ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ανακοίνωση Σχετικά με την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος

Σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 9/ 12-5-2020 Θέμα 3ο της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για τους φοιτητές που κάνουν Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ ισχύουν τα ακόλουθα:

Η επανέναρξη της Πρακτικής Άσκησης για το χειμερινό εξάμηνο και για όσο διάστημα υπολείπεται, προγραμματίζεται για τις 1/6/2020. Για το εαρινό εξάμηνο η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης υπολογίζεται για τις 10/06/2020. Για την προβλεπόμενη διαδικασία θα ενημερώνεστε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

Για τους φοιτητές που κάνουν Πρακτική Άσκηση εκτός ΕΣΠΑ ισχύουν τα εξής: Η επανέναρξη της Πρακτικής Άσκησης για το χειμερινό εξάμηνο και για όσο διάστημα υπολείπεται,   προγραμματίζεται για τις 1/6/2020. Επισημαίνεται ότι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο υπήρχε σε ισχύ αναστολή της Πρακτικής Άσκησης  δεν προσμετράται για τον υπολογισμό του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης. Για το εαρινό εξάμηνο η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης υπολογίζεται για τις 10/06/2020. Για την προβλεπόμενη διαδικασία θα ενημερώνεστε από την Γραμματεία του Τμήματος και από τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.