ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαδικασία ΜΗ Εμπρόθεσμης Ηλεκτρονικής Εγγραφής

Οι επιτυχόντες, οι οποίοι για οιονδήποτε λόγο (π.χ. ανωτέρα βία, σοβαρή ασθένεια, μη κατοχή Α.Μ.Κ.Α. ή αριθμού κινητού τηλεφώνου, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, θεομηνία ή  άλλο σπουδαίο λόγο) δεν ολοκλήρωσαν εμπρόθεσμα και πλήρως τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, μπορούν να καταθέσουν αίτηση εγγραφής στο Τμήμα, στην οποία θα εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης (σύμφωνα με την υπ΄αρ. 112191/ΓΔ1/15.09.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων)

Η σχετική αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας ,
  2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
  3. Φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος και σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 24-10-2022.

Εναλλακτικά με την αυτοπρόσωπη παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(chrime@go.uop.gr)    ή  ταχυδρομικά, στη διεύθυνση της γραμματείας τους τμήματος εισαγωγής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ(2ος Όροφος-Γραφείο 139)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24100

Σε κάθε  περίπτωση , η αίτηση εγγραφής πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος ή της Σχολής. Επισημαίνεται ότι τυχόν επιτυχόντες, που δεν εγγράφηκαν ούτε με την αναφερόμενη διαδικασία χάνουν το ως άνω δικαίωμα εγγραφής.

Από τη γραμματεία