ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ύλη – Βιβλιογραφία κατατακτήριων εξετάσεων

1. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Εξεταστέα ύλη:

 1. Εισαγωγικές έννοιες Οικονομικής Θεωρίας, οικονομικό πρόβλημα, αγαθά, παραγωγικοί συντελεστές, συστήματα οικονομικής οργάνωσης, στόχοι σύγχρονων οικονομιών, Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων
 2. Θεωρία Καταναλωτή: Θεωρία χρησιμότητας, καμπύλες αδιαφορίας, ισορροπία καταναλωτή, ισορροπία μετά από μεταβολές εισοδήματος και τιμών, αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος
 3. Θεωρία ζήτησης: Ο νόμος της ζήτησης, παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση, κανονικά-κατώτερα και συμπληρωματικά-υποκατάστατα αγαθά, ανάλυση συνάρτησης ζήτησης
 4. Θεωρία Προσφοράς: Ο νόμος της προσφοράς, παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά, σχέση προσφοράς και κόστους παραγωγής
 5. Ισορροπία Αγοράς: διαδικασία εκκαθάρισης αγοράς, πλεόνασμα, έλλειμμα, ισορροπία αγοράς μετά από μεταβολές ζήτησης και προσφοράς.
 6. Ελαστικότητες: Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την τιμή, ελαστικότητα και έσοδα, ακραίες μορφές ελαστικότητας, ελαστικότητες τόξου και σημείου, Εισοδηματική και Σταυροειδής Ελαστικότητα.
 7. Θεωρία Παραγωγής: Συνολικό, μέσο και οριακό προϊόν, αύξουσες και φθίνουσες αποδόσεις, συνολικό, μέσο και οριακό κόστος, μακροχρόνιες καμπύλες κόστους, οικονομίες και αντιοικονομίες κλίμακας, οικονομίες εύρους.
 8. Θεωρία Επιχείρησης: Χαρακτηριστικά των διαφορετικών μορφών αγοράς, Ισορροπία στον πλήρη ανταγωνισμό, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο, μονοπώλιο.

Το μεγαλύτερο μέρος των προαναφερθέντων, μπορούν να ανευρεθούν στα ακόλουθα συγγράμματα του Μαθήματος:

 • Krugman – Wells (2019), Οικονομική (Μικροοικονομική-Μακροοικονομική), Κεφ. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15
 • Arnold R.A., (2012), Μικροοικονομική, εκδ. Broken Hill – Πασχαλίδης. Κεφάλαια 1-9 & Κεφάλαιο 10-ΜΟΝΟ έως σελ. 287
 • Mankiw-Taylor (2010), Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, τόμος Α΄, Κεφάλαια: 1, 2, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
 • Ferguson Κ., (2004), Βασικές Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: Κεφάλαια:1, 2, 3, 4, 5, 7,

Συμπληρωματική (ενδεικτική) Βιβλιογραφία

 1. Κώττης Χ.Γ., και Κώττη Π.Α., (2000), Σύγχρονη Μικροοικονομική, εκδ. Ε. Μπένου.
 2. Mankiw G., Αρχές Οικονομικής, Τόμος Α΄, εκδ. Δαρδανός (Gutenberg)
 3. Γεωργακόπουλος, Λιανός, Μπένος, κ.α. (2002), Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, ΣΤ΄ έκδοση, εκδ. Γ.Μπένου
 4. Mansfield E., (1996), ManagerialEconomics, εκδόσεις Ευγ. Μπένου
 5. Κίοχος Π.-Παπανικολάου Γ., (2006), Μικροοικονομική Θεωρία, εκδ. Interbooks

2. ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 1. Θεμελιώδεις αρχές: Θεμελιώδης αρχές, Η λογιστική ισότητα, Λογιστικές Αρχές και Κανόνες επιμέτρησης με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Εννοιολογικό Περιεχόμενο του Σχεδίου Λογαριασμών των Ελληνικών  Λογιστικών Προτύπων.
 2. Βασικές Εργασίες της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής: Ημερολογιακές Εγγραφές, Γενικό Καθολικό και Ισοζύγιο, Εγγραφές προσαρμογής και Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο, Προσδιορισμός αποτελέσματος και Οριστικό Ισοζύγιο.
 3. Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Κατηγορίες παγίων, Μέθοδοι αποσβέσεων, Αποτίμηση εύλογης αξίας, Χρηματοδοτική Μίσθωση.
 4. Αποθέματα: Ορισμός, Παρακολούθηση, Αποτίμηση Αποθεμάτων.
 5. Απαιτήσεις: Κατηγοριοποίηση των απαιτήσεων, Αναγνώριση και αποτίμηση των απαιτήσεων, Εκτίμηση των ζημιών απομείωσης των απαιτήσεων, Λογιστικές εγγραφές.
 6. Ίδια Κεφάλαια: Έννοια, Ανάλυση και Αποτίμηση της Καθαρής Θέσης.
 7. Υποχρεώσεις: Κατηγοριοποίηση των υποχρεώσεων. Οι λογαριασμοί και η αποτίμηση των υποχρεώσεων.
 8. Ο προσδιορισμός και η διανομή του Αποτελέσματος Χρήσης. Κατάρτιση των βασικών λογιστικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 1. Γεωργόπουλος Α. (2016), Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Α’ έκδοση, εκδ. Μπένου,
 2. Αγγελόπουλος Ε., Γεωργόπουλος Α., Ντόκας Ι. (2018), Προχωρημένη Λογιστική, Α’ έκδοση, εκδ. Μπένου,
 3. Στεφάνου Κ. (2017), Χρηματοοικονομική Λογιστική, Α΄ έκδοση, εκδ. UniversityStudioPress,
 4. Artill P., McLaney E. (2016), Χρηματοοικονομική Λογιστική για τη λήψη αποφάσεων, Ζ’ έκδοση, εκδ. UniversityStudioPress,
 5. Needles B., Powers M. (2017), Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, A’ έκδοση, εκδ. BrokenHillPublishers.

3. Μαθηματικά των Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών

Η ύλη του μαθήματος αφορά τα παρακάτω :

 • Μέρος 1ο : Γραμμική Άλγεβρα
 • Μέρος 2ο : Συναρτήσεις μιας μεταβλητής
 • Μέρος 3ο : Ακολουθίες και Σειρές
 • Μέρος 4ο : Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών
 • Μέρος 5ο : Ολοκληρωτικός Λογισμός και Εξισώσεις Διαφορών

Κατανομή ύλης:

Γραμμική Άλγεβρα

 • Ορισμός πινάκων
  • Τι είναι Πίνακας
  • Διαστάσεις Πίνακα – Διαγώνιος
  • Ονομασία Πίνακα και Στοιχείων του
 • Είδη πινάκων
  • Τετραγωνικός
  • Άνω και Κάτω τριγωνικός
  • Μηδενικός
  • Μοναδιαίος
  • Αντίθετος πίνακας
  • Πρόσθεση – Αφαίρεση
  • Βαθμωτός Πολλαπλασιασμός
  • Ιδιότητες :
   • Αντιμεταθετική
   • Προσεταιριστική
   • Αντίθετος
   • Ύπαρξη Μηδενικού
 • Πράξεις πινάκων
  • Πρόασθεση Πινάκων
  • Αφαίρεση Πίνακων
  • Πολλαπλασιασμός Πινάκων
  • Πράξεις με Μοναδιαίο
  • Αντίστροφο Πίνακας
  • Ανάστροφος Πίνακας
 • Συμμετρικός πίνακας
 • Αντισυμμετρικός πίνακας
 • Ίχνος πίνακα

Γραμμικά συστήματα

 • Μέθοδος Gauss
  • Κλιμακωτή μορφή γραμμών
  • Ελαττωμένη μορφή γραμμών
 • Ορίζουσες
  • Υπολογισμός Ορίζουσας Πίνακα 2Χ2
  • Υπολογισμός Ορίζουσας Πίνακα 3Χ3 (μνημονικός κανόνας)
  • Υπολογισμός Ορίζουσας Πίνακα ΝΧΝ
 • Ιδιότητες Οριζουσών
  • Ορίζουσα Αναστρόφου
  • Ανάπτυγμα οριζουσών ανα γραμμή
  • Πράξεις Γραμμών – Στηλών (Γραμμο-πράξεις)
   • Μηδενική στήλη
   • Ίσες γραμμές ή ίσες στήλες
   • Αντιμετάθεση γραμμών και στηλών
   • Det(kA)=kn Det(A) για Α nXn
   • Det(AB)=Det(Α)Det(B)
 • Υπολογισμός Αντίστροφου Πίνακα

Συναρτήσεις μιας μεταβλητής

 • Σύνολα – Σύνολα Αριθμών
 • Εισαγωγή στις Συνάρτησης
  • Πεδίο Ορισμού
  • Πεδίο τιμών
  • Συνάρτηση 1-1
  • Συνάρτηση «επί»
  • Αντίστροφη συνάρτηση
 • Πράξεις συναρτήσεων και Σύνθεση συναρτήσεων
 • Γραφική παράσταση συνάρτησης – Γνωστές συναρτήσεις
 • Όρια
  • Έννοια συσσώρευση
  • Εισαγωγή στα Όρια
  • Τεχνικές υπολογισμού Ορίων !
  • Συνέχεια συναρτήσεων
 • Παραγώγιση
  • Εισαγωγή στο διαφορισμό (κλίση – ταχύτητα κλπ)
  • Παραγώγιση
  • Τεχνικές Παραγώγισης
  • Κανόνας αλυσίδας
 • Κανόνας d’Hopital
 • Όρια στο άπειρο
 • Ασύμπτωτες
 • Μέγιστο και ελάχιστο συνάρτησης και σημεία Καμπής
  • Βελτιστοποίηση
  • Κριτήρια Βελτιστοποίησης
 • Εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις
  • Μετατροπές συναρτήσεων σε log και ex

Ακολουθίες και Σειρές

 • Ακολουθίες
  • Τι είναι Ακολουθία
  • Κριτήρια σύγκλισης ακολουθίας
 • Σειρές
  • Τι είναι σειρά
  • Κριτήρια σύγκλισης σειρών
  • Δυναμοσειρές
 • Πολυώνυμα Taylor και Maclaurin

Συναρτήσεις μιας μεταβλητής

 • Πεδίο ορισμού
 • Παραγώγιση (μερική παράγωγος)
 • Όρια
 • Κανόνες μεγιστοποίησης

Ολοκληρωτικός Λογισμός

 • Ολοκλήρωση – Αόριστο Ολοκλήρωμα
 • Ολοκλήρωση – Ορισμένο Ολοκλήρωμα
 • Κανόνες ολοκλήρωσης

Εξισώσεις διαφορών

 • Διακριτές εξισώσεις διαφορών
 • Διαφορικές εξισώσεις 1ης Τάξης

Βιβλιογραφία

 1. Μαθηματικά των Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης , Jacques Ian , BROKEN HILL PUBLISHERS LTD. ISBN: 9789963274338, , 2017
 2. Εφαρμοσμένη Ανάλυση και Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας, Φιλιππάκης Μ. ISBN: 978-618-5066-82-6, Εκδόσεις ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Έκδοση 2η /2017.
 3. Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης, Chiang A., Wainwright K., ISBN : 978-960-218-733-3, Εκδόσεις Κριτική, 2η Έκδοση / 2009
 4. Μαθηματικά Για τα Οικονομικά και τη Διοίκηση, Bradley T. , ISBN : 978-960-568-094-4, Εκδόσεις Κριτική, 2015.
 5. Απειροστικός Λογισμός, Briggs William, Cochran Lyle, Gillett Bernard, Εκδόσεις Κριτική. ISBN 978-960-586-234-3.
 6. Μαθηματικά Ι, Πετράκης Α., Πετράκη Δ., Πετράκης Λ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΑΛΗΣ. ISBN: 978-618-83244-0-4,.