ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Υποβολή αιτήσεων για εισδοχή φοιτητών ως οικότροφων, στη Φοιτητική Εστία Καλαμάτας 2023-2024

Καλούνται οι φοιτητές των Τμημάτων με έδρα την Καλαμάτα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που επιθυμούν να εισαχθούν ως οικότροφοι στη Φοιτητική Εστία Καλαμάτας (Φ.Ε.Κ.), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023, να υποβάλουν σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Φοιτητικών Θεμάτων (αριθ. 44) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στον Αντικάλαμο Μεσσηνίας. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται έντυπα και ηλεκτρονικά (εδώ), ενώ τα δικαιολογητικά μόνον έντυπα, αρχίζει δε στις 22/6/2023, ημέρα Πέμπτη και θα ολοκληρωθεί στις 14/07/2023, ημέρα Παρασκευή.

Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα εισαγωγής στη Φ.Ε.Κ., ως οικότροφοι, έχουν μόνο φοιτητές και φοιτήτριες, που οι οικογένειές τους ή/και οι ίδιοι διαμένουν μόνιμα εκτός του Δήμου Καλαμάτας και των όμορων δήμων (Μεσσήνης, Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας) και δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία εντός των δήμων αυτών. Επίσης η υποβολή των εντύπων αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών θα γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά σε συστημένο φάκελο.

Οι εμπρόθεσμες αιτήσεις θα υποβληθούν για εξέταση και κρίση στην Εφορεία της Εστίας και θα καταρτισθεί Πίνακας Θέσεων Εισδοχής στη Φ.Ε.Κ. Αιτήσεις υποψηφίων, που δεν συνοδεύονται εμπρόθεσμα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού (ΕΙΣΔΟΧΗ ΟΙΚΟΤΡΟΦΟΥ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2023), δεν θα διαβιβαστούν για κρίση.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων http://foitmer.uop.gr/category/stegasi/ (κ. Μουτάφης, τηλ. 2721045346, κα. Μπάμπαλη, τηλ. 2721045190).

Με εντολή, Αντιπρύτανη
Για θέματα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Και Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγητή
Κωνσταντίνου Μαυρέα

Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Καλαμάτας
Διεύθυνσης Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας
Σταυρούλα Μπάμπαλη