ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Basic Info in English

The Department of Accounting and Finance was established by the Presidential Decree 200/1999 (Gazette of the Government 179 Α΄) and it began accepting student since the academic year 1999 – 2000. The Department was part of the School of Management and Economics of the Technical and Educational Institute of Peloponnese. With the implementation of the Law 4610/2019 (Gazette of the Government 70/07-05-2019) the Department of Accounting and Finance (located in Kalamata) was integrated to the University of the Peloponnese and along with the Department of Business and Organization Administration constitute the School of Management of the University of the Peloponnese.

In an ever intensively globalized and competitive academic environment the Department of Accounting and Finance of the University of the Peloponnese offers to its students updated and state-of-the-art programmes which adopt all the academic and educational developments that emerge globally. The principal aim of the undergraduate programme in Accounting and Finance is to provide its students with  all the necessary and significant knowledge and skills which will give them the competitive edge to follow either a successful career working in top Greek and multinational companies or to continue their studies at the graduate and doctorate programmes in well known, and respected Universities in Greece and/or abroad.

The recently updated programme of studies is consisted of both core courses and specialization courses. Courses of fundamental background cover a wide range of topics that include quantitative analysis, business administration, economic theory, regulatory and supervisory framework that governs the financial markets and the financial institutions’ operation domestically and globally. In addition, the undergraduate programme offers a good number of courses that allow the students to specialize either in the field of Accounting or in the field of Finance. The programme of studies is updated frequently to encompass the new development in research and educational developments that take place globally in the areas of Accounting and Finance. The undergraduate programme is focused, firstly, to provide students the theoretical background in both Accounting and Finance fields, and secondly, to educate and train the programme’s students to use the quantitative skills in studying topics from a wide range of applications. Additionally, the Department of Accounting and Finance has fully equipped laboratories for educational and research purposes for the needs of both the undergraduate and graduate students. These laboratories are supervised by specialized personnel which provide support in the applied courseworks and tutorials run by the members of staff. Finally, the students have access to several international databases that offer necessary accounting and financial data crucial in the conduction of state-of-the art research which among others lead to high quality undergraduate and graduate thesis. The Department also offers the opportunity to the students to study abroad for one semester though the Erasmus + programme.

Given the nature of the studies that the programme offers, it is worthwhile to note that after long-term and co-ordinated efforts of the academic staff, the Department of Accounting and Finance has come to the agreement with several professional bodies, most importantly with CFA Institute the leading professional body in Financial Analysis. 

Semester 1

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

1

UAF01

C

Introduction to Transactions Law

6

1

UAF02

C

Mathematics for Economics and Finance

6

1

UAF03

C

Microeconomics

6

1

UAF04

C

Principles of Financial Accounting

6

1

UAF05

C

Applications in Information Technology

6

Total

30

Semester 2

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

2

UAF06

C

Principles of Business Administration

6

2

UAF07

C

Commercial Law

6

2

UAF08

C

Introduction to Statistics

6

2

UAF09

C

Macroeconomics

6

2

UAF10

C

Greek Accounting Standards

6

Total

30

Semester 3

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

3

UAF11

C

Banking and Financial System

6

3

UAF12

C

Management and Cost Accounting

6

3

UAF13

C

Inferential Statistics

6

3

UAF14

C

Corporate Accounting

6

3

UAF15

C

Principles of Finance

6

Total

30

Semester 4

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

4

UAF16

C

Financial Statement Analysis

6

4

UAF17

C

Operation Research 1

6

4

UAF18

C

Elements of Business Solutions and Management Information Systems

6

4

UAF19

C

Financial Services Management

6

4

UAF20

C

Financial Management

6

Total

30

Semester 5

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

5

UAF21

C

Management Accounting and Decision Making

6

5

UAF67

C

European Union Economic Law

6

5

UAF24

C

Portfolio Analysis and Management

6

5

UAF68

C

Banking

6

5

Elective Course

6

 Total

30

Semester 6

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

6

UAF26

C

Introduction to Econometrics

6

6

UAF27

C

Tax Accounting 1

6

6

UAF25

C

Money and Capital Markets

6

6

Elective Course

6

6

Elective Course

6

Total

30

Semester 7

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

7

UAF32

C

International Financial Management

6

7

UAF33

C

Corporate and Treasury Management

6

7

UAF69

C

Models and Data Analysis in Finance

6

7

Elective Course

6

7

Elective Course

6

Total

30

Semester 8

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

8

UAF34

C

International Trade and investment Law

6

8

UAF70

C

Financial Business Planning

6

Elective Course

6

Elective Course

6

Elective Course

6

 Total

30

List of Electives (Semesters 5&7)

Course Code

Course Type

Course Title

ECTS

UAF39

E

Financial Econometrics

6

UAF40

E

Corporate Analysis and Valuation

6

UAF28

E

Accounting Information Systems

6

UAF66

E

Alternative Investments

6

UAF49

E

Actuarial Models

6

UAF50

E

English

6

UAF53

E

Economic Sociology

6

UAF23

E

Research Methodology

6

UAF52

E

Introduction to Marketing

6

UAF41

E

Collective Investment Funds

6

UAF58

E

Databases

6

UAF61

E

Introduction to e-commerce and e-business

6

List of Electives (Semesters 6&8)

Semester

Course Code

Course Type

Course Title

UAF30

E

Tax Accounting ΙΙ

6

UAF54

E

International Economic and Monetary Relations

6

UAF67

E

International Financial Reporting Standards

6

UAF31

E

Auditing and Internal Control

6

UAF63

E

Money and Capital Management

6

UAF37

E

Decision Theory for Finance

6

UAF42

E

Applications in Programming Environment

6

UAF43

E

Risk Management

6

UAF47

E

Stochastic processes in Finance

6

UAF48

E

Operation Research ΙΙ

6

UAF51

E

Human Resource Management

6

UAF56

E

Business and Accounting Ethics

6

UAF55

E

Teaching Economics

6

UAF62

E

History of Economic Thought

6

UAF64

E

Big Data and Analytics

6

Διεξαγωγή Διδασκαλίας

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Όσον αφορά την οργάνωση τις διδασκαλίας των μαθημάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1563/Β’/9 Μαΐου 2019).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κεφαλαίου 10 του Εσωτερικού Κανονισμού, οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής διεξάγονται με βάση το σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων και σύμφωνα με το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που καταρτίζει η Συνέλευση του Τμήματος και αποτυπώνεται στον οικείο Οδηγό Σπουδών. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα, χειμερινό και εαρινό. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, φροντιστηρίων ασκήσεων, εργαστηρίων κ.λπ. εκ μέρους των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος. Οι φοιτητές δικαιούνται προς τούτο, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, να χρησιμοποιήσουν τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις, τις βιβλιοθήκες, τα αναγνωστήρια και τον λοιπό εξοπλισμό του Τμήματος, σύμφωνα με τις αποφάσεις του.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, η διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, με ευθύνη του Προέδρου, έτσι ώστε η ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας να είναι κατά το δυνατόν συνεχής. Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων συντάσσεται πριν από την έναρξη μαθημάτων του Χειμερινού ή Εαρινού εξαμήνου και ανακοινώνεται στους φοιτητές από τη Γραμματεία του Τμήματος με κάθε πρόσφορο τρόπο. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών στις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τους διδάσκοντες, καθώς και τις αίθουσες διδασκαλίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στον Αντικάλαμο (σε κοντινή απόσταση από την Καλαμάτα). Οι εγκαταστάσεις αυτές καλύπτουν επαρκώς τις εκπαιδευτικές και επιστημονικές ανάγκες του τμήματος καθώς διαθέτει:

• Επτά (7) αίθουσες διδασκαλίας και τέσσερα (4) αμφιθέατρα στα οποία οι διδάσκοντες έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εποπτικά και άλλα βοηθητικά μέσα διδασκαλίας , όπως βιντεοπροβολείς, ηχητικές και μικροφωνικές εγκαταστάσεις. Επίσης στην διάθεση του Τμήματος υπάρχουν δυο (2) αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και ένα κεντρικό αμφιθέατρο που χρησιμοποιείται για την οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδρίων.

• Έξι (6) εκπαιδευτικά εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για  την εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών αλλά και στα πλαίσια της ευρύτερης εκπαιδευτικής και διοικητικής λειτουργίας του Τμήματος. Τα εργαστήρια διαθέτουν μόνιμη σύνδεση με το διαδίκτυο.

ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Σε έκτακτες περιστάσεις και κατ’ εφαρμογή ειδικών διατάξεων (Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, Νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις κ.α.) που θεσπίζονται, τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών καθώς και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, θα παρέχονται με τις μεθόδους σύγχρονης και ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σύμφωνα με απόφαση που θα λαμβάνει η Συνέλευση του Τμήματος έτσι ώστε να υλοποιείται απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία.

elEL