ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αναστολή Πρακτικής Άσκησης & Τηλεργασία

Η Συνέλευση του Τμήματος με αριθμ. 28/9-11-2020 λαμβάνοντας υπόψη
α. την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργικής Απόφαση (Β΄ 4899)   σχετικά με τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωναϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020
β. το υπ’ αριθμ. 320/7-11-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της ως άνω αναφερομένης απόφασης,

αποφασίζει ομόφωνα:

1. αναστέλλεται η πρακτική άσκηση όλων των φοιτητών με φυσική παρουσία (δια ζώσης) για το χρονικό διάστημα από 7 έως και 30 Νοεμβρίου 2020.

2. το Τμήμα αποδέχεται την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης με τηλεργασία (εξ’ αποστάσεως πρακτική άσκηση) για το παραπάνω χρονικό διάστημα.

3. Είναι αναγκαία προϋπόθεση οι φορείς στους οποίους πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, να παρέχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής της πρακτικής εξ’ αποστάσεως (τηλεργασία) και να το βεβαιώνουν εγγράφως.

Για το σκοπό αυτό, ο φορέας-εργοδότης του/της φοιτητή/τριας υποχρεούται μέχρι την Τετάρτη 11-11-2020 και ώρα 14.00 μ.μ. να αποστείλει (ηλεκτρονικά) στον επόπτη-καθηγητή του φοιτητή έγγραφη δήλωση ότι ο εργοδότης με την επωνυμία …………. δέχεται την πραγματοποίηση/συνέχιση της Πρακτικής Άσκησης του/της φοιτητή/τριας …….. με τηλεργασία από 7-11-2020 έως και 30-11-2020.
Σε περίπτωση που ο επόπτης-καθηγητής δεν λάβει την παραπάνω βεβαίωση από τον φορέα-εργοδότη θα θεωρείται ότι η πρακτική άσκηση του/της φοιτητή/τριας έχει ανασταλεί για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

4. Επίσης σε περίπτωση που ένας φορέας έχει εντελώς αναστείλει τη λειτουργία του για το χρονικό διάστημα από 7 έως και 30-11-2020 θα θεωρείται ότι η πρακτική άσκηση του/της φοιτητή/τριας έχει ανασταλεί για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

5. Το Τμήμα δεν θα αποδεχθεί σε καμία περίπτωση να γίνει πρακτική άσκηση δια ζώσης το χρονικό διάστημα από 7 έως και 30-11-2020. Δεν θα υπογραφεί κανένα βιβλίο πρακτικής άσκησης σε περίπτωση που η άσκηση έγινε από 7 έως και 30-11-2020 δια ζώσης.

6. Σε περίπτωση που με νεότερη υπουργική απόφαση παραταθεί η αναστολή της πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία και μετά τις 30-11-2020, θα ισχύσουν και τότε όλα τα παραπάνω.