ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εκπαιδευτική Διαδικασία 2021

Η Συνέλευση του Τμήματος έχοντας υπόψη της διατάξεις της υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1 ΚΥΑ «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (ΦΕΚ 3707/Β/4-9-2020) και ιδίως τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου τρίτου

Αποφασίζει ομόφωνα

Λαμβάνοντας υπόψη ότι (α) όσον αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των μαθημάτων ο μέγιστος αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα (μάθημα ή σεμινάριο) κατά την προηγούμενη τριετία, υπερβαίνει τον αριθμό των πενήντα (50) και (β) όσον αφορά μικρό αριθμό μαθημάτων, ο αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί με ασφάλεια μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων, η οποία θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο έως τις 26-10-2020, η εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση μεθόδων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι την παραπάνω προθεσμία. Η Συνέλευση θα επανεκτιμήσει την κατάσταση όπως αυτή θα διαμορφωθεί οριστικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δήλωσης των μαθημάτων από τους φοιτητές.