ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έγκριση πρακτικής άσκησης (μέσω ΟΑΕΔ)  για το εαρινό εξάμηνο ακ.ετ. 2021-22

Γνωστοποιείται στους φοιτητές των οποίων εγκρίθηκε η πρακτική άσκηση(μέσω ΟΑΕΔ)  για το εαρινό εξάμηνο ακ.ετ. 2021-22 ότι τα απαραίτητα έγγραφα-δικαιολογητικά(3αντίτυπα συμβάσεων, βεβαίωση πρακτικής άσκησης για τον εργοδότη και το βιβλίο πρακτικής άσκησης)  θα  είναι έτοιμα για παραλαβή από 21-3-2022 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να τα παραλάβουν από την γραμματεία του τμήματος αυτοπροσώπως ή άλλο πρόσωπο με εξουσιοδότηση ή να αποστείλουν εταιρεία ταχυμεταφοράς με χρέωση των ιδίων.