ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ERASMUS+: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2023/24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023/24

 Στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες) των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό και με πλήρη αναγνώριση για το χρονικό διάστημα του έργου τους.

Ο προγραμματισμός αφορά σε μετακινήσεις που θα ξεκινήσουν το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ του Aκαδημαϊκού Έτους 2023/24 και δικαίωμα συμμετοχής έχουν και:

  • οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή πρακτική άσκηση κατά το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus (ωστόσο η περίοδος μετακίνησής τους θα πρέπει να συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο μετακίνησης των 12 μηνών. Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές).
  • οι πρόσφατοι απόφοιτοι στο πρώτο έτος της αποφοίτησής τους με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους την οποία θα έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος και να έχει οριστικοποιηθεί η αποδοχή τους από τον φορέα υποδοχής όσο διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα.

 Σύμφωνα με τις οδηγίες διαχείρισης του Προγράμματος, η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε:

– Κάθε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που έχει οικονομικές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το νομικό καθεστώς, ή τον οικονομικό τομέα στον οποίο λειτουργεί, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής οικονομίας.

–  Σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό ο φοιτητής δεν μετακινείται για σπουδές, αλλά πρόκειται να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία. Εφαρμόζονται, λοιπόν, οι κανόνες για τοποθέτηση Πρακτικής Άσκησης.

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Δεν θεωρούνται επιλέξιμοι οργανισμοί υποδοχής για πρακτική άσκηση οι εξής φορείς:

– Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων μονάδων (ο εξαντλητικός τους κατάλογος διατίθεται στο  (ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)

– Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή
  2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (Ζητείται αυτεπάγγελτα με τη συναίνεση του αιτούντος]
  3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας
  4. Εάν έχει οριστικοποιηθεί ο φορέας υποδοχής, υποβάλλεται βεβαίωση αποδοχής από τον Οργανισμό Υποδοχής και περιγραφή του αντικειμένου Πρακτικής Άσκησης. [Σε κάθε περίπτωση, εξετάζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών με το έργο της Πρακτικής Άσκηση].

Συμπληρωματικά για μεταπτυχιακούς φοιτητές: Έγγραφο σύμφωνης γνώμης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος

Συμπληρωματικά, για υποψήφιους διδάκτορες: Έγγραφο σύμφωνης γνώμης από την Τριμελή Επιτροπή

Προσοχή: Οι φοιτητές πριν την υποβολή της αίτησής τους συστήνεται να επικοινωνήσουν με τους Ακαδημαϊκούς Συντονιστές Erasmus των Τμημάτων τους.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στα Γραφεία Erasmus, ως εξής:

  • Για τους φοιτητές των Τμημάτων [Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Γεωπονίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Λογοθεραπείας, Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, Ψηφιακών Συστημάτων] : erasmus.kal@go.uop.gr
    Γραφείο Erasmus  (ΚΑΛΑΜΑΤΑ), τηλ. 27210 45171,  190
  • Για τους φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών) : iglessis@uop.gr
    Γραφείο Erasmus (ΠΑΤΡΑ) τηλ 2610 643060 / 2610369150
  • Λοιπά Τμήματα: : erasmus@uop.gr
    Γραφείο Erasmus (ΝΑΥΠΛΙΟ)  τηλ. 27520 70222

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ, 1Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  • Οι αιτήσεις πρωτοκολλούνται από το Γραφείο Erasmus και διαχωρίζονται ανά Τμήμα.
  • Αποστέλλονται στους Τμηματικούς Συντονιστές Erasmus οι οποίοι -βάσει των κριτηρίων επιλογής, όπως π.χ. ακαδημαϊκή επίδοση, αριθμός οφειλομένων μαθημάτων, έτος σπουδών (προηγούνται οι φοιτητές των τελευταίων ετών), γνώση ξένης γλώσσας, συνάφεια αντικειμένου σπουδών και σχεδίου πρακτικής άσκησης)- αξιολογούν τις αιτήσεις και συμπληρώνουν σε ειδικό έντυπο αξιολόγησης: α) πίνακα επιλεγέντων φοιτητών (αξιολογική σειρά) και β) πίνακα επιλαχόντων φοιτητών (αξιολογική σειρά).
  • Οι αιτήσεις οι οποίες απορρίπτονται καταγράφονται στο ειδικό έντυπο με σαφή αναφορά στο λόγο απόρριψης. Tα κριτήρια αξιολόγησης έχουν αναρτηθεί στον σύνδεσμο http://www.uop.gr/erasmus/index.php?option=com_content&view=article&id=489&Itemid=41
  • Eιδικά για το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν αναρτηθεί στο https://pedis.uop.gr/?page_id=360
  • Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται από το Γραφείο Erasmus μέσω
    αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στους αιτούντες.

Ο τελικός αριθμός των φοιτητών του Ιδρύματος που θα μετακινηθούν για Πρακτική Άσκηση θα οριστικοποιηθεί βάσει των διαθέσιμων χρηματικών υπολοίπων του Προγράμματος  Erasmus+. Σημειώνεται επίσης ότι εάν τα χρηματικά υπόλοιπα δεν επαρκούν- και λαμβάνοντας υπόψιν την αξιολογική σειρά κατάταξης των υποψηφίων- θα δίνεται προτεραιότητα σε υποψηφίους που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε μετακίνηση.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ: www.uop.gr/erasmus/, www.iky.gr, www.ec.europa.eu