ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαδικτυακή Συνάντηση – Πρακτική Άσκηση (Οριστικά Αποτελέσματα)

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,
Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της περιόδου υποβολής ενστάσεων για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης κατά την περίοδο 01/07/2024-31/08/2024 και ενόψει της ανακοίνωσης των οριστικών αποτελεσμάτων, σας προσκαλώ σε διαδικτυακή συνάντηση την Πέμπτη 16/05/2024 και ώρα 10:00πμ.
Ο σύνδεσμος μέσω Teams είναι ο ακόλουθος:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjRlMDBiZDItMmE4OS00OWNmLWJhYzctMDZlYjAzNWZiZTAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%22a7e2bfaa-116a-4afb-93d3-69c856c4d2c6%22%7d

Η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ενημερωθείτε για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων.
Με εκτίμηση,

Γιαννόπουλος Βασίλειος
Επίκουρος Καθηγητής
Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης