ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18/26-10-2023 (θέμα 9ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, γνωστοποιείται ότι:

Α. Εγκρίνει τις αιτήσεις είκοσι οκτώ (28) φοιτητών για να ενταχθούν στο Πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, σύμφωνα με τον αμέσως επόμενο πίνακα :

 

Α.Μ.
2018003 2017082
2018013 2018096
2018017 2018109
2017184 2018115
2018023 2018126
2017019 2018129
2018040 2017146
2018043 2018151
2018045 2018155
2018050 2017157
2018051 2017158
2018053 2018163
2018061  
2018064  
2018072  
2018084  

 

Β. Δεν εγκρίνει μία (1) αίτηση φοιτητή διότι δεν πληροί κατά τον χρόνο υποβολής τους και για το παρόν χειμερινό εξάμηνο, τις από τον Νόμο προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον αμέσως επόμενο πίνακα:

 

Α.Μ.
2018182

 

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου στο σύστημα της ηλεκτρονικής γραμματείας θα πραγματοποιηθούν από τη Γραμματεία. Από το εαρινό εξάμηνο και μετά οι δηλώσεις θα πραγματοποιούνται από τους φοιτητές.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΛΟ. ΧΡΗ.

27-10-2023