ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαδικτυακή Συνάντηση – Υπογραφή συμβατικών εγγράφων – Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,
Ενόψει της ολοκλήρωσης της περιόδου επιλογής φορέων για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης κατά την περίοδο 01/07/2024-31/08/2024 και δεδομένης της αποστολής οδηγιών από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Χουντή) σχετικά με την υπογραφή των συμβατικών εγγράφων, σας προσκαλώ σε διαδικτυακή συνάντηση την Παρασκευή 14/06/2024 και ώρα 11:00πμ.
Ο σύνδεσμος μέσω Teams είναι ο ακόλουθος:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDVmNzk3MmMtZTNjYi00NjU4LWJiYTctNmU5NzIzNTY4OWY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%22a7e2bfaa-116a-4afb-93d3-69c856c4d2c6%22%7d

Η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να συζητήσουμε για τη διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων.

Με εκτίμηση,

Γιαννόπουλος Βασίλειος
Επίκουρος Καθηγητής
Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης