Β’ κύκλος Αιτήσεων για τη νέα σειρά Μεταπτυχιακών φοιτητών

Από Δευτέρα 24 Αυγούστου και έως Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου μπορείτε να υποβάλετε Αίτηση συμμετοχής στα ΠΜΣ. Τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου 2020. Σημαντική διευκρίνιση: Οι υποψήφιοι που έκαναν Αίτηση στον α΄κύκλο Αιτήσεων, που έληξε στις 25 Ιουλίου 2020, θα ειδοποιηθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου για την συμμετοχή τους σε Συνέντευξη.  Όσοι έχουν κάνει […]

Ανακοίνωση για Δικαιούχους Επιδότησης Στέγασης

Ανακοίνωση για Δικαιούχους Επιδότησης Στέγασης της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών πρώην Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047247, και Κωδ. Έργου (ΚΕ): 60483

Συμπληρωματικό Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος«Επιδότηση Στέγασης»

Ενημερωθείτε από το ακόλουθο αρχείο σχετικά με την ένταξη των φοιτητών στη Δράση Α «Επιδότηση Στέγασης» στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου» με κωδικό MIS 5047247 (Κ.Α. 60483). (ΑΔΑ: ΩΖΠ6469Β7Δ-ΚΘΥ)

Kατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από  1 έως 15 Νοεμβρίου 2020.  Δικαιολογητικά Αίτηση του ενδιαφερόμενου (μπορείτε να την κατεβάσετε ΕΔΩ) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών […]

Εξέταση του μαθήματος : Αστικό Δίκαιο

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος που θέλουν να εξεταστούν στο μάθημα του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών «Αστικό Δίκαιο» καλούνται να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα στο e-class ( στο link http://vclass.uop.gr/courses/MFINAU310/ ).  Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα στην εξέταση του μαθήματος έχουν μόνο φοιτητές και φοιτήτριες που είναι στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών.   Ο διδάσκων […]

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη των φοιτητών στη Δράση Α «Επιδότηση Στέγασης»

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 5182/07.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη των φοιτητών στη Δράση Α «Επιδότηση Στέγασης», στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου» με κωδικό MIS 5047247 (Κ.Α. 60483). (ΑΔΑ: 6ΘΩΚ469Β7Δ-Σ9Β Ενημερωθείτε σχετικά με την Επιδότηση Στέγασης στο ακόλουθο αρχείο :