις δεδομένων
  • μεθοδολογικά εργαλεία (στατιστικά οικονομετρικά, λογιστικά πακέτα κ.ο.κ.) για τη διευκόλυνση φοιτητών όλων των κύκλων σπουδών
  • συγγράμματα προς δανεισμό
 • συνάψει συνεργασίες με τοπικούς φορείς (Έργο Επικαιροποίησης Μητρώου Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας)
 • συμμετάσχει είτε αυτόνομα είτε σαν εταίρος, σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και προτάσεις ανάπτυξης της βασικής έρευνας.

5. Γενικοί Στόχοι Ερευνητικής Στρατηγικής

 Πέρα από τους παραπάνω συγκεκριμένους στόχους, στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα επιδιωχθούν από το τμήμα τα ακόλουθα:

 • Ενίσχυση της συνεργασίας με τοπικούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων, με βάση τις ανάγκες και προτεραιότητες της τοπικής, περιφερειακής και γενικότερης ανάπτυξης. Στα πλαίσια αυτά το τμήμα έχει ήδη συνάψει συνεργασίες με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας μέσω της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, τον Δήμο Καλαμάτας για συμμετοχή στο πρόγραμμα των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων.
 • Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, το τμήμα έχει στόχο την υλοποίηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη βιώσιμη χρηματοοικονομική και λογιστική και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο πεδίο αυτό.

 • Συμμετοχή στις προσκλήσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, μέσω της ενθάρρυνσης και υποστήριξης των μελών ΔΕΠ για την υποβολή προτάσεων.
 • Προσέλκυση ερευνητών και μελών ΔΕΠ με υψηλό ερευνητικό προφίλ για περαιτέρω βελτίωση των ποιοτικών δεικτών του τμήματος και ενδυνάμωση των ερευνητικών συνεργειών με άλλα ιδρύματα και φορείς.
 • Η καθιέρωση σε ετήσια βάση του Συμποσίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (έχει ήδη πραγματοποιηθεί το πρώτο, το 2022), με συμμετοχή τοπικών, εθνικών και πολυεθνικών εταιρειών για ανταλλαγή απόψεων σε θέματα αιχμής για την αγορά και την οικονομία, αλλά και την δημιουργία συνεργειών;

6. Προβλήματα και Πιθανές Αστοχίες

 • Η ανανέωση και εμπλουτισμός του εξοπλισμού των εργαστηρίων.
 • Η έλλειψη πόρων για την συνέχιση πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων.
 • Οι πολύ γραφειοκρατικές διαδικασίες υλοποίησης των δαπανών των τμημάτων.
 • Η διαρκώς μειούμενη χρηματοδότηση των τμημάτων.
 • Οι περιορισμοί στη διαχείριση των κονδυλίων των τμημάτων για τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
 • Η ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού.
 • Η τεράστια δυσκολία στην πρόσβαση σε ερευνητικά προγράμματα, ως τμήμα περιφερειακού πανεπιστημίου.
 • Η μεγάλη γραφειοκρατία στη σύνταξη προτάσεων και στη διαχείριση των εγκεκριμένων ερευνητικών έργων η οποία έχει πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και προϋποθέτει εξειδικευμένη γνώση και μεγάλο εύρος χρόνου.