ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένα φυσικό πρόσωπο

Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένα φυσικό πρόσωπο του έργου «Στρατηγική της διαχείρισης της ασθένειας του γλοιοσπορίου στην ελαιοκαλλιέργεια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80555) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5046086, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

Αρχείο Πρόσκλησης (.pdf)