ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απόκτηση Ακαδημαικής Εμπειρίας

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της

υπ.αριθμ.15067/07.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο

του έργου με τίτλο : “Απόκτηση Ακαδημαικής Εμπειρίας σε Νέους

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2022 στο Πανεπιστήμιο

Πελοποννήσου” (KA 80653).

 

Αρχείο Πρόσκλησης (.pdf)