ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Basic Info in English

The Department of Accounting and Finance was established by the Presidential Decree 200/1999 (Gazette of the Government 179 Α΄) and it began accepting student since the academic year 1999 – 2000. The Department was part of the School of Management and Economics of the Technical and Educational Institute of Peloponnese. With the implementation of the Law 4610/2019 (Gazette of the Government 70/07-05-2019) the Department of Accounting and Finance (located in Kalamata) was integrated to the University of the Peloponnese and along with the Department of Business and Organization Administration constitute the School of Management of the University of the Peloponnese.

In an ever intensively globalized and competitive academic environment the Department of Accounting and Finance of the University of the Peloponnese offers to its students updated and state-of-the-art programmes which adopt all the academic and educational developments that emerge globally. The principal aim of the undergraduate programme in Accounting and Finance is to provide its students with  all the necessary and significant knowledge and skills which will give them the competitive edge to follow either a successful career working in top Greek and multinational companies or to continue their studies at the graduate and doctorate programmes in well known, and respected Universities in Greece and/or abroad.

The recently updated programme of studies is consisted of both core courses and specialization courses. Courses of fundamental background cover a wide range of topics that include quantitative analysis, business administration, economic theory, regulatory and supervisory framework that governs the financial markets and the financial institutions’ operation domestically and globally. In addition, the undergraduate programme offers a good number of courses that allow the students to specialize either in the field of Accounting or in the field of Finance. The programme of studies is updated frequently to encompass the new development in research and educational developments that take place globally in the areas of Accounting and Finance. The undergraduate programme is focused, firstly, to provide students the theoretical background in both Accounting and Finance fields, and secondly, to educate and train the programme’s students to use the quantitative skills in studying topics from a wide range of applications. Additionally, the Department of Accounting and Finance has fully equipped laboratories for educational and research purposes for the needs of both the undergraduate and graduate students. These laboratories are supervised by specialized personnel which provide support in the applied courseworks and tutorials run by the members of staff. Finally, the students have access to several international databases that offer necessary accounting and financial data crucial in the conduction of state-of-the art research which among others lead to high quality undergraduate and graduate thesis. The Department also offers the opportunity to the students to study abroad for one semester though the Erasmus + programme.

Given the nature of the studies that the programme offers, it is worthwhile to note that after long-term and co-ordinated efforts of the academic staff, the Department of Accounting and Finance has come to the agreement with several professional bodies, most importantly with CFA Institute the leading professional body in Financial Analysis. 

Semester 1

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

1

UAF01

C

Introduction to Transactions Law

6

1

UAF02

C

Mathematics for Economics and Finance

6

1

UAF03

C

Microeconomics

6

1

UAF04

C

Principles of Financial Accounting

6

1

UAF05

C

Applications in Information Technology

6

Total

30

Semester 2

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

2

UAF06

C

Principles of Business Administration

6

2

UAF07

C

Commercial Law

6

2

UAF08

C

Introduction to Statistics

6

2

UAF09

C

Macroeconomics

6

2

UAF10

C

Greek Accounting Standards

6

Total

30

Semester 3

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

3

UAF11

C

Banking and Financial System

6

3

UAF12

C

Management and Cost Accounting

6

3

UAF13

C

Inferential Statistics

6

3

UAF14

C

Corporate Accounting

6

3

UAF15

C

Principles of Finance

6

Total

30

Semester 4

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

4

UAF16

C

Financial Statement Analysis

6

4

UAF17

C

Operation Research 1

6

4

UAF18

C

Elements of Business Solutions and Management Information Systems

6

4

UAF19

C

Financial Services Management

6

4

UAF20

C

Financial Management

6

Total

30

Semester 5

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

5

UAF21

C

Management Accounting and Decision Making

6

5

UAF67

C

European Union Economic Law

6

5

UAF24

C

Portfolio Analysis and Management

6

5

UAF68

C

Banking

6

5

Elective Course

6

 Total

30

Semester 6

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

6

UAF26

C

Introduction to Econometrics

6

6

UAF27

C

Tax Accounting 1

6

6

UAF25

C

Money and Capital Markets

6

6

Elective Course

6

6

Elective Course

6

Total

30

Semester 7

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

7

UAF32

C

International Financial Management

6

7

UAF33

C

Corporate and Treasury Management

6

7

UAF69

C

Models and Data Analysis in Finance

6

7

Elective Course

6

7

Elective Course

6

Total

30

Semester 8

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

8

UAF34

C

International Trade and investment Law

6

8

UAF70

C

Financial Business Planning

6

Elective Course

6

Elective Course

6

Elective Course

6

 Total

30

List of Electives (Semesters 5&7)

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

UAF39

E

Financial Econometrics

6

UAF40

E

Corporate Analysis and Valuation

6

UAF28

E

Accounting Information Systems

6

UAF66

E

Alternative Investments

6

UAF49

E

Actuarial Models

6

UAF50

E

English

6

UAF53

E

Economic Sociology

6

UAF23

E

Research Methodology

6

UAF52

E

Introduction to Marketing

6

UAF41

E

Collective Investment Funds

6

UAF58

E

Databases

6

UAF61

E

Introduction to e-commerce and e-business

6

List of Electives (Semesters 6&8)

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

UAF30

E

Tax Accounting ΙΙ

6

UAF54

E

International Economic and Monetary Relations

6

UAF67

E

International Financial Reporting Standards

6

UAF31

E

Auditing and Internal Control

6

UAF63

E

Money and Capital Management

6

UAF37

E

Decision Theory for Finance

6

UAF42

E

Applications in Programming Environment

6

UAF43

E

Risk Management

6

UAF47

E

Stochastic processes in Finance

6

UAF48

E

Operation Research ΙΙ

6

UAF51

E

Human Resource Management

6

UAF56

E

Business and Accounting Ethics

6

UAF55

E

Teaching Economics

6

UAF62

E

History of Economic Thought

6

UAF64

E

Big Data and Analytics

6

Πολιτική Ποιότητας Τμήματος

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟΧΡΗ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Η πολιτική ποιότητας του ΛΟΧΡΗ είναι πλήρως εναρμονισμένη με το στρατηγικό σχεδιασμό και την πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου.

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος διαμορφώθηκε με σκοπό την επίτευξη των εξής βασικών στόχων:

(α) Ευθυγράμμιση με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,

(β) Διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων μαθημάτων, του ερευνητικού έργου και των λοιπών υπηρεσιών

(γ) Προώθηση της αριστείας με όρους δεοντολογίας

(δ) Προώθηση της διασύνδεσης του προγράμματος σπουδών με την έρευνα και την αγορά εργασίας.

Κύρια χαρακτηριστικά της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος, τα οποία αποτελούν και δέσμευσή του, είναι τα ακόλουθα:

(α) Η διατήρηση και προβολή του οράματος, της αποστολής και της προνομιακής θέσης του Τμήματος στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού των δραστηριοτήτων και εκπόνησης ετήσιων πλάνων δράσης.

(β) Η σύμπλευση με τις αρχές, τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές διασφάλισης της ποιότητας του ΕΧΑΕ και με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

(γ) Η ενεργή επιδίωξη της ανάπτυξης κουλτούρας ποιότητας, τόσο μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, όσο και στις σχέσεις του με τους κοινωνικούς εταίρους με στόχο τη διαρκή βελτίωσή του.

(δ) Ο κώδικας ηθικής και δεοντολογίας που ακολουθεί.

(ε) Η διαφάνεια και η δημόσια πληροφόρηση για τις δράσεις του. Η πολιτική του Τμήματος δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτητές του να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί.

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής το Τμήμα:

(α) Διαμορφώνει και υλοποιεί ένα ουσιαστικό και καινοτόμο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο είναι παράλληλα σύγχρονο και ευέλικτο. Πέρα από την παροχή ενός στιβαρού εκπαιδευτικού και γνωσιακού επιπέδου, το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στη σύνδεση του Τμήματος με την κοινωνία και την αγορά εργασίας, όπως και στην αύξηση της απορροφητικότητας, της κινητικότητας και της κοινωνικής συμβολής των αποφοίτων του.

(β) Προσδιορίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

(γ) Υιοθετεί μια πολιτική επιβράβευσης της αριστείας των φοιτητών του.

(δ) Υποστηρίζει τη διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του και προωθεί τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα.

(ε) Ακολουθεί εσωτερικές διαδικασίες που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση του διδακτικού και του ερευνητικού έργου που υλοποιείται σε αυτό, όπως και των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών του.

(στ) Συνεργάζεται με τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την ετήσια ανασκόπηση και εσωτερική επιθεώρηση του ΠΠΣ.

 

H Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας (ΠΔΠ) του Τμήματος ΛΟΧΡΗ αποτελεί βασική παράμετρο και προϋπόθεση της διαρκούς παρακολούθησης, επικαιροποίησης και βελτίωσής του. Οι βασικοί άξονες της ΠΔΠ διαρθρώνονται και παρακολουθούνται μέσω Επιτροπών που λειτουργούν εντός του Τμήματος και διασυνδέονται με την ΟΜΕΑ, τον Φοιτητικό Σύλλογο και την ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος.

Συστήνονται με απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος και λειτουργούν συμπληρωματικά, με διακριτό ρόλο, οι εξής Επιτροπές

(α) Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού με έργο την εκπόνηση της συνολικής στρατηγικής του Τμήματος και την εποπτεία της υλοποίησής της

(β) Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος

(γ) Επιτροπή Ερευνητικού Σχεδιασμού του Τμήματος

(δ) Επιτροπή Erasmus+, Εξωστρέφειας και Διεθνοποίησης.

 

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού συνεργάζεται συστηματικά με τις άλλες τρεις Επιτροπές στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής του Τμήματος και επίτευξης των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί για την επόμενη χρονική περίοδο.

  1. Σύσταση Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού

Έχει ως ρόλο να προετοιμάσει σε συνεργασία με τις υπόλοιπες επιτροπές, την στρατηγική του τμήματος για τα επόμενα χρόνια περιγράφοντας και αξιολογώντας την υφιστάμενη κατάσταση, καθορίζοντας το όραμα και τους στόχους του Τμήματος και επιβλέποντας-αξιολογώντας την υλοποίηση τους.

  1. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

Η στρατηγική του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) εστιάζει στους ακόλουθους άξονες:

(α) Στην επιδίωξη της αριστείας στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος

(β) Στη φοιτητοκεντρική προσέγγιση διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση των φοιτητών στα διάφορα στάδια σπουδών τους, αξιοποιώντας ευέλικτες μεθόδους διδασκαλίας, συμβάλλοντας στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των φοιτητών και ενισχύοντας την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στην μαθησιακή διαδικασία και στη διασφάλιση της ποιότητας του ΠΠΣ.

(γ) Στην επικαιροποίηση του ΠΠΣ με αξιοποίηση της διαδικασίας διαβούλευσης με αξιόπιστους φορείς της επιχειρηματικότητας

(δ) Στη διεθνοποίηση του ΠΠΣ μέσω της ενδυνάμωσης της κινητικότητας των φοιτητών μέσω των διεθνών προγραμμάτων.

(ε) Στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ΠΠΣ, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού έργου.

(στ) Στην αξιοποίηση των παρεχομένων υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών του σύγχρονου πανεπιστημιακού περιβάλλοντος του Ιδρύματος αποβλέποντας στην αύξηση των ποσοστών έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών.

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος  επιτελεί το εξής έργο

(α) Σχεδιάζει και ελέγχει το περιεχόμενο των μαθημάτων σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, διαπιστώνοντας πιθανές επικαλύψεις ή κενά.

(β) Λαμβάνει υπόψη πιθανές αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις και μεριμνά για την μεσο/μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.

(γ) Παρακολουθεί συστηματικά την υλοποίηση του ΠΠΣ και υποβάλλει προτάσεις για την αναμόρφωση-αναθεώρηση, όταν κρίνεται σκόπιμο, της δομής και της οργάνωσης του ΠΠΣ ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, να λαμβάνει υπόψη το προβλεπόμενο όγκο σπουδών (ECTS), να ενσωματώνει την εμπειρία των κοινωνικών εταίρων και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Για το σκοπό αυτό καταθέτει, σε ετήσια βάση, σχετική εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος.

(δ) Λαμβάνει υπόψη εάν το ΠΠΣ συνάδει με τα αντίστοιχα εθνικά και κυρίως με τα ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών και αναζητά προτάσεις οι οποίες κρίνονται καινοτόμες.

(ε) Βεβαιώνει την αντιστοιχία του φόρτου απασχόλησης των φοιτητών και των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων ECTS και προχωρά σε αναμορφώσεις των ECTS.

(στ) Βεβαιώνει ότι η αξιολόγηση των φοιτητών είναι συνεχής και εποικοδομητική και την λαμβάνει υπόψη για την διαμόρφωση των προτάσεών της.

(ζ) Συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.

(η) Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων (ανά ακαδημαϊκό έτος) στην ΟΜΕΑ.

 

  1. Επιτροπή Ερευνητικού Σχεδιασμού

 

Επιτελεί το εξής έργο

(α) Βεβαιώνει ότι η ερευνητική δράση των μελών ΔΕΠ είναι συναφής με το γνωστικό τους αντικείμενο και εμπίπτει στον ερευνητικό σχεδιασμό του Τμήματος.

(β) Είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση και παρακολούθηση των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, των δημοσιεύσεων, των συνεδρίων που διοργανώνουν ή συμμετέχουν και των δράσεων προβολής και δημοσιότητας.

(γ) Παρακολουθεί και δίνει στοιχεία για τη συμμετοχή των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων, μεταδιδακτόρων και ακαδημαϊκών υποτρόφων στα ερευνητικά έργα του Τμήματος.

(δ) Αποτυπώνει και αποτιμά με οικονομικά στοιχεία τις ανάγκες για ερευνητικές δραστηριότητες και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος, τόσο για την διάθεση των πόρων του, όσο και για την αναζήτηση επιπρόσθετων πόρων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος και από άλλες πηγές.

(ε) Συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.

(στ) Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων (ανά ακαδημαϊκό έτος) στην ΟΜΕΑ.

 

 

  1. Επιτροπή Erasmus+, Εξωστρέφειας και Διεθνοποίησης

 

Η Επιτροπή παρακολουθεί τον αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών για σπουδές και την πρόοδό τους, τον αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών για Πρακτική Άσκηση, τον αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων διδασκόντων, τον αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων διοικητικών υπαλλήλων.

Είναι υπεύθυνη για:

(α) τη συνεχή διεύρυνση των διεθνών σχέσεων του Τμήματος και την αύξηση του αριθμού των διμερών συνεργασιών

(β) την υποβοήθηση των εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών στη σύνταξη των Learning Agreements

(γ) την παρακολούθηση της προόδου των φοιτητών (ECTS, βαθμολογίες, αντιστοιχίες μαθημάτων

(δ) τη διοργάνωση τακτικών ενημερωτικών συναντήσεων

(ε) την επιλογή των φοιτητών για μετακίνηση βάσει των κριτηρίων του Ιδρύματος

Επίσης επιτελεί το εξής έργο

(α) Παρακολουθεί και αποτιμά την πορεία των Πρωτοκόλλων Διμερούς Συνεργασίας του Τμήματος.

(β) Εισηγείται επί των προτάσεων σύναψης νέων Πρωτοκόλλων Διμερούς Συνεργασίας του Τμήματος.

(γ) Ενημερώνει για οποιαδήποτε δράση δημοσιότητας έχει αναλάβει.

(δ) Συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.

(ε) Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων (ανά ακαδημαϊκό έτος) στην ΟΜΕΑ.

elEL