ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΙΚΥ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος
«Χορήγηση βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς»

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, μετά την επιτυχή εκτέλεση του προγράμματος χορήγησης βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς το έτος 2022 (άρθρο 2, ΚΥΑ 136877/Ζ1/26-10-2021,ΦΕΚ αρ.5021/τ.Β΄/29-10-2021), ανακοινώνει την υλοποίηση του προγράμματος χορήγησης βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς για το έτος 2023, ως ακολούθως:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ομάδες φοιτητών/τριών ελληνικών ΑΕΙ που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνή διαγωνισμό. Η αίτηση συμπληρώνεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο της ομάδας, στο ειδικό έντυπο αίτησης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ και αποστέλλεται στο ΙΚΥ μέσω της Γραμματείας του Τμήματος.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται σε αυτή, τα οποία αποσκοπούν στην περιγραφή του επιστημονικού τομέα και της θεματικής του διαγωνισμού, στην τεκμηρίωση της σημασίας και της βαρύτητάς του και στην περιγραφή της συμμετέχουσας ομάδας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο ΙΚΥ εντός μηνός από τη διάκριση της ομάδας.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, με καταληκτική ημερομηνία την 15-12-2023. Δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις που αφορούν διακρίσεις ομάδων που επιτεύχθηκαν έως ένα μήνα πριν από την ημερομηνία της ανακοίνωσης.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν από τις οικείες Γραμματείες εμπροθέσμως (εντός μηνός από τη διάκριση της ομάδας), κατά το έτος 2023 θα εξεταστούν συνολικά, για λόγους συγκριτικής αξιολόγησης, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2023, κατ΄ εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ του προγράμματος.

Το βραβείο αφορά σε καταβολή ακαθάριστου εφάπαξ ποσού ύψους 500,00€, ανά συμμετέχοντα/ουσα φοιτητή/τρια, το οποίο κατατίθεται απευθείας από το ΙΚΥ στον τραπεζικό λογαριασμό του/της κάθε δικαιούχου φοιτητή/τριας.

Πληροφορίες παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλ. 2103726346 και 2103726395, στα e- mail: sbikaki@iky.gr και spoulidaki@iky.gr.

Τα έντυπα της αίτησης και επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να τα βρείτε στον στο σύνδεσμο:

https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/diethneis-diagonismoi/vraveia-se-proteysases-i-diakritheises-omades-foititon

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ