ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία μέχρι τις 30/11

Ανακοινώνεται ότι από το Σάββατο 7/11 και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 320/7-11-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)» και ΑΔΑ ΡΩΣΧ46ΜΤΛ αναστέλλεται η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος με φυσική παρουσία μέχρι τις 30/11.

Η πρακτική άσκηση δύναται να συνεχίσει μόνο εξ αποστάσεως και εφόσον ο εργοδότης βεβαιώνει την ένταξη του φοιτητή σε καθεστώς τηλεργασίας για το εν λόγω διάστημα.

Πρακτική άσκηση που έχει πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία δεν μπορεί να αναγνωριστεί για το διάστημα 7/11 έως 30/11/2020.
Θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.