ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρόσκληση θέσεων υποψηφίων διδακτόρων (διδακτορικών φοιτητών) του Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικής, Ανάλυσης Δεδομένων και Λογιστικών Μελετών

Το Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής, Ανάλυσης Δεδομένων και Λογιστικών Μελετών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσκαλεί ενδιαφερόμενους για θέσεις υποψηφίων διδακτόρων (διδακτορικών φοιτητών) στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 • Modelling poverty and inequality dynamics
 • Small Area Methods for a) social indicators and b) public health indicators

 

 • Οικονομική και Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
 • Μακροοικονομικά Μεγέθη

 

 • Πληροφορική, Ανάλυση Δεδομένων και εφαρμογές τους στην Οικονομία

 

 • Green Accounting
 • Sustainable Finance and Accounting

 

 • Climate Finance and Fund Behavior
 • Informational Content of Firms’ Cash Flows
 • Energy and Carbon Print of Cryptocurrencies Market

 

 • Δημόσιο – Οικονομικό Δίκαιο
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με έμφαση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
 • Δίκαιο Προστασίας του ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ελληνικής αγοράς και στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ
 • Διεθνές Δίκαιο του εμπορίου και των επενδύσεων
 • Πολιτικές της ΕΕ στον τομέα του διεθνούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών και στον τομέα των διεθνών επενδύσεων
 • Συμφωνίες της ΕΕ για τη ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου και των διεθνών επενδύσεων

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές (απαραίτητος ο μεταπτυχιακός τίτλος), καθώς και η εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου/ας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου findaccr@go.uop.gr.

Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος με την αποστολή των παραπάνω είναι η 31/8/2022.

Η αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή αφού συλλέξει τα βιογραφικά των υποψηφίων θα καλέσει τους/τις υποφήφιους/ες σε συνέντευξη.

Για την αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής θα τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (άρθρα 4-6) του Τμήματος (ΦΕΚ 393/Β’/ 10-2-2020).

 

 1. B. Μπαμπαλός, Επικ. Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου