ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Kατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από  1 έως 15 Νοεμβρίου 2020.

 Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (μπορείτε να την κατεβάσετε ΕΔΩ)
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 3. Αναλυτική βαθμολογία Πτυχιούχου
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Χρόνος διενέργειας των εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2020. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον  δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ως μαθήματα εισαγωγής στο Τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις ορίζονται τα:

 1. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 

 1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Εξεταστέα ύλη:

Α. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ:

 1. Εισαγωγικές έννοιες Οικονομικής Θεωρίας, οικονομικό πρόβλημα, αγαθά, παραγωγικοί συντελεστές, συστήματα οικονομικής οργάνωσης, στόχοι σύγχρονων οικονομιών, Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων
 2. Θεωρία Καταναλωτή: Θεωρία χρησιμότητας, καμπύλες αδιαφορίας, ισορροπία καταναλωτή, ισορροπία μετά από μεταβολές εισοδήματος και τιμών, αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος
 3. Θεωρία ζήτησης: Ο νόμος της ζήτησης, παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση, κανονικά-κατώτερα και συμπληρωματικά-υποκατάστατα αγαθά, ανάλυση συνάρτησης ζήτησης
 4. Θεωρία Προσφοράς: Ο νόμος της προσφοράς, παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά, σχέση προσφοράς και κόστους παραγωγής
 5. Ισορροπία Αγοράς: διαδικασία εκκαθάρισης αγοράς, πλεόνασμα, έλλειμμα, ισορροπία αγοράς μετά από μεταβολές ζήτησης και προσφοράς.
 6. Ελαστικότητες: Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την τιμή, ελαστικότητα και έσοδα, ακραίες μορφές ελαστικότητας, ελαστικότητες τόξου και σημείου, Εισοδηματική και Σταυροειδής Ελαστικότητα.
 7. Θεωρία Παραγωγής: Συνολικό, μέσο και οριακό προϊόν, αύξουσες και φθίνουσες αποδόσεις, συνολικό, μέσο και οριακό κόστος, μακροχρόνιες καμπύλες κόστους, οικονομίες και αντιοικονομίες κλίμακας, οικονομίες εύρους.
 8. Θεωρία Επιχείρησης: Χαρακτηριστικά των διαφορετικών μορφών αγοράς, Ισορροπία στον πλήρη ανταγωνισμό, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο, μονοπώλιο.

 

Το μεγαλύτερο μέρος των προαναφερθέντων, μπορούν να ανευρεθούν στα ακόλουθα συγγράμματα του Μαθήματος:

 • Mankiw-Taylor (2010), Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, τόμος Α΄, Κεφάλαια: 1, 2, 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
 • Ferguson Κ., (2004), Βασικές Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: Κεφάλαια:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.

 

Συμπληρωματική (ενδεικτική) Βιβλιογραφία

 1. Κώττης Χ.Γ., και Κώττη Π.Α., (2000), Σύγχρονη Μικροοικονομική, εκδ. Ε. Μπένου.
 2. Mankiw G., Αρχές Οικονομικής, Τόμος Α΄, εκδ. Δαρδανός (Gutenberg)
 3. Γεωργακόπουλος, Λιανός, Μπένος, κ.α. (2002), Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, ΣΤ΄ έκδοση, εκδ. Γ.Μπένου
 4. Mansfield E., (1996), Managerial Economics, εκδόσεις Ευγ. Μπένου
 5. Κίοχος Π.-Παπανικολάου Γ., (2006), Μικροοικονομική Θεωρία, εκδ. Interbooks

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Β: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 1. Εθνικοί Λογαριασμοί (ΑΕΠ, Εισόδημα, κ.λ.π.)
 2. Κατανάλωση και Αποταμίευση, οριακή και μέση ροπή, ισορροπία κλειστής οικονομίας χωρίς δημόσιο-επενδύσεις
 3. Θεωρία Επένδυσης, καθαρή παρούσα αξία, πολλαπλασιαστής επενδύσεων, ισορροπία κλειστής οικονομίας με επενδύσεις
 4. Δημοσιονομική πολιτική, πολλαπλασιαστής δημοσίων δαπανών, ισορροπία κλειστής οικονομίας με δημόσιο τομέα
 5. Νομισματική Πολιτική, προσφορά & ζήτηση χρήματος, ταχύτητα κυκλοφορίας χρήματος, ισορροπία αγοράς χρήματος
 6. Εξωτερική Οικονομική Πολιτική, ισοζύγιο, ισορροπία ανοικτής οικονομίας
 7. Πληθωρισμός, Ανεργία

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 1. Mankiw G., Αρχές Οικονομικής, Τόμος Β΄, εκδ. Δαρδανός (Gutenberg)
 2. Baumol and Blinder, Μακροοικονομική Αρχές και Πολιτική, εκδ. Βroken Hill Publishers LTD
 3. Γεωργακόπουλος, Λιανός, Μπένος, κ.α., Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, ΣΤ΄ έκδοση, εκδ. Γ.Μπένου
 4. Κώττη Α και Κώττη Χ., Σύγχρονη Μακροοικονομική, εκδ. Ε. Μπένου

 

Μάθημα 2: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 1. Θεμελιώδεις αρχές: Θεμελιώδης αρχές, Η λογιστική ισότητα, Λογιστικές Αρχές και Κανόνες επιμέτρησης με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Εννοιολογικό Περιεχόμενο του Σχεδίου Λογαριασμών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
 2. Βασικές Εργασίες της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής: Ημερολογιακές Εγγραφές, Γενικό Καθολικό και Ισοζύγιο, Εγγραφές προσαρμογής και Προσαρμοσμένο Ισοζύγιο, Προσδιορισμός αποτελέσματος και Οριστικό Ισοζύγιο, Κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων.
 3. Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Κατηγορίες παγίων, Μέθοδοι αποσβέσεων, Αποτίμηση εύλογης αξίας, Χρηματοδοτική Μίσθωση.
 4. Αποθέματα: Ορισμός, Παρακολούθηση, Αποτίμηση Αποθεμάτων.
 5. Απαιτήσεις: Κατηγοριοποίηση των απαιτήσεων, Αναγνώριση και αποτίμηση των απαιτήσεων, Εκτίμηση των ζημιών απομείωσης των απαιτήσεων, Λογιστικές εγγραφές.
 6. Ίδια Κεφάλαια: Έννοια, Ανάλυση και Αποτίμηση της Καθαρής Θέσης.
 7. Υποχρεώσεις: Κατηγοριοποίηση των υποχρεώσεων, Οι λογαριασμοί και η αποτίμηση των υποχρεώσεων.
 8. Κατάσταση Ταμειακών Ροών: Η σημασία της ρευστότητας, Κατηγορίες ταμειακών ροών, Μέθοδοι υπολογισμού ταμειακών ροών, Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 1. Γεωργόπουλος Α. (2016), Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Α’ έκδοση, εκδ. Μπένου,
 2. Αγγελόπουλος Ε., Γεωργόπουλος Α., Ντόκας Ι. (2018), Προχωρημένη Λογιστική, Α’ έκδοση, εκδ. Μπένου,
 3. Στεφάνου Κ. (2017), Χρηματοοικονομική Λογιστική, Α΄ έκδοση, εκδ. University Studio Press,
 4. Artill P., McLaney E. (2016), Χρηματοοικονομική Λογιστική για τη λήψη αποφάσεων, Ζ’ έκδοση, εκδ. University Studio Press,
 5. Needles B., Powers M. (2017), Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, A’ έκδοση, εκδ. Broken Hill Publishers.

 

Μάθημα 3: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Χρηματοπιστωτικό σύστημα και αγορές κεφαλαίου: Λειτουργίες Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, Άμεση Χρηματοδότηση, Έμμεση Χρηματοδότηση, Διάκριση Αξιογράφων, Αγορές Χρήματος, Αγορές Κεφαλαίου, Πρωτογενείς και Δευτερογενείς Αγορές Κεφαλαίου.

 

Διαχρονική αξία χρήματος: Μέλλουσα αξία ποσού, Παρούσα αξία ποσού, Μέλλουσα αξία ληξιπρόθεσμης ράντας, Παρούσα αξία ληξιπρόθεσμης ράντας, Παρούσα αξία ράντας στο διηνεκές, Παρούσα αξία ράντας στο διηνεκές με σταθερό ρυθμό αύξησης καταβαλλόμενου ποσού, Κεφαλαιοποίηση τόκων, Απλό και σύνθετο επιτόκιο, Συνεχής Ανατοκισμός.

 

Τραπεζικά Δάνεια: Πίνακας Ανάλυσης Δανείου, Δάνεια Σταθερού Χρεολυσίου, Δάνεια Σταθερού Τοκοχρεολυσίου (Σταθερής Δόσης), Δάνεια Εφάπαξ Εξόφλησης ή Ομολογιακού Τύπου, Δάνεια με περίοδο Χάριτος, Αναχρηματοδότηση Δανείου.

Αποδόσεις και Κίνδυνος: Μέτρηση Απόδοσης, Απόδοση περιόδου διακράτησης, Αναμενόμενη απόδοση, απαιτούμενη απόδοση, Στατιστικά στοιχεία κινδύνου , Διακύμανση, Συνδιακύμανση.

Χρηματοοικονομικοί δείκτες επιχειρήσεων: Μέτρηση Ρευστότητας, Δείκτης κάλυψης τόκων,  Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων, Απόδοση Ενεργητικού, Πολλαπλασιαστής Κερδών (P/E), Ρυθμός ανάπτυξης προς P/E, Μερισματική Απόδοση, Χρηματιστηριακή Τιμή προς Λογιστική Αξία (P/BV), Χρηματιστηριακή Αξία Επιχείρησης, Αξία Επιχείρησης.

Επιτόκια και Αποτίμηση Αξιογράφων Σταθερού Εισοδήματος: Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου, Χαρακτηριστικά Ομολόγων και Τιμές, Αποτίμηση Ομολόγων με καταβολές περισσότερες από μια φορά το χρόνο, Αποδόσεις Ομολόγων, Απόδοση στη Λήξη, Ομόλογα Μηδενικού Τοκομεριδίου, Κρατικά Ομόλογα, Εταιρικά Ομόλογα, Πραγματικά έναντι Ονομαστικών Επιτοκίων.

 

Ανάλυση και Αποτίμηση Μετοχών: Κατηγορίες και βασικά χαρακτηριστικά μετοχών, Υποδείγματα Αποτίμησης μετοχών με βάση τις μελλοντικές χρηματοροές, Γενικό υπόδειγμα αποτίμησης μετοχών,  Στατικό υπόδειγμα αποτίμησης μετοχών, Δυναμικό υπόδειγμα αποτίμησης μετοχών, Υπόδειγμα αποτίμησης με βάση τις αδέσμευτες ταμειακές ροές, Αποτίμηση μετοχών με βάση χρηματοοικονομικούς δείκτες.

Ενδεικτική Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Βασιλείου, Δ. Ηρειώτης,Ν.,2008.  Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Θεωρία και Πρακτική, Εκδόσεις Rosili.

Καραθανάσης, Γ., Δράκος, Α., 2010. Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων. Εκδόσεις Μπένου.

Σπύρου, Σ., 2013. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Εκδόσεις Γ. Μπένου.

Brealey R, Myers S., Allen F. 2014.Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων. Utopia Publishing.

Damodaran A.,2013.  Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Πασχαλίδη.

Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J., 2017. Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων.Broken Hill Publishers.