ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στόχοι

Ακαδημαϊκοί Στόχοι – Σπουδές-Βασική Έρευνα

Η άρτια προετοιμασία των φοιτητών σε επαγγελματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο στους τομείς της λογιστικής και χρηματοοικονομικής.
Η δημιουργία δημιουργικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.
Η διαρκής βελτίωση των επιδόσεων των σπουδαστών.
Η προώθηση των κοινωνικών αξιών (συνεργασία, αλληλεγγύη, ομαδικότητα).
Η συνεχής παραγωγή ερευνητικών εργασιών υψηλής ποιότητας από τα μέλη του τμήματος.
Η οργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών που να οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του τμήματος.
Η οργάνωση των λειτουργικών διαδικασιών του τμήματος.
Η προώθηση της Αριστείας και η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στην εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του τμήματος
Η εφαρμογή μεθόδων συνεχούς παρακολούθησης της προόδους της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου
Η διάχυση της σπουδαιότητας της αξιολόγησης στους φοιτητές του τμήματος.

Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση

Η αυξανόμενη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.
Η αύξηση της κινητικότητας καθηγητών και φοιτητών σε άλλα ιδρύματα (Erasmus+ κλπ).
Η υποδοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών από Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής, μέσω των προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών (Erasmus+)
Συνεργασίες με άλλα ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού.
Διακρατικές συνεργασίες με Ιδρύματα της αλλοδαπής