ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ERASMUS+: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΣΠΟΥΔΕΣ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2023/24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ-XEIMΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023/24

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες) των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να φοιτήσουν με επιχορήγηση σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εξωτερικού (βλ. αναλυτική κατάσταση των Ιδρυμάτων στο www.uop.gr/erasmus/Διμερείς Συμφωνίες)

για το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ EΞΑΜΗΝΟ του Aκαδημαϊκού Έτους 2023/24  και με πλήρη αναγνώριση για το χρονικό διάστημα σπουδών τους.

Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή πρακτική άσκηση κατά το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus, μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus+, ωστόσο η περίοδος μετακίνησής τους θα πρέπει να συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο μετακίνησης των 12 μηνών. Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας [Ζητείται αυτεπάγγελτα με τη σύμφωνη γνώμη του αιτούντος]
 3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας

Συμπληρωματικά για μεταπτυχιακούς φοιτητές: Έγγραφο σύμφωνης γνώμης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος.

Συμπληρωματικά, για υποψήφιους διδάκτορες: Έγγραφο σύμφωνης γνώμης από την Τριμελή Επιτροπή

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στα Γραφεία Erasmus, ως εξής:

 • Για τους φοιτητές των Τμημάτων [Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Γεωπονίας, Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Λογοθεραπείας, Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας, Ψηφιακών Συστημάτων] : erasmus.kal@go.uop.gr
  Γραφείο Erasmus  (ΚΑΛΑΜΑΤΑ), τηλ. 27210 45171,  190
 • Για τους φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών) : iglessis@uop.gr
  Γραφείο Erasmus (ΠΑΤΡΑ) τηλ 2610 643060 / 2610369150
 • Λοιπά Τμήματα: : erasmus@uop.gr
  Γραφείο Erasmus (ΝΑΥΠΛΙΟ)  τηλ. 27520 70222

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 1Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Προσοχή: Οι φοιτητές πριν την υποβολή της αίτησής τους συστήνεται να επικοινωνήσουν με τους Ακαδημαϊκούς Συντονιστές Erasmus των Τμημάτων τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Οι αιτήσεις πρωτοκολλούνται από το αντίστοιχο Γραφείο Erasmus και διαχωρίζονται ανά Τμήμα.
 • Αποστέλλονται στους Τμηματικούς Συντονιστές Erasmus οι οποίοι -βάσει κριτηρίων επιλογής όπως π.χ. ακαδημαϊκή επίδοση, αριθμός οφειλομένων μαθημάτων, γνώση ξένης γλώσσας,- αξιολογούν τις αιτήσεις και συμπληρώνουν σε ειδικό έντυπο αξιολόγησης: α) πίνακα επιλεγέντων φοιτητών (αξιολογική σειρά) και β) πίνακα επιλαχόντων φοιτητών (αξιολογική σειρά). Οι αιτήσεις οι οποίες απορρίπτονται καταγράφονται στο ειδικό έντυπο με σαφή αναφορά στο λόγο απόρριψης. Tα κριτήρια αξιολόγησης έχουν αναρτηθεί στον σύνδεσμο http://www.uop.gr/erasmus/index.php?option=com_content&view=article&id=489&Itemid=41
 • Eιδικά για το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν αναρτηθεί στο https://pedis.uop.gr/?page_id=360
 • Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται από το Γραφείο Erasmus μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στους αιτούντες.

Ο τελικός αριθμός των φοιτητών που θα μετακινηθούν για Σπουδές θα οριστικοποιηθεί βάσει των διαθέσιμων χρηματικών υπολοίπων του Προγράμματος Erasmus+. Σημειώνεται ότι εάν τα χρηματικά υπόλοιπα δεν επαρκούν -και λαμβάνοντας υπόψιν την αξιολογική σειρά κατάταξης των υποψηφίων- θα δίνεται προτεραιότητα σε υποψηφίους που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα.

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: www.uop.gr/erasmus/, www.iky.grwww.ec.europa.eu