ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Υποβολή Αιτήσεων – Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή
αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για
το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση
Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS)
5130641 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: 6ΛΧΦ469Β7Δ-ΙΡΦ

Συνοδευτικά Αρχεία για λήψη:
Αίτηση
Υπεύθυνη Δήλωση 1
Υπεύθυνη Δήλωση 2
Υπεύθυνη Δήλωση 3
Πρόσκληση