ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΕΣΤΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΎΣ 2022-2023

Καλούνται οι φοιτητές από μετεγγραφή και ειδικών κατηγοριών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα, που επιθυμούν να εισαχθούν ως οικότροφοι στη Φοιτητική Εστία Καλαμάτας (Φ.Ε.Κ.), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, να υποβάλουν τη σχετική αίτησημε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Περιφερειακό Τμήμα Διεύθυνσης Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας Γραφείο Φοιτητικών Θεμάτων Αντικάλαμος Μεσσηνίας 24100 Καλαμάτα (εμφανής ημερομηνία αποστολής στο εξωτερικό του φακέλου). Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνεται και με αυτοπρόσωπη παρουσία στο γραφείο 44 (ισόγειο του παλαιού κτιρίου) και ώρες 9:00-14:00. Η υποβολή της αίτησης θα γίνεται υποχρεωτικά και ηλεκτρονικά (εδώ).

Η υποβολή αρχίζει στις 9/1/2024 ημέρα Τρίτη και θα ολοκληρωθεί 16/1/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα εισαγωγής στη Φ.Ε.Κ., ως οικότροφοι, έχουν μόνο φοιτητές και φοιτήτριες, που οι οικογένειές τους ή και οι ίδιοι διαμένουν μόνιμα εκτός του Δήμου Καλαμάτας
και των όμορων δήμων (Μεσσήνης, Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας) και δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία εντός των δήμων αυτών.

Οι εμπρόθεσμες αιτήσεις θα υποβληθούν για εξέταση και κρίση στην Εφορεία της Εστίας και θα καταρτισθεί Πίνακας Θέσεων Εισδοχής στη Φ.Ε.Κ. Εκπρόθεσμες αιτήσεις υποψηφίων δεν θα διαβιβαστούν για κρίση, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού.

Πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων (Γρ. 44) και στα τηλ. 2721045346, 171 και 190.

Με εντολή, Αντιπρύτανη
για θέματα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγητή
Κωνσταντίνου Μαυρέα
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Καλαμάτας
Διεύθυνσης Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας
Σταυρούλα Μπάμπαλη