ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Basic Info in English

The Department of Accounting and Finance was established by the Presidential Decree 200/1999 (Gazette of the Government 179 Α΄) and it began accepting student since the academic year 1999 – 2000. The Department was part of the School of Management and Economics of the Technical and Educational Institute of Peloponnese. With the implementation of the Law 4610/2019 (Gazette of the Government 70/07-05-2019) the Department of Accounting and Finance (located in Kalamata) was integrated to the University of the Peloponnese and along with the Department of Business and Organization Administration constitute the School of Management of the University of the Peloponnese.

In an ever intensively globalized and competitive academic environment the Department of Accounting and Finance of the University of the Peloponnese offers to its students updated and state-of-the-art programmes which adopt all the academic and educational developments that emerge globally. The principal aim of the undergraduate programme in Accounting and Finance is to provide its students with  all the necessary and significant knowledge and skills which will give them the competitive edge to follow either a successful career working in top Greek and multinational companies or to continue their studies at the graduate and doctorate programmes in well known, and respected Universities in Greece and/or abroad.

The recently updated programme of studies is consisted of both core courses and specialization courses. Courses of fundamental background cover a wide range of topics that include quantitative analysis, business administration, economic theory, regulatory and supervisory framework that governs the financial markets and the financial institutions’ operation domestically and globally. In addition, the undergraduate programme offers a good number of courses that allow the students to specialize either in the field of Accounting or in the field of Finance. The programme of studies is updated frequently to encompass the new development in research and educational developments that take place globally in the areas of Accounting and Finance. The undergraduate programme is focused, firstly, to provide students the theoretical background in both Accounting and Finance fields, and secondly, to educate and train the programme’s students to use the quantitative skills in studying topics from a wide range of applications. Additionally, the Department of Accounting and Finance has fully equipped laboratories for educational and research purposes for the needs of both the undergraduate and graduate students. These laboratories are supervised by specialized personnel which provide support in the applied courseworks and tutorials run by the members of staff. Finally, the students have access to several international databases that offer necessary accounting and financial data crucial in the conduction of state-of-the art research which among others lead to high quality undergraduate and graduate thesis. The Department also offers the opportunity to the students to study abroad for one semester though the Erasmus + programme.

Given the nature of the studies that the programme offers, it is worthwhile to note that after long-term and co-ordinated efforts of the academic staff, the Department of Accounting and Finance has come to the agreement with several professional bodies, most importantly with CFA Institute the leading professional body in Financial Analysis. 

Semester 1

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

1

UAF01

C

Introduction to Transactions Law

6

1

UAF02

C

Mathematics for Economics and Finance

6

1

UAF03

C

Microeconomics

6

1

UAF04

C

Principles of Financial Accounting

6

1

UAF05

C

Applications in Information Technology

6

Total

30

Semester 2

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

2

UAF06

C

Principles of Business Administration

6

2

UAF07

C

Commercial Law

6

2

UAF08

C

Introduction to Statistics

6

2

UAF09

C

Macroeconomics

6

2

UAF10

C

Greek Accounting Standards

6

Total

30

Semester 3

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

3

UAF11

C

Banking and Financial System

6

3

UAF12

C

Management and Cost Accounting

6

3

UAF13

C

Inferential Statistics

6

3

UAF14

C

Corporate Accounting

6

3

UAF15

C

Principles of Finance

6

Total

30

Semester 4

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

4

UAF16

C

Financial Statement Analysis

6

4

UAF17

C

Operation Research 1

6

4

UAF18

C

Elements of Business Solutions and Management Information Systems

6

4

UAF19

C

Financial Services Management

6

4

UAF20

C

Financial Management

6

Total

30

Semester 5

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

5

UAF21

C

Management Accounting and Decision Making

6

5

UAF67

C

European Union Economic Law

6

5

UAF24

C

Portfolio Analysis and Management

6

5

UAF68

C

Banking

6

5

Elective Course

6

 Total

30

Semester 6

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

6

UAF26

C

Introduction to Econometrics

6

6

UAF27

C

Tax Accounting 1

6

6

UAF25

C

Money and Capital Markets

6

6

Elective Course

6

6

Elective Course

6

Total

30

Semester 7

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

7

UAF32

C

International Financial Management

6

7

UAF33

C

Corporate and Treasury Management

6

7

UAF69

C

Models and Data Analysis in Finance

6

7

Elective Course

6

7

Elective Course

6

Total

30

Semester 8

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

8

UAF34

C

International Trade and investment Law

6

8

UAF70

C

Financial Business Planning

6

Elective Course

6

Elective Course

6

Elective Course

6

 Total

30

List of Electives (Semesters 5&7)

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

UAF39

E

Financial Econometrics

6

UAF40

E

Corporate Analysis and Valuation

6

UAF28

E

Accounting Information Systems

6

UAF66

E

Alternative Investments

6

UAF49

E

Actuarial Models

6

UAF50

E

English

6

UAF53

E

Economic Sociology

6

UAF23

E

Research Methodology

6

UAF52

E

Introduction to Marketing

6

UAF41

E

Collective Investment Funds

6

UAF58

E

Databases

6

UAF61

E

Introduction to e-commerce and e-business

6

List of Electives (Semesters 6&8)

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

UAF30

E

Tax Accounting ΙΙ

6

UAF54

E

International Economic and Monetary Relations

6

UAF67

E

International Financial Reporting Standards

6

UAF31

E

Auditing and Internal Control

6

UAF63

E

Money and Capital Management

6

UAF37

E

Decision Theory for Finance

6

UAF42

E

Applications in Programming Environment

6

UAF43

E

Risk Management

6

UAF47

E

Stochastic processes in Finance

6

UAF48

E

Operation Research ΙΙ

6

UAF51

E

Human Resource Management

6

UAF56

E

Business and Accounting Ethics

6

UAF55

E

Teaching Economics

6

UAF62

E

History of Economic Thought

6

UAF64

E

Big Data and Analytics

6

Επιτροπές

Ακολουθεί η λίστα των Επιτροπών του Τμήματος, όπως αυτές έχουν δημιουργηθεί από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με σκοπό την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.

Σπηλιόπουλος Οδυσσέας, Αναπλ. Καθηγητής, Πρόεδρος
Γιακουμάτος Στέφανος, Καθηγητής,
Μακρής Ηλίας, Καθηγητής
Νικολαϊδης Βασίλης, Αναπλ. Καθηγητής
Γιαννόπουλος Βασίλης, Επικ. Καθηγητής
Αγοράκη Μαριαλένα, Επικ. Καθηγήτρια
Λυγγίτσος Αλέξανδρος. Λέκτορας Εφαρμογών

Μαυριδόγλου Γεώργιος Λέκτορας

Λυγγίτσος Αλέξανδρος Λέκτορας

Συρμαλόγλου Αδαμάντιος ΕΔΙΠ

Φροντίζει για τη δημιουργία σχέσεων με φορείς που θα προσφέρουν θέσεις στους φοιτητές και οι οποίοι θα συνάδουν με τα γνωστικά πεδία των σπουδών τους (Λογιστική και Χρηματοοικονομική) και τα γενικότερα ενδιαφέροντά τους. Σε συνεργασία με τη Γραμματεία και τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους των φοιτητών καθορίζουν τον Επόπτη Καθηγητή των φοιτητών που πραγματοποιούν ΠΑ.

Το φθινόπωρο κάθε έτους αποτιμά την πορεία του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του περασμένου ακαδημαϊκού έτους με στόχο την έγκαιρη κατάθεση προτάσεων του επόμενου κύκλου της Πρακτικής Άσκησης.

Συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Υποβάλλει ετήσια έκθεση στην ΟΜΕΑ και τη ΔΑΣΤΑ, που περιλαμβάνει τα εξής: κατάλογο φορέων που απασχόλησαν φοιτητές, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Π.Α. και προτάσεις βελτίωσης, όπου χρειάζεται.

 

Μέλη

Γιαννόπουλος Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής

Λυγγίτσος Αλέξανδρος Λέκτορας Εφαρμογών

Συρμαλόγλου Αδαμάντιος ΕΔΙΠ

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος  επιτελεί το εξής έργο

(α) Σχεδιάζει και ελέγχει το περιεχόμενο των μαθημάτων σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό, διαπιστώνοντας πιθανές επικαλύψεις ή κενά.

(β) Λαμβάνει υπόψη πιθανές αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις και μεριμνά για την μεσο/μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.

(γ) Παρακολουθεί συστηματικά την υλοποίηση του ΠΠΣ και υποβάλλει προτάσεις για την αναμόρφωση-αναθεώρηση, όταν κρίνεται σκόπιμο, της δομής και της οργάνωσης του ΠΠΣ ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, να λαμβάνει υπόψη το προβλεπόμενο όγκο σπουδών (ECTS), να ενσωματώνει την εμπειρία των κοινωνικών εταίρων και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Για το σκοπό αυτό καταθέτει, σε ετήσια βάση, σχετική εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος.

(δ) Λαμβάνει υπόψη εάν το ΠΠΣ συνάδει με τα αντίστοιχα εθνικά και κυρίως με τα ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών και αναζητά προτάσεις οι οποίες κρίνονται καινοτόμες.

(ε) Βεβαιώνει την αντιστοιχία του φόρτου απασχόλησης των φοιτητών και των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων ECTS και προχωρά σε αναμορφώσεις των ECTS.

(στ) Βεβαιώνει ότι η αξιολόγηση των φοιτητών είναι συνεχής και εποικοδομητική και την λαμβάνει υπόψη για την διαμόρφωση των προτάσεών της.

(ζ) Συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.

(η) Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων (ανά ακαδημαϊκό έτος) στην ΟΜΕΑ.

 

 

 

Μέλη

(Απόφαση Συνέλευσης υπ’ αριθμ. 3/9-2-2021, θέμα 5ο)

Γιακουμάτος Στέφανος Καθηγητής

Αγοράκη Μαρία-Ελένη Επίκουρος Καθηγήτρια

Γιαννόπουλος Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής

Η Επιτροπή παρακολουθεί τον αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών για σπουδές και την πρόοδό τους, τον αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών για Πρακτική Άσκηση, τον αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων διδασκόντων, τον αριθμό εισερχομένων και εξερχομένων διοικητικών υπαλλήλων.

Είναι υπεύθυνη για:

(α) τη συνεχή διεύρυνση των διεθνών σχέσεων του Τμήματος και την αύξηση του αριθμού των διμερών συνεργασιών

(β) την υποβοήθηση των εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών στη σύνταξη των Learning Agreements

(γ) την παρακολούθηση της προόδου των φοιτητών (ECTS, βαθμολογίες, αντιστοιχίες μαθημάτων

(δ) τη διοργάνωση τακτικών ενημερωτικών συναντήσεων

(ε) την επιλογή των φοιτητών για μετακίνηση βάσει των κριτηρίων του Ιδρύματος

Επίσης επιτελεί το εξής έργο

(α) Παρακολουθεί και αποτιμά την πορεία των Πρωτοκόλλων Διμερούς Συνεργασίας του Τμήματος.

(β) Εισηγείται επί των προτάσεων σύναψης νέων Πρωτοκόλλων Διμερούς Συνεργασίας του Τμήματος.

(γ) Ενημερώνει για οποιαδήποτε δράση δημοσιότητας έχει αναλάβει.

(δ) Συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.

(ε) Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων (ανά ακαδημαϊκό έτος) στην ΟΜΕΑ.

 

 

 

Μέλη

(Απόφαση Συνέλευσης υπ’ αριθμ. 3/9-2-2021, θέμα 5ο)

Αγοράκης Μαρία – Ελένη Επίκουρος Καθηγήτρια

Μπαμπαλός Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής

Νικολόπουλος Σωτήριος Επίκουρο Καθηγητής

Έχει ως ρόλο να προετοιμάσει σε συνεργασία με τις υπόλοιπες επιτροπές, την στρατηγική του τμήματος για τα επόμενα χρόνια περιγράφοντας και αξιολογώντας την υφιστάμενη κατάσταση, καθορίζοντας το όραμα και τους στόχους του Τμήματος και επιβλέποντας-αξιολογώντας την υλοποίηση τους.

 

Μέλη

(Απόφαση Συνέλευσης υπ’ αριθμ. 3/9-2-2021, θέμα 5ο)

Γιακουμάτος Στέφανος Καθηγητής

Μακρής Ηλίας Καθηγητής

Σπηλιόπουλος Οδυσσέας Αναπληρωτής Καθηγητής

Νικολόπουλος Σωτήριος Επίκουρος Καθηγητής

Μαυριδόγλου Γεώργιος Λέκτορας

Επιτελεί το εξής έργο

(α) Βεβαιώνει ότι η ερευνητική δράση των μελών ΔΕΠ είναι συναφής με το γνωστικό τους αντικείμενο και εμπίπτει στον ερευνητικό σχεδιασμό του Τμήματος.

(β) Είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση και παρακολούθηση των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, των δημοσιεύσεων, των συνεδρίων που διοργανώνουν ή συμμετέχουν και των δράσεων προβολής και δημοσιότητας.

(γ) Παρακολουθεί και δίνει στοιχεία για τη συμμετοχή των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων, μεταδιδακτόρων και ακαδημαϊκών υποτρόφων στα ερευνητικά έργα του Τμήματος.

(δ) Αποτυπώνει και αποτιμά με οικονομικά στοιχεία τις ανάγκες για ερευνητικές δραστηριότητες και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος, τόσο για την διάθεση των πόρων του, όσο και για την αναζήτηση επιπρόσθετων πόρων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος και από άλλες πηγές.

(ε) Συνεδριάζει τουλάχιστον 3 φορές ανά ακαδημαϊκό έτος ή όποτε κρίνεται αναγκαίο.

(στ) Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων (ανά ακαδημαϊκό έτος) στην ΟΜΕΑ.

 

Μέλη

(Απόφαση Συνέλευσης υπ’ αριθμ. 3/9-2-2021, θέμα 5ο)

Μακρής Ηλίας Καθηγητής

Σταυρόγιαννης Σταύρος Καθηγητής

Νικολαϊδης Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος έχει ως ρόλο τη σύνταξη εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος με απαραίτητες πληροφορίες για τη διασφάλιση ποιότητας στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και στην λειτουργία του τμήματος. Οι εκθέσεις αυτές είναι διαθέσιμες στα θεσμικά όργανα του Τμήματος και στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος.

Μέλη

Μακρής Ηλίας Καθηγητής

Σταυρόγιαννης Σταύρος Καθηγητής

Νικολαϊδης Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής

Μπακετέα Σταυρούλα, ΕΔΙΠ

Φοιτητής

1ο έτος 

Επικ. Καθηγήτρια Μ. Αγοράκη,

Επικ. Καθηγητής Β. Γιαννόπουλος,

Λέκτορας Γ. Μαυριδόγλου

2ο έτος 

Επίκ. Καθηγητής Μπαμπαλός Βασίλειος,

Επίκ. Καθηγητής Νικολόπουλος Σωτήριος,

Λέκτορας Εφαρμογών Α. Λυγγίτσος,

3ο έτος 

Καθηγητής Μακρής Ηλίας,

Αναπλ. Καθηγητής Νικολαΐδης Βασίλειος,

4ο έτος 

Καθηγητής Σ. Γιακουμάτος,

Αν. Καθηγητής Ο. Σπηλιόπουλος

elEL