ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΩΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ, ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου Αντιπρυτάνεως κ. Μαυρέα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ηλεκτρονικά και εντύπως για εισδοχή στη Φοιτητική Εστία Καλαμάτας παρατείνεται έως και τις 21/07/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστη-μίου Πελοποννήσου, στο Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων (Γρ. 44) και στα τηλ. 2721045346, 190.

Με εντολή, Αντιπρύτανη
για θέματα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγητή
Κωνσταντίνου Μαυρέα

Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Καλαμάτας
Διεύθυνσης Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας
Σταυρούλα Μπάμπαλη